Elementy kalkulacyjne we wspólnotowym prawie celnym

Spis treści Wstęp Rozdział I. Pojęcie i istota elementów kalkulacyjnych we Wspólnotowym Prawie Celnym Rozdział II. Wspólnotowa Taryfa Celna 1. Nomenklatura towarowa 2. Środki taryfowe. 2.1. Stawki celne 2.2. Kontyngent taryfowy 2.3. Plafon taryfowy 2.4. Zawieszenie poboru ceł Rozdział III. Pochodzenie towarów i jego wpływ na wysokość stawek celnych. 1. Reguły pochodzenia towarów 2. Rodzaje … Czytaj dalej

Poręczenie majątkowe

Wstęp 2 Rozdział I. Podstawowe definicje 4 1.1. Prawo zobowiązań – przedmiot i źródła stosunków zobowiązaniowych 4 1.2. Zobowiązanie – jako stosunek cywilnoprawny 7 1.3. Definicyjne ujęcie umowy i jej regulacje prawne oraz funkcje umów 12 1.4. Umowa poręczenia 17 Rozdział II. Powstanie stosunku poręczenia 23 2.1. Akcesoryjność poręczenia 23 2.2. Zakres zobowiązania poręczyciela 27 … Czytaj dalej

Związki zawodowe w świetle aktualnego prawa

praca magisterska z prawa Związki zawodowe to organizacje skupiające pracowników z tego samego lub podobnego zawodu lub branży, które mają na celu reprezentowanie ich interesów oraz chronienie ich praw przed pracodawcami i rządem. Celem związków zawodowych jest zwiększenie poziomu płac, poprawa warunków pracy oraz zwiększenie bezpieczeństwa zatrudnienia, a także promowanie lepszych warunków zatrudnienia, zwiększenie zabezpieczenia … Czytaj dalej

Forma, treść i charakter prawny porozumienia o wykonywanie świadczeń woluntarystycznych

Wolontariat jest to trudny do dokładnego definiowania stosunek cywilnoprawny. jednak nie jest jednoznaczny ze stosunkiem pracy. Decyduje o tym forma świadczeń, która jest nieodpłatna. Wolontariusz jest osobą, która bez wynagrodzenia i ochotniczo wykonuje świadczenia na założeniach zapisanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie podpisaną w 2003 roku.[1]. Założenia te precyzyjnie ustalają miejsce, gdzie … Czytaj dalej

Zakres odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe

1. Pojęcie i rodzaje osób trzecich 2 2. Przesłanki, rodzaje i zakres odpowiedzialności osób trzecich 4 2.1. Odpowiedzialność podatkowa rozwiedzionego małżonka i członków rodziny 10 2.2. Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka podatnika 13 Bibliografia 20 Praca zaliczeniowa na 20 stron Do uznania przesłanek ponoszenia odpowiedzialności przez konkretny podmiot, należy stwierdzić wypełnienie przesłanek określonych w konkretnym przepisie wprowadzającym … Czytaj dalej

Instytucje Unii Europejskiej chroniące przestrzeganie praw człowieka

1. Rada Europejska 2. Rada Unii 3. Komisja Europejska 4. Parlament Europejski 5. Europejski Trybunał Sprawiedliwości 6. Agencja Praw Podstawowych 7. Karta Praw Podstawowych Podstawę systemu instytucjonalnego Wspólnot Europejskich tworzą na­stępujące instytucje: Parlament Europejski, Rada, Komisja, Trybunał Spra­wiedliwości oraz Trybunał Obrachunkowy (artykuł 7 TWE)[1]. Radę i Komisję wspomagają: Komitet Ekonomiczno- Społeczny oraz Komitet Regionów. Rada … Czytaj dalej

Ograniczenia dotyczące osób pełniących funkcje w przedsiębiorstwie państwowym

Korupcja jest zjawiskiem niezwykle złożonym i wielopostaciowym. W najszerszym rozumieniu korupcja to przywłaszczenie zasobów publicznych (dóbr, usług, świadczeń) albo takie nimi dysponowanie, aby bezprawnie uzyskać osobistą korzyść.[1] Przekupstwo, płatna protekcja, sprzedajność, nieuczciwe pośrednictwo, nepotyzm i wykorzystywanie zajmowanego stanowiska dla osobistych (rodzinnych, koleżeńskich) celów to współcześnie najczęstsze działania korupcyjne. Polski kodeks karny do przestępstw przeciwko działalności … Czytaj dalej

Prawa i wolności obywatela w Unii Europejskiej

Spis treści WSTĘP 3 Rozdział I POJĘCIE PRAW I WOLNOŚCI W KONTEKŚCIE OBYWATELSTWA EUROPEJSKIEGO 5 1.1. Pojęcie prawa i wolności obywatelskie 5 1.2. Pojęcie obywatelstwa Unii Europejskiej 9 Rozdział II IDEA OBYWATELSTWA EUROPEJSKIEGO 16 2.1. Początki idei obywatelstwa europejskiego przed powstaniem Unii Europejskiej 16 2.2. Obywatelstwo europejskie w okresie od traktatów założycielskich do Jednolitego Aktu … Czytaj dalej

Dokumenty wystawiane cudzoziemcom na terytorium RP

Spis Treści Wykaz skrótów .5 Wstęp.6 Rozdział I. Pojęcie i historia-dokumentu 9 1. Historia dokumentu 9 2. Podział dokumentów 11 3. Dokument urzędowy 15 4. Zaświadczenie 18 4.1. Zaświadczenie według działu VII k.p.a.18 4.2. Zaświadczenie a decyzja administracyjna 21 4.3. Akt administracyjny 22 4.4. Decyzja administracyjna i zezwolenie 23 Rozdział II. Definicja cudzoziemca w różnych … Czytaj dalej

Zwalczanie handlu ludźmi w prawie międzynarodowym

Liczba stron: 203 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła studiów Międzynarodowych Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2008 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp 5 Rozdział I Handel ludźmi w literaturze przedmiotu 7 1. Definicja handlu ludźmi 7 2. Handel ludźmi a przemyt migrantów 11 3. Zjawisko handlu ludźmi 15 4. Formy handlu ludźmi 23 4.1. Handel dziećmi … Czytaj dalej