Zarządzanie

Błaszczyk  T., Nowak M., Wielokryterialne wspomaganie decyzji w harmonogrowaniu projektów, „Decyzje” 2010, nr 13

Bosschers  E., Boutelegier R., Dierick J., Fredriksz H., Krooshof R., Zarządzanie projektem. Model najlepszych praktyk, Wydawnictwo „IFC Press“, Kraków 2003

Chrisidu- Budnik  A., Korczak J., Pakuła A., Supernat J., Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited, Wrocław 2005

Chrościcki  Z., Zarządzanie projektem – zespołami zadaniowymi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001

Ćwiklicki  M., Przesłanki stosowania teorii ugruntowanej w naukach o zarządzaniu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2010, nr 234

Frankfort-Nachmias  Ch., Nachmias D.,  Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i s-ka, Warszawa 2001

Frąckiewicz  E.  i in., Zarządzanie marketingowe, PWE, Warszawa 2004

Gałoński  J., Zarządzanie projektem, IFC PRESS, Kraków 2003

Kekin  J., Zarządzanie przedsiębiorstwem: wybrane problemy, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1999

Kerzner  H., Advanced Project Management. Edycja polska, One Press, Gliwice 2018

Klimiuk  J., Rola kierownika projektu oraz zespołu projektowego w zarządzaniu projektami, „Organizacja i Zarządzanie Strategiczne” 2009, nr 3

Koch  R., Strategia, Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejsza strategię. Przewodnik, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998

Kotler  Ph., Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Rebis, Poznań 2005

Kuraszko  I., Augustyniak Sz., 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009

Lock  D., Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2009

Miciuła  I., Globalne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2013, nr 1/2

Mingus  N., Zarządzanie projektami, One Press, Gliwice 2009

Nierenberg  B., Publiczne przedsiębiorstwo medialne: determinanty, systemy, modele, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007

Noga  G., Metody realizacji strategii zarządzania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2011, nr 856

Pawlak  M., Zarządzanie projektami, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2001, nr 8

Philips  J., Zarządzanie projektami IT, Helion, Gliwice 2004

Pierścionek  Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007

Romanowska  M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2009

Silverman  D., Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa 2009

Skorupka  D., Kuchta D., Górski M., Zarządzanie ryzykiem w projekcie, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław 2012

Stabryła  A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, PWN, Warszawa 2014

Stoner  J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R. Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 2011

Szwabe  M.  (red.), Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych. Planowanie i realizacja, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków 2007

Szych  J., Warunki wstępne projektowej organizacji firmy, Materiały z IV konferencji SPMP, Warszawa 2000

Szyjewski  Z., Zarządzanie projektami informatycznymi, Placet, Warszawa 2001

Trocki  M., Grusza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2009

Urbanowska-Sojkin  E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007

Wit  B. de, Meyer R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007

Zakrzewska-Bielawska  A. (red.), Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania, C.H. Beck, Warszawa 2010

Zakrzewska-Bielawska  A. (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa 2012