Finanse

Bednarz J., Gostomski E., Finansowanie działalności gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006

Aftyka W., Chmielewski A., Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo M.M., Warszawa 2005

Burnat-Mikosz M. (red.), Pomoc Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2005

Czarnecki J., Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP, WN PWN, Warszawa 2007

Dominiak P., Wasilczuk J., Daszkiewicz N., Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich. Przykłady Włoch, Francji, Polski i Czech, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005

Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych. Między neutralnością a zaangażowaniem, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2002

Filipek A., Fundusze Unii Europejskiej, Placet, Warszawa 2009

Jankowska M., Sokół A., Wicher A., Fundusze Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa 2008

Janus-Hibner M., Pastusiak R., Programy pomocowe w Polsce, CeDeWu. Warszawa 2004

Kędra E., Krasińska A. (red.), Ustrój prawny przedsiębiorców, Wydawnictwo UM, Olsztyn 2006

Kisiel K. (red.), Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Informator o usługach doradczych dla MSP, Euro Info Centre, Warszawa 2002

Koszarek M., Milewski G., Rybacka M., Szultka S., Analiza czynników konkurencyjności sektora MSP w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008

Łazowski A. (red.), Traktaty Europejskie, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa-Bydgoszcz 2003

Łuczka T. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice współczesnej przedsiębiorczości, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005

Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- o makroekonomiczne, WN PWN, Warszawa-Poznań 2001

Marquardt P., Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców, LexisNexis, Warszawa 2007

Mik C. (red.), Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, TNOiK i Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora, Toruń 2002

Mikołajczyk B., Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007

Mikołajczyk B., Otoczenie finansowe małych średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej w: Finanse i Bankowość. Wejście do Unii Europejskiej, SHG, Warszawa 1999

Milewski R. (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2002

Modzelewska-Wąchal E., Pełka P., Stasiak M., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie. Przepisy i komentarz, LexisNexis, Warszawa 2001

Mućko P., Sokół A., Jak założyć i prowadzić własną firmę, CeDeWu, Warszawa 2009

Pawłowski A., Koroluk S., Podejmowanie działalności gospodarczej w świetle regulacji prawnych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2005

Pluta W. (red.), Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004

Pruchnicka-Grabias I., Szelągowska A. (red.), Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty, CeDeWu, Warszawa 2006

Strużycki M. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, PWE, Warszawa 2004

Sudoł S., Przedsiębiorstwo, PWE, Warszawa 2006

Szczepański M. (red.), Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013, część I. Przewodnik po funduszach UE dla JST, TWIGGER, Warszawa 2007

Szlachta J., Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 1997

Szymańska A., Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla mieszkańców obszarów wiejskich, Placet, Warszawa 2008

Uryga J., Magielski W., Bienias I., Środki unijne. Klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie, ODDK, Gdańsk 2007

Voss G., Tokarski A., Tokarski M., Księgowość w małej i średniej firmie. Uproszczone formy ewidencji, CeDeWu, Warszawa 2008

Zadora H. (red.), Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, C. H. Beck, Warszawa 2009

Żurek J. (red.), Przedsiębiorstwo – zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007