Socjologia

Aronson E., Człowiek istota społeczna, Scholar, Warszawa 1999

Babbie E., Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008

Beck U., Społeczeństwo ryzyka, Warszawa 2002.

Bourdieu P., Passeron J.C., Reprodukcja, Warszawa 2006

Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2000

Brzeziński J., (red.), Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów, PWN, Warszawa 2006

Feibel T., Zabójca w dziecinnym pokoju – przemoc i gry komputerowe, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2006

Gawlicz K., Wrastanie w nierówność. Edukacja przedszkolna a odtwarzanie struktur dominacji i podporządkowania [w:] Idee, diagnozy, nadzieja. Szkoła polska a idee równości, A. Męczkowska-Christiansen, P. Mikiewicz (red.), Wrocław 2009

Giza-Poleszczuk A., Przestrzeń społeczna [w:] Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard (red.), Warszawa 2000.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa 2002

Janicka K., Kobiety i mężczyźni w strukturze społeczno-zawodowej: podobieństwa i różnice, [w:] A. Titkow, H. Domański (red.). Co to znaczy być kobietą w Polsce, IFiS PAN, Warszawa 1995

Keler K., Perek-Białas J., Analiza wydatków gospodarstw domowych na edukację w kontekście reformy edukacyjnej w Polsce [w:] Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, M. Niezgoda (red.), Kraków 2011

Kmiecik-Baran K., Przemoc wobec dzieci -diagnoza i interwencja, [w:] J. Papież, A. Płukis (red.), Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1998

Kownacki S., Rummel-Syska Z., Metody socjopsychologiczne, PWE, Warszawa 1982

Kwieciński Z., Między patosem a dekadencją, Wrocław 2007.Merton R., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 2002

Laniado N., Pietra G., Gry komputerowe, Internet, telewizja, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2006

Mandal E., Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004

Nowak S. (red.), Metody badań socjologicznych, PWN, Warszawa 1965

Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007

Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Wyd. Graffiti BC, Toruń 1988

Putkiewicz E., Korepetycje – szara strefa edukacji, Warszawa 2005.Sawiński Z., Zmiany systemowe a nierówności w dostępie do wykształcenia [w:] Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, Warszawa 2008

Szlendak T., Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 2011

Szlendak T., Zaniedbana piaskownica. Style wychowania dzieci a problem nierówności szans edukacyjnych, Warszawa 2003

Tilmann K. J., Teorie socjalizacji, PWN, Warszawa 2005

Zaporowski A., czy komunikacja międzykulturowa jest możliwa? Strategia kulturoznawcza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2006