Wdrażanie systemów zarządzania jakością w administracji publicznej na podstawie starostwa powiatowego w Jędrzejowie

praca magisterska

Wstęp

Rozdział I. Charakterystyka powiatu jako podmiotu samorządu terytorialnego
1.1. Istota i funkcje powiatu
1.2. Zadania powiatu
1.3. Władze powiatu
1.4. Powiatowa administracja zespolona
1.5. Nadzór nad działalnością powiatu

Rozdział II. Teoria zarządzania jakością (w tym definicje zagadnień teoretycznych)
2.1. Definicje jakości
2.2. Definicje zarządzania
2.3. Koncepcje zarządzania jakością (Joseph Juran, Philip Crosby)
2.4. Definicje procesu (podejście procesowe), system zarządzania (podejście systemowe), audit, księga jakości itd.

Rozdział III. System zarządzania jakością wg standardów ISO Starostwa w Jędrzejowie
3.1. Charakterystyka powiatu jędrzejowskiego
3.2. Historia Powiatu Jędrzejowskiego
3.3. Polityka jakości Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie

Rozdział IV. Analiza funkcjonowania systemu zarządzania jakością Starostwa w Jędrzejowie
4.1. Charakterystyka systemu zarządzania jakością
4.2. Identyfikacja systemu w starostwie
4.3. Ocena funkcjonowania

Zakończenie
Bibliografia

Wstęp

W erze dynamicznie rozwijającej się gospodarki oraz rosnących wymagań społecznych wobec organów administracji publicznej, kluczowym staje się wprowadzenie efektywnych mechanizmów zarządzania, które wpłyną na podniesienie jakości świadczonych usług. Niemniej ważne jest również dostosowywanie się do globalnych standardów, które pozwalają na międzynarodową wymienność doświadczeń i najlepszych praktyk. Jednym z takich uniwersalnych rozwiązań jest wdrażanie systemów zarządzania jakością w instytucjach publicznych.

W niniejszej pracy magisterskiej skupiam się na analizie procesu wdrażania systemów zarządzania jakością w administracji publicznej, bazując na doświadczeniach Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie. Wybór tego podmiotu nie jest przypadkowy – Starostwo to jest reprezentatywnym przykładem instytucji lokalnej administracji, która podejmuje próbę dostosowania się do nowoczesnych wyzwań zarządczych.

Rozdział pierwszy pracy przybliża czytelnikowi zagadnienia związane z charakterystyką powiatu jako podmiotu samorządu terytorialnego. Omówienie istoty i funkcji powiatu, jego zadań, władz oraz aspektów nadzoru nad jego działalnością pozwoli na głębsze zrozumienie specyfiki działania takich jednostek na terenie Polski.

W drugim rozdziale zagłębiam się w teoretyczne podstawy zarządzania jakością, prezentując definicje kluczowych pojęć oraz omawiając najważniejsze koncepcje w tym zakresie. Zrozumienie tych zagadnień jest kluczem do pełnego zrozumienia, jakie wyzwania stoją przed administracją publiczną w kontekście zarządzania jakością.

Trzeci rozdział jest poświęcony szczegółowej charakterystyce Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie w kontekście wdrażania standardów ISO. Prezentacja historii powiatu, polityki jakości oraz innych kluczowych aspektów pozwoli czytelnikowi na głębsze zrozumienie specyfiki działania tej konkretnej instytucji.

W czwartym, ostatnim rozdziale pracy skupiam się na analizie funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Starostwie w Jędrzejowie. To właśnie na tym etapie zostaną przedstawione kluczowe wnioski i obserwacje wynikające z prowadzonych badań.

Celem tej pracy jest nie tylko przedstawienie procesu wdrażania systemów zarządzania jakością w konkretnym podmiocie, ale także ukazanie, jak ważne jest dostosowanie się instytucji publicznych do nowoczesnych wyzwań zarządczych. Mam nadzieję, że przemyślenia zawarte w tej pracy przyczynią się do dalszego rozwoju dyskusji na temat roli i znaczenia zarządzania jakością w administracji publicznej w Polsce.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print