Prawo

Augustniak M., Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, (red. N. Chmaja), Warszawa 2008.

Balcerek M., Prawa dziecka, Warszawa 1986.

Balcerek M., Międzynarodowa ochrona dziecka, Warszawa 1988.

Banaszak B., Ogólne wiadomości o prawach człowieka, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, (red. A. Preisner), Warszawa 2002.

Banaszak B., Zagadnienia Podstawowe. Terminologia, [w:] System ochrony praw człowieka, (red. B. Banaszak, A. Bisztyga i inni) Zakamycze, Kraków 2005.

Barcz J. (red.), Prawo Unii Europejskiej, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2004.

Bieleń S., Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Warszawa 2004.

Brodecki Z. (red.), Drobysz M., Majkowska S., Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotą Europejską z komentarzem, LexisNexis, Warszawa 2002,

Chmaj M., Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008.

Czyż E., Prawa dziecka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2002.

Daranowski P., Międzynarodowa ochrona praw obywatelskich i politycznych in statu nascendi. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Łódź 1993.

Gąska M., Ciupiński A., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wybrane problemy, Warszawa 2001.

Gronowska M., Jasudowicz T., Mik C., O prawach dziecka, Toruń 1994.

Gronowska B., Jasudowicz T., Balcerzak M., Lubiszewski M., Mizerski R., Prawa człowieka i ich ochrona. Podręcznik dla studentów prawa i administracji, Toruń 2005.

Hołda J., Z. Hołda, D. Ostrowska, J. A. Rybczyńska, Prawa Człowieka, (red. J. Skóra), Kraków 2004.

Janowski P., Magna Charta, Magna Charta Libertatum, Wielka Karta Wolności z 15 czerwca 1215 roku, [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin 2006.

Jasudowicz T., Prawa rodziny – prawa w rodzinie: w świetle standardów międzynarodowych. Zbiór dokumentów, Toruń 1999.

Kantowicz E., Ochrona praw dziecka: w kontekście działalności UNICEF, Warszawa 1996.

Korcyl-Wolska M., Postępowanie w sprawach nieletnich w Polsce, Kraków 2001.

Kuźniar R., Prawa człowieka, Warszawa 2004.

Łopatka A., Dziecko: jego prawa człowieka, Warszawa 2000.

Majewska S., Konwencja Praw Dziecka i jej realizacja, [w:] Pedagogiczne aspekty Paktów Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka: założenia i rzeczywistość, (red. M. Jakowicka, K. Stech), Zielona Góra 2000.

Matysiuk R., Rosa R., Prawa człowieka – prawa dziecka: podstawy filozoficzno-aksjologiczne i pedagogiczne, Siedlce 2009.

Michalska A., Prawa człowieka w systemie norm międzynarodowych, Warszawa-Poznań 1982.

Michałowska G., Prawa człowieka i ich ochrona, Warszawa 2000.

Mik C., Koncepcja normatywna europejskiego prawa praw człowieka, Toruń 1994.

Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. I, Warszawa 2000.

Osiatyński W., Filozofia i historia praw człowieka, Wrocław 2000.

Piechowiak M., Pojęcie praw człowieka, [w:] Podstawowe Prawa jednostki i ich sądowa ochrona,(red. L. Wiśniewski), Warszawa 1997.

Radziewicz J., Prawo dziecka do rodziny, [w:] Prawa dziecka: deklaracje  i rzeczywistość, (red. J. Bińczycka), Kraków 1999.

Resich Z., Balcerzak M., Międzynarodowa ochrona praw człowieka, Warszawa 2007.

Rostworowska B., Rostworowski S., Rodzina w konstytucjach państw i dokumentach międzynarodowych, Warszawa 1994.

Smyczyński T., Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, Poznań 1999.

Smyczyński T.,  Pojęcie dziecka i jego podmiotowość [w:] Konwencja o prawach dziecka, (red. T. Smyczyński), Poznań 1999.

Stawowy E., Ochrona Dziecka w prawie międzynarodowym, [w:] Demokracja dla wszystkich,  (red. J. Pluta, E. Stawowy, S. Wilkanowicz), Kraków 1993.

Stylianidis E., Wpływ antycznej cywilizacji greckiej na rozwój praw człowieka, [w:] Prawa człowieka. Geneza, koncepcje, ochrona, (red. B. Banaszak), Wrocław 1993.

Śniecińscy T. J., Międzynarodowa ochrona praw dziecka, Warszawa 1996.

Świątkowski A. M., Karta Praw Społecznych Rady Europy, Warszawa 2006.

Tischner J., Prawa człowieka z katolickiej perspektywy, [w:] Szkoła prawa człowieka, Warszawa 1998.

Uścińska G., Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005.

Waśkiewicz H., Prawa człowieka a prawa rodziny, [w:] Prawa człowieka: wprowadzenie, (red. K. Motyka), Lublin 1999.