Psychologia

Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 2001

Aronson E., Wilson T., Akert R., Psychologia społeczna: serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997

Brzezińska  A. I., Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów, Biblioteka Moderatora, Oficyna Wydawnicza UNUS, Wałbrzych 1999

Cialdini R.B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 2004

Doliński D., Techniki wpływu społecznego, PWN, Warszawa 2005

Eysenck H.J., Wymiary osobowości [w:] Januszewski A., Oleś P., Witkowski T. (red.), Wykłady z psychologii w KUL, RW KUL, Lublin 1994

Foxall G.R., Goldsmith R.E., Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, PWN, Warszawa 2002

Galloway  C., Psychologia uczenia się i nauczania, PWN, Warszawa 1998

Greenwald, A., Banaji, M., Utajone poznanie społeczne: postawy, wartościowanie siebie i stereotypy, w: Przegląd Psychologiczny 1995, 38 (1/2)

Greenwald, A., Pratkanis, A., „Ja” jako centralny schemat postaw, w:  Nowiny Psychologiczne 1988

Hall C. S., Lindzey G., Teorie osobowości, PWN, Warszawa 2001

Harwas-Napierała B., Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka, t. 3. PWN, Warszawa 2002

Januszewski A., Oleś P., Witkowski T. (red.), Wykłady z psychologii w KUL. RW KUL, Lublin 1992

Kamińska – Feldman M.,  Związki poznawczej indywiduacji z efektem asymetrii w spostrzeganiu dystansów Ja – Inni jako miara stereotypów społecznych, [w:] Jednostka i społeczeństwo, (red.) Grzelak J., Lewicka M., GWP, Gdańsk 2001

Kozielecki  J., Psychologiczna teoria samowiedzy, PWN, Warszawa 1981

Przetacznikowa  M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, PWN, Warszawa 2016

Ratyński W., Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005

Reykowski J., Procesy emocjonalne, motywacja, osobowość. PWN, Warszawa 1992

Skinner B. F., Supersition in the Pigeon, “Journal of Experimental Psychology” 1948, nr 38

Sobczak- Matysiak J., Psychologia kontaktu z klientem, WWSB, Poznań 1998

Sperling A., Psychologia, Zysk i S-ka, Poznań 1995

Stephan W. G., Stephan C. W., Wywieranie wpływu przez grupy, GWP, Gdańsk 2007

Strelau J. (red.), Psychologia, podręcznik akademicki, t.2. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007

Strelau J., Psychologia temperamentu, PWN, Warszawa 2001

Trzecieniecka-Green A., Psychologia podręcznik dla studentów studiów medycznych, UNIVERSITAS, Kraków 2006

Zimbardo Ph. G., Leippe M. R., Psychologia zmiany postaw i wpływ społecznego, Zysk i S-ka, Poznań 2004