Czynniki warunkujące dyskryminację dziecka w klasach młodszych szkoły podstawowej i ich konsekwencje edukacyjne

Jest to praca magisterska z pedagogiki.

2. ZAGADNIENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH
2.1 Przedmiot i cele badań
2.2 Problemy i hipotezy badawcze. Zmienne.
2.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze.
2.3.1 Wywiad z pedagogiem szkolnym.
2.3.2 Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli:
2.3.3 Badania socjometryczne
2.3.4 Analiza dokumentów
2.4. Teren i populacja badań.
2.5. Metody opracowania zgromadzonego materiału.

Pierwszym etapem procesu badawczego jest określenie przedmiotu i celów badań. Sprecyzowanie przedmiotu i celów badań pozwoli na sformułowanie problematyki badawczej.

Biorąc pod uwagę temat tej pracy należy przyjąć, że przedmiotem badań jest zjawisko dyskryminacji dziecka w klasie szkolnej oraz edukacyjne konsekwencje tego zjawiska.

Kolejnym krokiem na tym etapie rozważań jest wyznaczenie celu badań. Cel wynika bezpośrednio z przedmiotu badań i prowadzi do zgromadzenia wiedzy o tym fragmencie rzeczywistości, który jest określony przez przedmiot badań. T. Pilch określa cel badań jako „zdobycie wiedzy maksymalnie ścisłej, maksymalnie pewnej, maksymalnie ogólnej, maksymalnie prostej, o maksymalnej zawartości informacji”[1]. Ten sam autor dodaje „celem badań jest poznanie umożliwiające skuteczne działanie”[2]. Z kolei W. Zaczyński definiuje cel badań jako „bliższe określenie tego, do czego zmierza badacz, co pragnie osiągnąć w swoim działaniu”[3]. Celem badań w niniejszej pracy będzie zbadanie czy i jakie zjawiska dyskryminacji dzieci mają miejsce w klasie szkolnej oraz ustalenie wpływu dyskryminacji ucznia w młodszych klasach szkoły podstawowej na jego poziom osiągnięć w nauce.

W niniejszej pracy problem badawczy i hipotezy robocze skonstruowane są sposobem zakładającym postawienie problemu głównego oraz listy równorzędnych problemów szczegółowych i odpowiadających im hipotez roboczych.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, przyjęto następujący problem główny: Czy i jakie czynniki dyskryminacji występują w klasie szkolnej oraz które z nich i w jaki sposób będą wpływać na osiągnięcia szkolne dziecka? Problem główny został uszczegółowiony poprzez postawienie takich oto pytań:

  1. Czy i jakie zjawiska dyskryminacji dzieci występują w klasach młodszych szkoły podstawowej?
  2. Czy i jakie czynniki dyskryminacji wpływają na osiągnięcia szkolne dziecka?
  3. Czy wpływ ten powoduje tylko negatywne konsekwencje?
  4. Czy wpływ ten powoduje również pozytywne konsekwencje?
  5. Czy dominującym czynnikiem powodującym dyskryminację są okoliczności zewnętrzne, niezależne od dziecka?
  6. Czy dominującym czynnikiem powodującym dyskryminację są uwarunkowania wewnętrzne dziecka, jego postawa i zachowanie?

[1] T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo „Żak“, Warszawa 2001, s. 23.

[2] Tamże, s. 35.

[3] W. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1997, s. 52.

4/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print