Ekonomia

Antkiewicz S., Pronobis M. (red.), Gospodarka w warunkach kryzysu, CeDeWu, Warszawa 2009

Balcerzak-Paradowska B. (red.), Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, IPiSS, Warszawa 2003

Bano R.J., Nic świętego. Ekonomiczne idee na nowe Millenium, CeDeWu, Warszawa 2003

Bednarczyk J. L., Bukowski S. I., Misala J. (red.), Współczesny kryzys gospodarczy, CeDeWu, Warszawa 2009

Bednarski L., Kurtys E., Waśniewski W., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2003

Błaszczuk D. J. (red.), Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce. Identyfikacja i monitorowanie, Poltext, Warszawa 2006

Borkowska S. (red.), Koszty pracy, a rynek pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2001

Borkowska S. (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, GUS, Warszawa 2004

Budzyński A., Bezrobocie w Polsce 1990-2003 — cechy charakterystyczne [w:] Błędowski P. (red.),

Frenkel I., Ludność — zatrudnienie i bezrobocie na wsi, IRWiR PAN, Warszawa 2003

Furmańska-Maruszak A., Koszty pracy a zatrudnienie. Współczesne koncepcje a rzeczywistość, Dom Organizatora, Toruń 2008

Gierczyńska K., Wojciechowski A., Konsekwencje kryzysu na rynku kredytów subprime, „Equilibirum” 2009, nr 1 (2)

Kabaj M. (red.), Badanie bezrobocia długotrwałego, IPiSS, Warszawa 2001

Kacprzyk A., Instytucjonalne determinanty wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014

Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa 2004

Marks K., Kapitał, KiW, Warszawa 1951

Mendelson L., Teoria i historia kryzysów i cykle ekonomicznych, PWN, Warszawa 1959

Morawski A., Kronika kryzysów gospodarczych, TRIO, Warszawa 2003

Ratyński W., Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, Difin, Warszawa 2003

Sarzyńska E., Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007

Toszek B. H., Wojtaszak A. (red.), Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej po 2013r., Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012

von Mises L., Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007

Noga M., Stawicka K. (red.), Ponadnarodowa i narodowa polityka monetarna na świecie, CeDeWu.PI, Warszawa 2009

Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wotlers Kluwer Polska, Kraków 2006

Więckowski J., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1988

Wiśniewski T., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Fundacja rozwoju rachunkowości w Polsce, Warszawa 1993

Woelfel Ch. J., Rachunkowość banku. Jak zrozumieć i stosować standardy i regulacje, WN PWN, Warszawa 2002

Zaleska M., Ocena ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, SGH, Warszawa 2005