Zarządzanie zasobami ludzkimi

Armstrong  M, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Borkowska  S. (red.), Motywować skutecznie, IPiSS, Warszawa 2004.

Brilman  J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.

Czermiński  A., Grzybowski M., Ficoń K., Podstawy organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 1999.

Drucker  P. E., Menedżer Skuteczny, MT Biznes, Warszawa 2009.

Duchniewicz  S., Organizowanie – istota i zakres, [w:] S. Duchniewicz (red.), Metody organizacji i zarządzania. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2007.

Gableta  M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

Gableta (red.)  M., Potencjał pracy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.

Gilewicz H., Marketing personalny jako determinanta zmian  w strategii rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] J. Szabłowski (red.), Zmiany w strategiach zarządzania organizacjami, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009.

Golnau  W. (red.),  Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu, Warszawa 2010.

Griffin  R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2013.

Jamka  B., Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2001.

Jamka  B., Kierowanie kadrami – pozyskanie i rozwój pracowników, Oficyna SGH, Warszawa 2000.

Kostera  M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2010.

Lachiewicz  S., Matejun M., Ewolucja nauk o zarządzaniu, [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Podstawy zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Leśniewski  M.A., Berny J., Motywowanie płacowe i pozapłacowe w przedsiębiorstwie – ujęcie teoretyczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie” 2011, nr 90.

Lunden  B., Rekrutacja pracowników. Praktyczny poradnik dla pracodawców, BL Info Polska, Gdańsk 2012.

Lundy  O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.

Łaguna  M., Szkolenia, jak je prowadzić, by…, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

McKenna  E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Felberg SJA, Warszawa 1999.

Oleksyn  T., Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 2001.

Piotrowski  W., Organizacja i zarządzanie – kierunki, koncepcje, punkty widzenia, [w:] A.K. Koźmiński i W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2010.

Ratyńsk  W. i, Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2005.

Stoner  J.A.F., Freeman R.E., Gilbert jr. D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2011.

Suchar  M., Rekrutacja i selekcja personelu, C.H. Beck, Warszawa 2008.

Wajda  A., Podstawy nauki o zarządzaniu organizacjami, Difin, Warszawa 2003.