Ubezpieczenia

Banasiński  A., Ubezpieczenia gospodarcze,  Warszawa 1996

Brocka  G., Ubezpieczenia finansowe (w:) Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, A. Wąsiewicz, (red.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, cz. 3, Bydgoszcz 1997

Dąbrowska A., Ubezpieczenie ochrony prawnej, [w:] S. Rogowski, (red.), Ubezpieczenia komunikacyjne, Warszawa 2006

Europejski Rynek Ubezpieczeń Komunikacyjnych, Warszawa 2010

Gąsiorkiewicz L., System instytucji ochrony ubezpieczeniowej [w:] Monkiewicz  J., (red.), Podstawy ubezpieczeń, tom I – mechanizmy i funkcje, Warszawa 2003

Hadyniak  B., Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze. W: Podstawy ubezpieczeń, pod. red. J. Monkiewicza, Warszawa 2000

Holly  R., (red.), Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, Warszawa 2004

Janusz A., Finansowanie ubezpieczeniowych funduszy gwarancyjnych – prezentacja światowych rozwiązań [w:] S. Wieteska, (red.), Ubezpieczenia, Lublin 2006

Jończyk B., Ogrodnik H., Miejsce Polski na europejskim rynku ubezpieczeniowym. W: Materiały Konferencyjne Finanse i Bankowość Polski do Unii Europejskiej, Pułtusk 1999

Kaczanowski P., Ubezpieczenia komunikacyjne [w:] J. Monkiewicz, (red.), Podstawy ubezpieczeń, tom II – produkty, Warszawa 2002

Kęszycka  B., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Poznań 1999

Kluszczyńska  Z., Koczur W. i in., System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2004

Kwiecień I., Istota i rola ubezpieczeń [w:] W. Ronka-Chmielowiec, (red.), Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, Warszawa 2002

Kwiecień I., Perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce [w:] W. Ronka-Chmielowiec, (red.), Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, Warszawa 2002

Maśniak D., Integracja rynku usług finansowych na przykładzie transgranicznego systemu ochrony ofiar wypadków drogowych, [w:] Strategia Lizbońska a kon­kurencyjność gospodarki, red. J. Bieliński, Warszawa 2005

Maśniak D., Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiecze­niach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, red. Z. Brodecki, M. Serwach, Kraków 2005

Monkiewicz  J., (red.), Podstawy ubezpieczeń, tom I – mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa 2003

Monkiewicz J., Ubezpieczenia w Unii Europejskiej [w:] J. Monkiewicz, (red.), Podstawy ubezpieczeń, tom I – mechanizmy i funkcje, Warszawa 2002

Monkiewicz J., (red.), Podstawy ubezpieczeń, tom II – produkty, Warszawa 2002

Monkiewicz  M., Systemy gwarancyjne na rynku ubezpieczeń Unii Europejskiej, [w:] Jednolity rynek ubez-pieczeń w Unii Europejskiej, red. J. Monkiewicz, Bydgoszcz-Warszawa 2005

Monkiewicz  M., Ubezpieczeniowe fundusze gwarancyjne na rynkach światowych, Warszawa 2007

Monkiewicz J., (red.), Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, Warszawa 2002

Or1icka J., Or1icki M., Europejski system dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych za wypadki ko­munikacyjne za granicą, Bydgoszcz-Poznań 2003

Orlicki M., Umowa ubezpieczenia, Warszawa 2002

Ortyński  K., 15 lat rynku ubezpieczeń w Polsce, cz.I „Wiadomości Ubezpieczeniowe” nr 9/10, Warszawa 2007

Pokorzyński  L., Uwagi w sprawie podstawowych zasad ubezpieczeń w Polsce, Zeszyty Naukowe WSE, nr 4, Poznań 1957

Rogowski  S., (red.), Prawo ubezpieczeń, Warszawa 2004

Rogowski S. (red.), Ubezpieczenia komunikacyjne, Warszawa 2006

Rogowski S., Wprowadzenie, [w:] S. Rogowski, (red.), Ubezpieczenia komunikacyjne, Warszawa 2006

Ronka-Chmielowiec, W. (red.), Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, Warszawa 2002

Ronka-Chmielowiec W., Ryzyko jako przedmiot ubezpieczenia [w:] W. Ronka-Chmielowiec, (red.), Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, Warszawa 2002

Sordyl G., Wybrane aspekty prawne a kształtowanie rynku ubezpieczeń w Polsce. Próba egzemplifikacji [w:] Sułkowska, (red.), Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego, Kraków 2000

Sułkowska W. (red.), Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego, Kraków 2000

Sułkowska W., Obraz polskiego rynku ubezpieczeniowego w okresie 1995-I kw. 2000 [w:] W. Sułkowska, (red.), Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego, Kraków 2000

Szumlicz  T., Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Bydgoszcz-Warszawa 2005

Turkowska-Tyrluk  E., Ubezpieczenia obowiązkowe. Rola instytucji zabezpieczających UFG i PBUK, [w:] Problemy i kierunki unormowań rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce, Warszawa 2003

Wichtowski M., Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, [w:] S. Rogowski, (red.), Ubezpieczenia komunikacyjne, Warszawa 2006

Wieteska S. (red.), Ubezpieczenia, Lublin 2006

Witecka J., Gwarancja ubezpieczeniowa, R. Holly, (red.), Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, Warszawa 2004

Wróblewski T., Ubezpieczenie autocasco [w:] S. Rogowski, (red.), Ubezpieczenia komunikacyjne, Warszawa 2006

Wysocki  J., Samorząd ubezpieczeniowy w UE [w:] J. Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, Warszawa 2002

Zespół Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Wypadki drogowe w Polsce w 2011 roku, Warszawa 2012