Instrumenty ograniczające ryzyko kredytowe banku

WSTĘP
ROZDZIAŁ I.
Pojecie i istota ryzyka kredytowego
1.1 Przyczyny występowania ryzyka kredytowego
1.2 Klasyfikacja ryzyka kredytowego
1.2.1 Aktywne ryzyko kredytowe
1.2.2 Pasywne ryzyko kredytowe
1.2.3 Ryzyko indywidualne
1.2.4 Ryzyko portfelowe
1.3 Etapy zarządzania ryzykiem kredytowym

ROZDZIAŁ II.
Klasyczne instrumenty ograniczające skutki ryzyka kredytowego
2.1 Badanie zdolności kredytowej
2.2 Limity koncentracji
2.3 Zabezpieczenia prawne kredytów
2.4 Monitoring kredytowy
2.5 Dywersyfikacja ryzyka kredytowego

ROZDZIAŁ III.
Zabezpieczanie się przed ryzykiem kredytowym za pomocą kredytowych instrumentów pochodnych
3.1 Istota, rodzaje i zastosowanie kredytowych instrumentów pochodnych
3.2 Uregulowania prawne kredytowych instrumentów pochodnych
3.3 Metody wyceny kredytowych instrumentów pochodnych
3.4 Sekurytyzacja

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW

Wstęp

Pojęcie „ryzyko” występuje na terenie wielu nauk, od gier po dyscypliny ekonomiczne, politologiczne, technologiczne, medyczne i psychologiczne. W naukach ekonomicznych ma ono rangę pierwszoplanowej kategorii, gdzie indziej natomiast jest tylko narzędziem pomocniczym.

Ryzyko swoje ugruntowane miejsce ma przede wszystkim w wiedzy potocznej. Należy do kluczowych kategorii potoczności, uobecniając się w praktyce życia codziennego. Patrząc z historycznego punktu widzenia, zauważyć można, że praktyka życia ludzkiego od samego początku po dzisiejszy dzień stanowi pasmo nieustannego ryzyka, stopniowo zmniejszającego się w miarę poznawania poszczególnych obszarów rzeczywistości.

Ryzyko kredytowe związane jest przede wszystkim z niebezpieczeństwem niewypłacalności kredytobiorcy. Zagrożenie to na ogół może wynikać z niepowodzenia w realizacji przedsięwzięcia z winy kredytobiorcy lub otoczenia gospodarczego. Ryzyko kredytowe wynika z kształtowania się kondycji ekonomicznej kredytobiorcy, zwanej zdolnością kredytową, oraz warunków makroekonomicznych. Podstawowym zagrożeniem jest niewywiązanie się kredytobiorcy ze zobowiązań wobec banku, dotyczących spłaty kredytu wraz z odsetkami w ustalonych terminach.

Ryzyko wynikające z niepewności w gospodarce towarzyszy każdej działalności gospodarczej, dlatego banki udzielając kredytów muszą się liczyć z możliwością poniesienia straty spowodowanej obiektywnymi trudnościami finansowymi kredytobiorcy. Poza tym, kredytodawcy narażeni są na ryzyko oszustwa rozumianego jako celowe działanie klientów, mające na celu uzyskanie środków finansowych, których nie uzyskaliby działając legalnie. Ryzyko kredytowe istnieje wszędzie tam, gdzie odbiorcy dóbr, usług otrzymują towary, a moment płatność za nie zostaje odroczony w czasie.

Banki narażone są na niepewność w takim samym stopniu jak inne podmioty gospodarcze, jednak skutki decyzji banków dotyczą szerszego grona podmiotów. Wynika to z roli banków jako pośredników finansowych między podmiotami dysponującymi nadwyżkami finansowymi, a podmiotami odczuwającymi niedobory finansowe.

Banki, dysponując cudzymi środkami, mają nie tylko zapewnić ich właścicielom korzyści w postaci odsetek, ale także zabezpieczyć przed stratami wynikającymi z umieszczenia tych środków u mało wiarygodnego kredytobiorcy.

Pierwszy rozdział poświęcony został ogólnym pojęciom związanym z wystąpieniem ryzyka kredytowego, jego istotę oraz rodzaje.

Rozdział drugi w całości wskazuje najważniejsze instrumenty ograniczające skutki ryzyka kredytowego.

Natomiast trzeci rozdział zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące zabezpieczeniom się przed ryzykiem kredytowym za pomocą nowego rodzaju instrumentów jakim są kredytowe instrumenty pochodne.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print