Bankowość

Baka W., Bankowość centralna, Wyd. Zarządzanie i Finanse, Warszawa 2001.

Balicka H., Sieć przeobraża banki, „Bank” 2004, nr 11.

Bogacka-Kisiel E., (red.), Usługi i procedury bankowe, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.

Chmielarz W., Systemy elektronicznej bankowości, Difin, Warszawa 2005.

Dziuba D., Systemy informatyczne w obsłudze banków detalicznych, WNE UW, Warszawa 2002.

Gliniecka J., System bankowy w regulacjach polskich i unijnych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2004.

Gospodarowicz A., (red.), Bankowość elektroniczna, PWE, Warszawa 2005.

Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.

Grzywacz J., Bankowość elektroniczna w działalności przedsiębiorstwa, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2004.

Grzywacz J., Bankowość elektroniczna w działalności przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.

Grzywacz J., Podstawy bankowości, Difin, Warszawa 2006.

Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski Wł. L., Zawadzka Z., Bankowość – zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa 2010.

Janc A., Komputeryzacja usług bankowych i warunki jej wdrożenia w pracy, w: Nowe usługi bankowe, AE, Poznań 2001.

Janc A., Kotliński G., (red.), Nowe technologie we współczesnym banku, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004.

Jaworski W. L., Zawadzka Z., (red.), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2002.

Jurkowska A. M., Prawo bankowe Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Gdańsk 2003.

Jurkowski A., Bankowość elektroniczna, Materiały i Studia NBP, Zeszyt 125, Warszawa 2001.

Kosiński B., Tendencje rozwojowe na rynku usług bankowych. Bankowość na świecie i w Polsce. Stan obecny i tendencje rozwojowe, L. Oręziak, B. Pietrzak (red.), Olympus CIRB, Warszawa 2001.

Koźliński T., Bankowość internetowa, CeDeWu, Warszawa 2004.

Krzyżkiewicz Z., Jaworski W.L., Puławski M., Walkiewicz R., Leksykon bankowo-giełdowy, Poltext, Warszawa 2006.

Mazurkiewicz L., Marketing bankowy, Difin, Warszawa 2002.

Mishkin F.S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, Warszawa 2002.

Pietrzak E., Markiewicz M., (red.), Finanse, bankowość i rynki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.

Pietrzak E., Rynek instrumentów pochodnych, [w:] System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Po­lański, B. Woźniak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Polasik M., Bankowość internetowa w ocenie prezesów banków, „Bank” 2002, nr 6.

Solarz J. K., Bankowość międzynarodowa, Twigger, Warszawa 2004.

Solarz J.K., Uwarunkowania współczesnej bankowości, [w:] Bankowość na świecie i w Polsce red. L. Oręziak, B. Pietrzak. Olympus, Warszawa 2001.

Szcześ M., Jakubiec S., Elektroniczne usługi finansowe – charakterystyka rynku, wyzwania i inicjaty­wy regulacyjne, Materiały i Studia NBP, Zeszyt 139, Warszawa 2002.

Szpringer W., E-commcrce e-banking – wyzwania globalizacji, Difin, Warszawa 2002.

Świecka B., Bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa 2004.

Świecka B., Detaliczna bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa 2007.

Świecka B., Elementy bankowości elektronicznej, w: Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, War­szawa 2005.

Świecka B., Rynek transakcji elektronicznych w Polsce, [w:] B. Świecka (red.), Nowoczesne technologie w sferze usług finansowych, Szczecin 2002.

Wojtyna A., Szkice o polityce pieniężnej, PWE, Warszawa 2004.

Zaleska M., (red.), Współczesna bankowość, tom 1, Difin, Warszawa 2007.