Kryzys wartości wśród młodzieży – autorytety

WSTĘP ROZDZIAŁ I. PROBLEMATYKA WARTOŚCI WŚRÓD PRZEDSTAWICIELI MŁODEGO POKOLENIA 1.1. Geneza pojęcia „wartość” oraz czynniki, które warunkują kształtowanie się wartości u młodych ludzi 1.2. Poszukiwanie i tworzenie wartości przez przedstawicieli młodej generacji 1.3. Istota autorytetu 1.4. Autorytety młodzieży 1.5. Cele życiowe współczesnej młodzieży ROZDZIAŁ II. METODOLOGICZNE PODSTAWY PRACY 2.1. Cel i przedmiot badań 2.2. Założenia, … Czytaj dalej

Wychowanie do mediów w świadomości rodziców dzieci szkoły podstawowej

1. Środowisko rozwojowe dziecka-jako poszerzająca się poprzez mass media przestrzeń życiowa 1.1 Edukacja równoległa (nieszkolna), jej miejsce i rola w życiu dziecka 1.2 Dziecko w świecie wielu mediów – „telewizyjne” i „komputerowe”(internet, gry komputerowe) dzieciństwo współczesnych dzieci – wpływ mediów na dziecko 2. Ochrona dzieci przed mediami. 2.1 Ochrona prawna. 2.2 Dobro dziecka jako kryterium … Czytaj dalej

Wartości wyznawane przez młodzież w dyskursie osobistym i publicznym

Wstęp Rozdział I. Wartości w świetle literatury przedmiotu – w ujęciu wybranych autorów 1.1. Pojęcie wartości 1.2. Hierarchie i typy wartości 1.3. Wartości w ujęciu socjologicznym, psychologicznym i kulturowym Rozdział II. Młodzież jako reprezentanci dyskursów wartości 2.1. Młodzież 2.1.1. Kryteria wyodrębniania 2.1.2. Psychoanalityczna koncepcja Erika Eriksona 2.1.3. Koncepcja rozwoju poznawczo- moralnego J. Piageta 2.1.4. Koncepcja … Czytaj dalej

Samobójstwa wśród młodzieży w opinii uczniów liceum

Samobójstwa wśród młodzieży stanowią poważny problem zdrowia publicznego. Są one trzecią najczęstszą przyczyną śmierci wśród młodzieży w wieku 15-19 lat. Istnieje wiele czynników, które mogą przyczyniać się do ryzyka samobójstwa wśród młodzieży. Niektóre z nich to: depresja i inne zaburzenia psychiczne, problemy w szkole lub w relacjach z rówieśnikami, trudne warunki rodzinne, traumy z przeszłości, … Czytaj dalej

Rodzina a wybór zawodu na przykładzie uczniów szkół średnich

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ WSTĘP INFORMACJA METODOLOGICZNA Rozdział I. Rodzina a wybór zawodu uczniów liceum w ujęciu teoretycznym 1.1. Rodzina a rozwój jednostki w społeczeństwie 1.2. Wieloaspektowość życia rodziny w oparciu o stosowane systemy wychowawcze 1.3. Społeczeństwo – pedagogiczna problematyka startu życiowego młodzieży 1.4. Wpływ rodziny na wybór drogi edukacyjno-zawodowej dzieci Rozdział II. Młodzież w wieku … Czytaj dalej

Instytucje opiekuńczo-wychowawcze na przykładzie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach

1. Opieka nad dzieckiem – rys historyczny Teoria opieki w przyjętym znaczeniu jest jedną z podstawowych dyscyplin pedagogicznych, do których oprócz niej zalicza się m.in. pedagogikę ogólną, dydaktykę (nazywaną niekiedy teorią nauczania), pedagogikę porównawczą, społeczną i specjalną oraz historię opieki i oświaty. Nie jest więc jednolitym i wewnętrznie spójnym systemem twierdzeń dotyczących opieki, czyli jakąś … Czytaj dalej

Dziecko z ADHD w szkole

Wprowadzenie 1. Definicja ADHD w literaturze 2. Przyczyny występowania ADHD u dzieci 3. Rozpoznanie objawów ADHD 4. Leczenie ADHD 5. Postępowanie pedagogiczne Zakończenie Bibliografia Wprowadzenie Zespół zaburzeń uwagi ma podłoże w biologii mózgu i centralnego układu nerwowego. Choć czynniki środowiskowe wpływa­ją na zmiany kierunku ADHD w różnych okresach życia, większość specjalistów w tej dziedzinie podziela … Czytaj dalej

Samotne matki

Irena Jundził[1] rozróżnia funkcje rodziny, biorąc pod uwagę dwa aspekty: zadania wobec szerszych grup społecznych oraz wobec swych członków Funkcja prokreacyjna pełniona przez rodzinę zapewnia biologiczną reprodukcję społeczeństwa. Mimo, że wiele dzieci rodzi się poza małżeństwem, a liczba matek samotnie wychowujących dzieci wzrasta, to jednak jedynie w pełnej rodzinie dziecko ma korzystne środowisko wychowawcze, a … Czytaj dalej

Czynniki warunkujące dyskryminację dziecka w klasach młodszych szkoły podstawowej i ich konsekwencje edukacyjne

Jest to praca magisterska z pedagogiki. 2. ZAGADNIENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 2.1 Przedmiot i cele badań 2.2 Problemy i hipotezy badawcze. Zmienne. 2.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze. 2.3.1 Wywiad z pedagogiem szkolnym. 2.3.2 Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli: 2.3.3 Badania socjometryczne 2.3.4 Analiza dokumentów 2.4. Teren i populacja badań. 2.5. Metody opracowania zgromadzonego materiału. Pierwszym … Czytaj dalej

Związek lęku wieczornego z występowaniem zachowań agresywnych u dziecka przedszkolnego

Liczba stron: 80 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2006 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI WSTĘP 4 I. TEORETYCZNA ANALIZA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH LĘKU WIECZORNEGO ( NOCNEGO ) I ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 5 1. CHARAKTERYSTYKA DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO 5 1.1. Rozwój fizyczny i umysłowy 6 1.2. Wpływ środowiska … Czytaj dalej