Rachunkowość

Aftyka W., Chmielewski A., Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo M.M., Warszawa 2005

Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006

Bień W., Czytanie bilansu przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2005

Bednarski L., Waśniewski T. (red.), Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004

Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Przychody, Koszty, Wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009

Dreliszek E., Kania D., Rachunek zysków i strat, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2009

Frendzel M., Turzyński M., Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości po raz pierwszy – regulacje Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr l, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości SKwP” 2004, nr 18(74)

Gabrusewicz W., Kołaczyk Z., Bilans. Wartość poznawcza i analityczna, Vademecum Rachunkowości, Difin, Warszawa 2005

Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005

Jaruga A. (red.) Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002

Kiziukiewicz T., Sprawozdawczość finansowa, [w:] Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw po przystąpieniu do Wspólnoty Europejskiej, K. Sawicki (red.), Ekspert – Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2005

Klimas M., Podręczna encyklopedia rachunkowości, Poltext, Warszawa 2000

Kondratowicz I., Rachunek zysków i strat. Teoria i praktyka, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2006

Leszczyński Z., Skowronek – Mielczarek A., Analiza ekonomiczno – finansowa spółki, PWE, Warszawa 2004

Micherda B. (red.), Współczesna analiza finansowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004

Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008

Nowak E., Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2007

Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 2008

Olzacka B., Pałczyńska – Gościńska R., Jak oceniać firmę. Metodyka badania i przykłady liczbowe, ODDK, Gdańsk 2007

Piątek E., Polityka bilansowa Grupy Kapitałowej, CeDeWu, Warszawa 2007

Pietrzak T., Masłowska – Pietrzak K., Jak czytać sprawozdania finansowe, International Latour Office, Geneva, PWN, Warszawa 2000

Rybicki P., Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o firmie, Poltext, Warszawa 2005

Siemińska E., Finansowa kondycja firmy. Metody pomiaru i oceny, Poltext, Warszawa 2003

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, WN PWN, Warszawa 2005

Szczepaniak J., Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych, CPiPB EKORNO, Łódź 2005

Walczak M., Prospektywna analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003

Waśniewski T., Gos W., Rachunkowość przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004

Waśniewski T., Metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004

Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004

Wroński P., Analiza statystyczna danych bilansu przedsiębiorstwa, [w:] Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, E. Nowak (red.), PWE, Warszawa 2002

Zaleska M., Ocena ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa, SGH w Warszawie, Warszawa 2005