Społeczność internetowa z perspektywy psychologii społecznej

Wstęp
1. Informacyjny wpływ społeczny
1.1. Definicja i przykłady informacyjnego wpływu społecznego
1.2. Informacyjny wpływ społeczny w czasie przemian i kryzysów
1.3. Kiedy konformizm informacyjny się nie sprawdza
1.4. Kiedy ludzie podporządkowują się informacyjnemu wpływowi społecznemu
1.5. Opieranie się informacyjnemu wpływowi społecznemu
2. Specyfika i formy komunikowania się przez Internet
2.1. Specyfika komunikacji w Sieci
2.2. Komunikacja jednostronna
2.3. Komunikacja interaktywna
2.3.1. synchroniczna
2.3.2. asynchroniczna
3. Skuteczność oddziaływania Internetu jako jednego ze środków masowego przekazu
3.1. Internet jako środek masowego przekazu
3.2. Atrakcyjność Internetu
3.3. Charakter przekazu
3.4. Cechy odbiorcy przekazu
4. Cechy członków społeczności internetowej
4.1. Użytkownicy Internetu jako społeczność
4.2. Tożsamość w sieci
4.3. Cechy efektywnego komunikowania się
4.4. Anonimowość a wpływ na komunikowanie się w Internecie
4.5. Podobieństwo poglądów a sympatia
Zakończenie
Bibliografia

Psychospołeczne skutki bezrobocia

Wstęp

Rozdział 1
Bezrobocie i jego konsekwencje
1.1. Źródła i charakter polskiego bezrobocia
1.2. Dynamika i skala bezrobocia
1.3. Klasyfikacja kosztów bezrobocia
1.3.1. Fiskalne koszty bezrobocia
1.3.2. Indywidualne koszty bezrobocia
1.3.3 Społeczne koszty bezrobocia

Rozdział 2
Psychologiczna sfera bezrobocia
2.1. Czynniki warunkujące reakcję na bezrobocie
2.1.1 Czas pozostania bez pracy
2.1.2. Wiek bezrobotnego
2.1.3. Płeć
2.1.4 Rola rodziny
2.2. Reakcje bezrobotnego na brak pracy
2.2.1. Agresja
2.2.2. Rezygnacja
2.2.3 Poczucie winy
2.3. Zachowania obronne
2.3.1. Odreagowanie
2.3.2. Zaprzestanie myślenia
2.4. Zagrożenie utratą pracy jako sytuacja stresowa

Rozdział 3
Psychospołeczne skutki bezrobocia
3.1. Postawy bezrobotnych wobec własnej sytuacji
3.2. Warunki życia bezrobotnych
3.2.1. Źródła dochodów
3.2.2. Sytuacja materialna
3.2.3. Zmiany w organizacji życia codziennego
3.3. Środowisko społeczne bezrobotnych
3.3.1 Wpływ bezrobocia na rodzinę
3.3.2. Bezrobotni a grupy towarzyskie
3.4.Postawy wobec pracy
3.4.1 Praca jako wartość
3.4.2. ocena swoich szans na rynku pracy
3.4.3 Aktywność w poszukiwaniu pracy
3.5. Skutki bezrobocia wśród absolwentów.

Zakończenie

Bibliografia

Spis tablic i wykresów