Politologia

Z politologią sprawa się ma podobnie, jak z historią. No, prawie, tu ta metodologia jest bardziej różnorodna. Wybraliśmy literaturę oscylującą wokół marketingu politycznego.

Antoszewski A. O zwiększenie skuteczności prognoz wyborczych, [w:] Sitek W. Czy można przewidzieć? — socjologiczno-metodologiczne doświadczenia polskich badań przedwyborczych, Wrocław 1995,

Antoszewski A., Herbut R. Demokracje zachodnioeuropejskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997,

Antoszewski A., Herbut R., Leksykon politologii, Atla2, Wrocław 2003,

Aronson E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 1995,

Braud P., Rozkosze demokracji, PWN, Warszawa 1995,

Cichosz M., (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w HIRP, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003,

Fras J., Kształtowanie się nowego języka polityki po 1989 r. – udział Lecha Wałęsy, [w:] Z badań nad przemianami politycznymi w Polsce po ’98, red. S. Dąbrowski, B. Rogowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998,

Giereło K., Wizerunek polityka, [w:] B. Ociepka (red.), Public relations w teorii i praktyce, Wyd. UWr, Wrocław 2002,

Głodkowski W., Bez słowa. Komunikacyjne funkcje zachowań niewerbalnych, Hansa Communication, Warszawa 1999,

Ignaczewski G., Specyfika marketingu politycznego w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003,

Jakubowska U., Przywództwo polityczne, [w:] Psychologia polityczna, red. K. Skarżyńska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999,

Kantyka Z., Publiczna rola mediów [w:] Michalczyk S. (red.), Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym, WSZiM, Sosnowiec 2006,

Karporowicz E., Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji, Instytut Socjologii, Warszawa 1996,

Karpowicz E., Motywy kandydowania do Sejmu, [w:] Świat elity politycznej, red. W. Wesołowski, I. Panków, Wydawnictwo IFi S PAN, Warszawa 1995,

Kolczyński M., Marketing polityczny – założenia teoretyczne, reguły działania, praktyka kampanijna, Wydawnictwo GWSH, Warszawa 2005,

Kolczyński M., Mazur M., Broń masowego wrażenia. Kampania  wyborcza 2007 r. w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009,

Kolczyński M., Mazur M., Wojna na wrażenia. Strategie polityczne i telewizja w kampaniach wyborczych 2005 r. w Polsce, PWN, Warszawa 2007,

Leary M., Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999,

Marciniak E.M., Kompetencje przywódcy politycznego, [w:] T. Bodio (red.), Przywództwo polityczne, „Studia Politologiczne” vol.5, 2001,

Mazur M., Marketing polityczny, PWN, Warszawa 2002,

Mazur M., Rywalizacja polityczna w wyborach samorządowych w II RP [w:] Ganowicz M., Rubisz L. (red.), Polityka lokalna, Adam Marszałek, Toruń 2008.

Mazur M., Telewizyjne debaty prezydenckie na przykładzie USA i Polski [w:] Michalczyk S. (red.), Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym, WSZiM, Sosnowiec 2006,

Michalczyk S., Komunikowanie polityczne, Śląsk, Katowice 2005,

Michalczyk S. (red.), Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym. Szkice medioznawcze, WSZiM, Sosnowiec 2006,

Michalczyk S., Społeczeństwo medialne. Studia z teorii komunikowania masowego, Śląsk, Katowice 2008,

Mierzyńska M., Politycy w roli detergentów, Rynkowe kulisy wyborów, „Businessman”, Nr 9, Wrzesień 1997,

Mikułowski Pomorski S., Od mówcy do rozmówcy. Perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji [w:] Michalczyk S. (red.), Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym, WSZiM, Sosnowiec 2006,

Muszyński J., Leksykon marketingu politycznego, Alta 2, Wrocław 2001,

Muszyński J., Marketing polityczny, WSPTWP, Warszawa 1999,

Muszyński J., Teoria marketingu politycznego, WSPTWP, Warszawa 2004,

Nickels W.G., Zrozumieć biznes, Marketing w dziedzinie polityki, Wydawnictwo Bellona Warszawa 2000,

Ostrowski D., Funkcje i rola marketingu politycznego w wyborach we współczesnych państwach europejskich, „Rocznik Nauk Politycznych”, nr 1, WSH w Pułtusku, Pułtusk 1999,

Pankowski K., Wpływ debat telewizyjnych na preferencje i zachowania wyborcze, [w:] prognozy i wybory. Polska Demokracja 95’, Kolarska-Bobińska l., Markowski R., Warszawa 1997,

Pietraś J.Z., Decydowanie polityczne, WN PWN, Warszawa 1998,

Pietrzyk-Zieniewicz E., Kreacja wizerunku przywódcy politycznego (style argumentacji), „Studia Politologiczne” 2001, vol. 5,

Stępińska A., Elementy wizerunku polityka, „Przegląd Politologiczny” 2000, nr 1-2,

Sztumski J. Propaganda – jej problemy i metody, Uniwersytet Śląski, Katowice 1990,

Ulicka G. Demokracje zachodnie. Zasady, wartości, wizje, Warszawa 1992,

Ulicka G., Wpływy marketingu politycznego na zmiany w życiu publicznym państw demokratycznych, [w:] Trudna sztuka polityki. Szanse. Ryzyko. Błąd, pod red. Kłementowicza T., „Studia Politologiczne Uniwersytetu Warszawskiego”, Warszawa 1996,

Urban M., Mechanizmy legitymizacji przywódców politycznych w świetle teorii i praktyki marketingu politycznego, [w:] T. Bodio (red.). Przywództwo polityczne, Elipsa, Warszawa 2001,

Wiszniowski R., Marketing wyborczy, Studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich i semiprezydenckich, PWN, Warszawa – Wrocław 2000,

Wróbel S., O pojęciu i modelach zachowań wyborczych, [w:] Polityka: przedmiot badań i formy jej przejawiania się, red. Dobrowolski P., Stolarczyk M., Katowice 2000.