Ekologia

Bohdanowicz P., Turystyka a świadomość ekologiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006

Borys T. i Jamka R. (red.), Edukacja dla ekorozwoju, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 1999

Burger T., Świadomość ekologiczna – między lę­kiem a działaniem, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1992

Chłopek Z., Ochrona środowiska naturalnego, Wydawnictwa Komunikacji Łączności, Warszawa 2002

Cichy D. (red.), Edukacja środo­wiskowa. Agenda 21 – realizacja zadań edukacyjnych, Warszawa 1997

Cichy D. (red.), Szkoła ekologiczna podstawą kształcenia dla ekorozwoju, Stowarzyszenie „Zdrowy Człowiek”, Warszawa 1993

Cichy D., Edukacja ekologiczna, [w:] T. Pilch, (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom I, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003

Domka L., Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju, PWN, Warszawa 2001

Domka L., Kryzys środowiska a edukacja dla ekorozwoju, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1998

Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 2001

Gacek Ł., Zielona energia w Chinach, Zrównoważony rozwój. Ochrona środowiska. Gospodarka niskoemisyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015

Gliński P., Polscy Zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1996

Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska, PWE, Warszawa 2001

Gromkowska-Melosik A., Pedagogika ekologiczna, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski, (red.), Pedagogika, tom 1, PWN, Warszawa 2004

Kozak D., Chmiel B., Niećko J., Ochrona środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001

Kozłowski S., Droga do ekorozwoju, PWN, War­szawa 1994

Łobożewicz T., Bieńczyk G., Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001

Malinow­ski A., Podstawy ewolucyjne ekologii człowieka, [w:] A. Kurnatowska, (red.), Eko­logia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy, PWN, Warszawa 2001

Mannion A. M., Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska przyrodniczego i kulturowego, Warszawa 2001

Miłaszewski R., Ekonomika ochrony wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003

Przecławska A. (red.) Pedagogika społeczna kręgi po­szukiwań, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1996.

Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Wyd. „Aries”, Warszawa 2000

Waloszczyk K., Planeta nie tylko ludzi, PIW, Warszawa 1997.

Wawryniuk S., Siły społecz­ne wychowania w osiedlach mieszkaniowych, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1990.

Weiner J., Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej, PWN, Warszawa 2020

Winiarski M., Edukacja środowiskowa, [w:] T. Pilch, (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom I, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.