Turystyka

Altkorn  J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 2006

Bińczyk  G., Krajoznawstwo i jego związki z turystyką, WSE, Warszawa 2003

Czermiński  A., Czerska M. i in., Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń 2002

Davidson  R., Turystyka, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996

Gaworecki  W., Turystyka, PWE, Warszawa 2010

Gaworecki  W.W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010

Gołembski  G.  (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa – Poznań 2009

Iwicki  S., Zagospodarowanie turystyczne obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006

Jedrzejczyk I., Mynarski Wł. (red.), Turystyka w Polsce w warunkach integracji europejskiej i globalizacji rynku światowego, Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice 2003

Kaprowski  W., Geografia turystyczna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004

Kornak A. S., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001

Kruczek Z., Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków 2011

Kruczek  Z., Kurek A., Nowacki M., Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki, Proksenia, Kraków 2003

Kruczek  Z., Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków 2005

Kruczek  Z., Sacha S., Geografia atrakcji turystycznych Polski, Proksenia, Kraków 2000

Lijewski  T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia Turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002

Łazarek  R., Ekonomika turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001

Majewski  J., Lane B., Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań 2001

Mendlik  S., Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa 1995

Meyer B., Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych przez turystykę, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008

Meyer B., Milewski D. (red.), Strategie rozwoju turystyki  w regionie, PWN, Warszawa 2009

Niezgoda  A., Zmyślony P., Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003

Nowakowska A., Turystyka jako zjawisko społeczno – gospodarcze, [w:] G. Gołembski (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa 2010

Panasiuk  A. (red.), Ekonomiczne podstawy turystyki, Fundacja Na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004

Rogalewski  O., Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1980.

Siwek  M., Muzeum w Oświęcimiu jako produkt turystyczny, AWF, Kraków 1995

Walas B., Kruczek Z., Promocja i informacja w turystyce, PROKSENIA, Kraków 2010