Zwalczanie handlu ludźmi w prawie międzynarodowym

Liczba stron: 203

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła studiów Międzynarodowych

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp……………………………………………………….…………..………………………5

Rozdział I
Handel ludźmi w literaturze przedmiotu…………………….……..……..………………..7
1. Definicja handlu ludźmi……………………………………………………………….7
2. Handel ludźmi a przemyt migrantów…………………………………………………11
3. Zjawisko handlu ludźmi………………………………………………………………15
4. Formy handlu ludźmi…………………………………………………………………23
4.1. Handel dziećmi………………………………………………………………………23
4.2. Handel kobietami……………………………………………………………………29
4.2.1. Handel kobietami a prostytucja………………………………………………35
4.3. Praca przymusowa i inne praktyki niewolnicze. …………………………………….38

Rozdział II
Instrumenty walki z handel ludźmi w prawie międzynarodowym………………………43
1. Handel ludźmi z perspektywy systemu ONZ…………………..………..…………..43
2. Działania podejmowane w ramach NATO………………………………………….56
3. Zwalczanie handlu ludźmi w ramach Rady Europy…………………………………57
4. Walka z handlem ludźmi z perspektywy Unii Europejskiej…………………………63
5. Instrumenty instytucjonalne………………………………………………………….77
5.1. Europol………………………………………………………………………………77
5.2. Frontex……………………………………………………………………………….78
5.3. Grupa ekspertów. ……………………………………………………………………80
6. Programy finansowe..………………………………………………………….……81

Rozdział III
Instrumenty walki z handlem ludźmi w prawie państw obcych. …………………………85
1. Stany Zjednoczone……………………………………………………………………85
2. Wielka Brytania……………………………….……………………………………..91
3. Włochy……………………………………………………………………………….93
4. Belgia……………………………….………………………………………………..94
5. Holandia………………………………………………………………………………98

Rozdział IV
Instrumenty walki z handlem ludźmi w prawie wewnętrznym…………………………100
1. Instrumenty walki z handlem ludźmi w ujęciu historycznym………………………100
2. Instrumenty walki z handlem ludźmi w polskim kodeksie karnym…………..…….104
3. Identyfikacja ofiar handlu ludźmi i ich ochrona…………………………………….119
4. Postępowanie karne przeciwko sprawcom handlu ludźmi…………………………..122
5. Współpraca Policji w zwalczaniu handlu ludźmi……………………………………128
6. Program Prewencji Handlu Kobietami z Europy Środkowej i Wschodniej „La Strada.”………………………………………………………………………….129
7. Krajowy System Postępowania z ofiarami handlu ludźmi………………………….131
8. Projekty Krajowe powołane w celu zwalczania handlu ludźmi……………………..133

Zakończenie……………………………………………………………………………..137
Bibliografia………………………………………………………………………………139
Wykaz najważniejszych skrótów………………………………………………………..150
Spis tabel…………………………………………………………………………………151
Spis rysunków……………………………………………………………………………152
Treść najważniejszych aktów prawa i dokumentów międzynarodowych………………153

Wstęp

Przedmiotem pracy jest problematyka walki z handlem ludźmi z prawno-dogmatycznego i kryminologicznego punktu widzenia.

Handel ludźmi, a zwłaszcza handel kobietami to poważny i wciąż narastajmy problem.

Przez wiele lat handel ludźmi traktowano jako coś naturalnego. Człowiek był towarem. Obecnie niewolnictwo nigdzie nie jest akceptowane. Jednak handel ludźmi wciąż kwitnie. Konferencja Praw Człowieka ONZ w Wiedniu z 1993 r. w przyjętej Deklaracji Wiedeńskiej uznaje handel ludźmi za współczesną formę niewolnictwa.

Handel ludźmi przybiera różne formy od zorganizowanego żebractwa, przez nielegalną adopcję do handlu ludzkimi organami. Współcześnie stał się jednak synonimem prostytucji, jako że jest to jego najbardziej widoczne oblicze.

Oszacowanie tego zjawiska jest niezwykle trudne. W statystykach nie są ujęte osoby które uciekły, ale nie chcą zgłaszać przestępstwa policji, czasem ofiary popełniają samobójstwo, brak w statystykach osób które zaginęły lub zniknęły w niewyjaśnionych okolicznościach, czy osoby które pogodziły się ze swoim losem i uprawiają prostytucję.

Dane odnośnie handlu ludźmi są w większości nieoficjalne, maja charakter jedynie szacunkowy. Zróżnicowanie w statystykach wynika ze specyfiki przestępstwa. Ofiary są zastraszane, boją się ujawnić prawdy. Dodatkowo, przebywają nielegalnie na terenie państwa docelowego. Dane organizacji pozarządowych są zwykle wyższe od danych organów władzy państwowej. Organizacje pozarządowe są zwykle skuteczniejsze.

Celem pracy jest ukazanie złożoności problemu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na te działania, które podejmowane są w celu zwalczania handlu ludźmi, które wiążą się z wykorzystaniem instrumentów karnych podejmowanych na forum międzynarodowym. Głównym zadaniem jest próba odpowiedzi na pytanie, czy podejmowane działania stanowią skuteczne i wystarczające działania zwalczające ten proceder.

Praca składa się z czterech rozdziałów.

Rozdział pierwszy odnosi się do zjawiska handlu ludźmi w skali międzynarodowej. W rozdziale tym dokonano rozróżnienia nielegalnej migracji od handlu ludźmi, niekiedy te zjawiska krzyżują się. Rozróżnienie tych dwóch zjawisk powinno być punktem wyjścia dla wszelkich rozważań na temat nielegalnej migracji i handlu ludźmi.

W rozdziale tym wskazano także na formy tego przestępstwa.

W rozdziale drugim zawarta jest ogólna wiedza na temat międzynarodowych regulacji prawnych, przyczyniających się do zwalczania handlu ludźmi. W pracy wyróżniono trzy główne płaszczyzny analizy: system powszechny stworzony przez ONZ, oraz dwa systemy regionalne Radę Europy oraz Unie Europejską. Wspomniano także o prawno-międzynarodowym instrumentem powstałym w okresie międzywojennym Rozdział wzbogacony jest o informacje na temat funkcjonowania Grupy Ekspertów, która wspiera unijne instytucje oraz programy nastawione na zwalczanie handlu ludźmi.

Przegląd rozwiązań podejmowanych przez państwa obce w celu zwalczania handlu ludźmi, zawiera rozdział trzeci. Na szczególna uwagę zasługuje współdziałanie aktorów na poziomie krajowym jak i korzystania z pomocy instytucji międzynarodowych.

Rozdział czwarty dotyczy prawnych sposobów eliminowania handlu ludźmi w Polsce. Ze szczególnym uwzględnieniem roli prawa karnego. W tym rozdziale podjęto kwestię legalnej definicji handlu ludźmi w polskim kodeksie karnym. W rozdziale tym wskazano również na działanie La Strady oraz znaczenie Krajowego Systemu Postępowania z ofiarami handlu ludźmi.
Uzupełnieniem i ważnym narzędziem pracy jest treść wybranych aktów i dokumentów prawnych, które stanowią najważniejsze źródło wiedzy prawnej, są to jednocześnie podstawowe instrumenty pracy, dla każdego kto zajmuje się tym procederem.

Akty prawne są uporządkowane według systemu w ramach których powstały.