Hotelarstwo

Adamowicz J., Wolak G., Jak być hotelarzem?, Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 2004

Błądek  Z., Hotele – programowanie, projektowanie, wyposażenie, Albus, Poznań 2001

Borkowski  S., Wszendybył E., Jakość i efektywność usług hotelarskich, PWN, Warszawa 2007

Bugaj  Z., Kategoryzacja w Unii Europejskiej, „Hotelarz” 2004, nr 7

Danasiewicz  R., Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2006

Dobiegała-Korona B., Doligalski T., Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa 2009

Dominik P., Wykorzystanie metod oddziaływania na jakość usług w hotelarstwie jako narzędzia do walki z konkurencją, „Turystyka i Hotelarstwo” 2010, nr 15

Grobelna A., Błędy w procesie świadczenia usług hotelarskich a strategie naprawcze, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 591 „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 53, 2010

Knowles T., Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, PWE, Warszawa 2001

Krzywda S., Górka B., Obsługa gości w zakładzie hotelarskim, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2006

Maciejowski T., Firma w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2009

Merski J., Witkowski Cz. (red.), Hotelarstwo w Polsce, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004

Mitura E., Koniuszewska E., Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie, Difin, Warszawa 2006

Mucha-Szajek  E., Problemy hotelarstwa – zarys dziejów, zasady funkcjonowania, perspektywy i zadania, [w:] D. R. Tauber, E. Mucha – Szajek, W. Siwiński, (red.), Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2001

Oparka S., Nowicka T., Organizacja i technika pracy w hotelarstwie, PZH, Warszawa-Polanica Zdrój 2003

Panasiuk A. (red.), Ekonomiczne podstawy turystyki, Fundacja Na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004

Rynek hoteli oraz condohoteli w Polsce 2018, Emmerson Evaluation Sp. z o.o., Warszawa 2019

Sala  J., Formy współczesnego hotelarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008

Stępnicka N., Społeczności internetowe i ich udział w procesie komunikowania na przykładzie wybranych serwisów on-lin, [w:] A. Zduniak, N. Majchrzak (red.), Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku, Poznań 2011

Sytuacja na rynku hotelowym w Polsce. Ogólnopolski Raport Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor o zadłużeniu firm z sektora hotelarskiego, BIG InfoMonitor S.A., Warszawa 2018

Tauber D.R., Mucha-Szajek E. (red.), Podstawy gastronomii, hotelarstwa, rekreacji i turystyki, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2001

Tulibacki T., Technik hotelarstwa. Organizacja pracy. Cz. 1, WSiP, Warszawa 2009

Turkowski M., Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa 2012

Witkowski Cz., Stan i kierunki rozwoju hotelarstwa polskiego na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, „Biuletyn Pracowni Hotelarstwa” 2009, nr 1

Wojdacki K.P., Rozwój bazy hotelowej w Polsce – analiza czasowo-strukturalna, „Handel Wewnętrzny” 2014, nr 2 (349)