Analiza działalności inwestycyjnej gmin powiatu X

WSTĘP
1. Cel i przedmiot pracy 3

ROZDZIAŁ I
Budżet i polityka finansowa państwa.
1. Finanse publiczne 5
1.1. Pojęcie finansów publicznych 5
1.2. Problematyka budżetu państwa 6
2. Gospodarka finansowa gminy 13
2.1. Dochody gminy 16
2.2. Klasyfikacja wydatków gminy 17

ROZDZIAŁ II
Ogólna charakterystyka działalności inwestycyjnej samorządu terytorialnego.
1. Regulacje prawne działalności inwestycyjnej gmin 19
1.1. Władze i struktura organizacyjna gminy 24
1.2. Zadania i kompetencje gminy 30
1.3. Działalność inwestycyjna gminy 33
2. Źródła finansowania inwestycji gminnych 35
2.1. Dochody własne gminy 36
2.2. Dochody z budżetu państwa 40
2.3. Inne źródła pokrycia wydatków gminy 43
2.4. Zamówienia publiczne 45

ROZDZIAŁ III
Analiza działalności inwestycyjnej na przykładzie gmin powiatu X.
1. Ogólna charakterystyka powiatu X 48
2. Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego 51
2.1. Porównanie wydatków inwestycyjnych gmin powiatu X do dochodów ogółem 55
2.2. Analiza wydatków inwestycyjnych gmin województwa 56
2.3. Analiza wydatków inwestycyjnych na tle kraju 59

ZAKOŃCZENIE
Podsumowanie i wnioski 60
Spis tabel 61
Spis aktów prawnych 66
Bibliografia 67

WSTĘP

1. Cel i przedmiot pracy.

Przedmiotem badań w niniejszej pracy jest działalność inwestycyjna gmin powiatu X, porównanie czynników wpływających na rozwój badanych gmin. Celem badań jest przeprowadzenie analizy działalności inwestycyjnej gmin powiatu X obejmującej okres czterech lat. Przedmiotem analizy w gminie jest działalność inwestycyjna gminy.

Całość rozważań pracy składa się z trzech głównych części. Pierwsza z nich ma charakter wprowadzający i objaśniający. Rozdział pierwszy przedstawia pojęcia związane z budżetem i polityką finansową państwa. Następna część przedstawia charakterystykę działalności inwestycyjnej samorządu terytorialnego. Przybliżono tu pojęcia z zakresu regulacji prawnych działalności inwestycyjnej gmin oraz źródła finansowania inwestycji gminnych. Kolejny rozdział zawiera analizę działalności inwestycyjnej gmin powiatu X oraz wnioski po przeprowadzonej analizie. W końcowej części znajdują się uogólnienia i wnioski oraz bibliografia, spis aktów prawnych, a także tabel.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print