Pedagogika

Filipiak E. (red.), Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce, Agencja Reklamowo-Wydawnicza ArtStudio, Bydgoszcz 2015

Goriszowski  W., Podstawy metodologiczne badań pedagogicznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2006

Gruszczyk-Kolczyńska  E., Zielińska E., Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki?, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1989

Gruszczyk-Kolczyńska  E., Zielińska E., Dziecięca matematyka. Edukacja matematyczna dzieci w domu, w przedszkolu i szkole, WSiP, Warszawa 2008

Gruszczyk-Kolczyńska  E., Zielińska E., Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych, WSiP, Warszawa 2002

Ilg  F. L., Ames L. B., Baker S. M., Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów I lekarzy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006

Jaczewski A. (red.), Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2005

Janiszewska B., Pięciolatek w przedszkolu: wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2009

Jurewicz  M., Przedszkole jako instytucja wspierająca działania wychowawcze rodziny wobec dziecka, [w:] K, Dziurzyński (red.), Dylematy współczesnej edukacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, Józefów 2012

Kielar-Turska  M., Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny, [w:] B. Harwas- Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t. II, PWN, Warszawa 2000

Klim-Klimaszewska  A., Pedagogika przedszkolna, Polski Instytut Wydawniczy, Warszawa 2005

Konarzewski  K., Jak  uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa 2000

Krasowicz-Kupis  G.,  Językowe, ale nie fonologiczne deficyty w dysleksji, [w:] B. Kaja (red.), Diagnoza dysleksji, Bydgoszcz 2003

Kruger H. H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

Kulisiewicz  Cz., Podstawy dydaktyki. WSiP, Warszawa 2005

Kwieciński  Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Tom II, PWN, Warszawa 2004

Łobocki  M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2013

Maszke A. W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004

Matejczuk J., Rozwój dziecka. Wiek przedszkolny, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014

Mendel  M., Rodzice i szkoła. Jak uczestniczyć w edukacji dzieci?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000

Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2020

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2016

Piaget J., Studia z psychologii dziecka, PWN, Warszawa 2006

Rożycka  E.  (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom I., Żak, Warszawa 2003

Schaffer  H. R., Psychologia dziecka, PWN, Warszawa 2013

Świętochowska  U., Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001

Tanaś V. , Welskop W. (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2016

Walker  D.F., Soltis J.F., Program i cele kształcenia, PWN, Warszawa 2000

Wilgocka-Okoń B., Gotowość szkolna dziecka 6-letniego, Żak, Warszawa 2003