Administracja

Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2005.

Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2005.

Ambroziewicz P., XX lat Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2000.

Bojanowski E., Cieślak Z., Lang J., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2004.

Borkowski J., Sądownictwo administracyjne na ziemiach polskich, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2006, Nr 1.

Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2005.

Bulska M., Stosunki ludnościowe Księstwa Warszawskiego w epoce napoleońskiej w świetle materiałów statystycznych, Warszawa 2003.

Chorąży K., Taras W., Wróbel A., Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Kraków 2005.

Chróścielewski W., Tarno J.P., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2006.

Citko A.G., Rewolucja czy ewolucja? Zmiany w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu sądowo administracyjnym, „Edukacja Prawnicza” 2010, Nr 12.

Dauter B., Zarys metodyki pracy sędziego sądu administracyjnego, Warszawa 2008.

Dolecki H., Postępowanie cywilne: zarys wykładu, Warszawa 2007.

Draniewicz B., Uwierzytelnianie dokumentów przez pełnomocników – zmiany w procedurze cywilnej, „Monitor Prawniczy” 2010, Nr 10.

Grajewski J. (red.), Prawo karne procesowe. Część ogólna, Warszawa 2007.

Grajewski J., Papke-Olszauskas K., Steinborn S., Woźniewski K., Prawo karne procesowe: część ogólna, Warszawa 2007.

Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2009.

Jakubecki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz, Kraków 2005.

Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005.

Jodłowski J., Reich Z., Lapierre J., T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2005.

Kiełkowski T., Sprawa administracyjna, Kraków 2004.

Kiereś Z., Krupa S., Węcki M., Z dziejów Temidy na Górnym Śląsku. Źródła do dziejów wymiaru sprawiedliwości od XV do XX wieku w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach, Katowice 2008.

Kmiecik R. i in., Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Kraków 2005.

Kmiecik Z.R., Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2008.

Langrod J.S., Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Reprint, Kraków 2003.

Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-103, Kraków 2005.

Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003.

Łaszczyca G., Rozprawa administracyjna w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2008.

Marcoń W., Unifikacja województwa śląskiego z II Rzecząpospolitą. Toruń 2007.

Ochendowski E., Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne: wybór orzecznictwa, Toruń 2002.

Piasecki K. (red.), Ko­deks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2006.

Sobieralski K., Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego, Wrocław 2009

Suwaj R., Wydanie decyzji administracyjnej, Wrocław 2007.

Szczotka J., Prawo budowlane: komentarz, Gdańsk 2005.

Świątkiewicz J., Europejski Kodeks Dobrej Administracji, Warszawa 2003.

Uruszczak W., Malec D. (red.), Krakowskie studia z historii państwa i prawa, Kraków 2004.

Waltoś S., Proces karny: zarys systemu, Warszawa 2008.

Wierzbowski M., Szubiakowski M., Wiktorowska A., Postępowanie administracyjne: ogólne, podatkowe i egzekucyjne, Warszawa 2004.

Woś T., Postępowanie sądowo administracyjne, Warszawa 2000.

Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna: komentarz do art. 278-363 Kodeksu karnego, t. III, Kraków 2006.

Żu­kowski L., Sawuła R., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym, Warszawa 2001.