Kultura organizacyjna firmy na przykładzie Eniro sp. z o. o.

Wstęp

Rozdział 1. Istota i rola kultury organizacyjnej w firmie
1.1. Pojęcie i składniki kultury organizacyjnej
1.2. Rola kultury organizacyjnej
1.3. Siła i funkcje kultury organizacyjnej
1.4. Typologie kultur organizacyjnych
1.5. Kultura, a style przywództwa

Rozdział 2. Przemiany w Polsce i jej wpływ na kulturę organizacji
2.1. Kultura organizacyjna jako produkt oddziaływania kultury danego kraju
2.2. Zmiana wartości i norm kultury organizacyjnej w polskich organizacjach w okresie transformacji
2.3. Kultura organizacyjna w polskich firmach i czynniki, które na nią wpływają

Rozdział 3. Charakterystyka firmy ENIRO Sp. z o.o.
3.1. Powstanie i rozwój (geneza historyczna) ENIRO Sp. z o.o.
3.2. Struktura organizacyjna ENIRO Sp. z o.o.
3.3. Ludzie w firmie
3.4. Rynek wydawców książek telefonicznych w Polsce
3.5. Charakterystyka otoczenia badanego oddziału

Rozdział 4. Charakterystyka kultury organizacyjnej w ENIRO Sp. z o.o.
4.1. Kształtowanie kultury organizacyjnej w ENIRO Sp. z.o.o.
4.2. Lojalność pracowników a kultura organizacyjna w ENIRO Sp. z o.o.
4.3. Konsekwencje przyjętej kultury organizacyjnej w ENIRO Sp. z o.o.
4.4. Kultura organizacyjna w ENIRO Sp. z o.o. w świetle badania ankietowego

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Aneks

Wstęp

Kultura organizacyjna stanowi jedno z kluczowych zagadnień w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Jest to zestaw wartości, norm i przekonań, które kształtują zachowanie pracowników oraz określają relacje wewnętrzne i zewnętrzne organizacji. Niniejsza praca dyplomowa skupia się na analizie kultury organizacyjnej firmy Eniro sp. z o.o.

W pierwszym rozdziale prezentowane jest teoretyczne podejście do kultury organizacyjnej. Zostają omówione jej główne składniki, funkcje oraz sposób, w jaki różne style przywództwa mogą wpływać na jej kształtowanie. Celem tego rozdziału jest zrozumienie podstawowych aspektów kultury organizacyjnej i jej roli w działalności przedsiębiorstw.

Drugi rozdział skupia się na związku pomiędzy kulturą narodową a kulturą organizacyjną w Polsce. Przeanalizowane zostają zmiany, które miały miejsce w Polsce w ostatnich dekadach, oraz ich wpływ na kształtowanie się kultury organizacyjnej w polskich firmach.

Trzeci rozdział poświęcony jest przedstawieniu firmy Eniro sp. z o.o. Zawiera informacje dotyczące jej historii, struktury organizacyjnej oraz charakterystyki rynku, na którym przedsiębiorstwo działa. Ten rozdział ma na celu przybliżenie specyfiki działalności firmy oraz jej kontekstu rynkowego.

Czwarty rozdział jest poświęcony szczegółowej analizie kultury organizacyjnej w Eniro sp. z o.o. Na podstawie zebranych danych oraz badań ankietowych przedstawiona zostaje charakterystyka kultury tej firmy, jej mocne i słabe strony oraz wpływ na działalność przedsiębiorstwa.

Znaczenie kultury organizacyjnej dla funkcjonowania przedsiębiorstwa jest niepodważalne. Określa ona sposób działania firmy, relacje z pracownikami oraz jej strategię rozwoju. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie tej tematyki w kontekście konkretnej organizacji, co może stanowić cenny wkład dla teorii zarządzania oraz praktyki biznesowej.

Praca kończy się podsumowaniem, w którym przedstawione zostają główne wnioski płynące z analizy oraz refleksje dotyczące przyszłości kultury organizacyjnej w kontekście polskich przedsiębiorstw oraz firmy Eniro sp. z o.o. w szczególności.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print