Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne

gotowa praca podyplomowa Wstęp 1 I. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania rozpoznawcze (sądowe i administracyjne) wszczęte przeciwko upadłemu przed ogłoszenie upadłości 2 1. Uwagi ogólne 2 2. Wpływ ogłoszenia upadłości na rozpoznawcze postępowania cywilne wszczęte przeciwko upadłemu przed ogłoszeniem upadłości 3 2.1 Zawieszenie postępowania cywilnego na podstawie art. 174 § 1 pkt. 4 k.p.c. 3 … Czytaj dalej

Centralna ewidencja pojazdów i kierowców jako przykład rejestru państwowego

Liczba stron: 56 Rodzaj pracy: praca magisterska Rok oddania: 2009 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp 3 1. Zagadnienia ogólne 4 1.1 Pojęcie administracji publicznej 4 1.2 Pojęcie organów administracji publicznej 6 1.3 Ewidencjonowanie jako czynność materialno-techniczna 8 1.4 Pojęcie decyzji administracyjnej 10 2. Postępowanie w sprawie zajęcia pojazdu 13 2.1 Podmioty 13 2.2 Przesłanki 16 … Czytaj dalej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Akt prawny powołujący fundusz 2. Struktura organizacyjna funduszu 3. Zadania funduszu 4. Źródła dochodów i wydatków funduszu Obecnie kompleksowa regulacja działalności NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy zawarta jest w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska[1]. Funkcjonowanie krajowych publicznych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie jest regulowane przez prawo wspólnotowe. Jest … Czytaj dalej

Partnerstwo publiczno-prawne w finansowaniu zadań publicznych – możliwości i ograniczenia

Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Partnerstwo publiczno – prawne 1.1. Pojęcie partnerstwa publiczno-prawnego 1.2. Cele, korzyści i zagrożenia wynikające z partnerstwa publiczno-prawnego 1.3. Formy organizacyjno-prawne partnerstwa publiczno-prawnego i zasady ich tworzenia Rozdział 2. Realizacja zadań użyteczności publicznej 2.1. Elementy umowy 2.2. Procedury dochodzenia do umowy 2.3. Podział odpowiedzialności i zysku 2.4. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym … Czytaj dalej

Zarządzanie strategiczne a rozwój lokalny

Rozdział I. Zarządzanie strategiczne a rozwój lokalny 1 1. Zarządzanie jako podstawa racjonalnego gospodarowania 1 2. Zmiany w podejściu do badań procesów rozwojowych i koncepcja zrównoważonego rozwoju 7 3. Istota rozwoju lokalnego i regionalnego 15 4. Rola samorządu terytorialnego w procesach rozwoju i wzrostu konkurencyjności 25 Pojęcie „rozwój lokalny” jest pojęciem powszechnie używanym do określenia … Czytaj dalej

Funkcje i znaczenie portów morskich w polityce gospodarczej samorządów terytorialnych

gotowa praca z administracji 1. Geneza administracji morskiej i jej współpracy z samorządami 2. Polityka gospodarcza władz samorządowych a działalność portów 3. Lokalny potencjał rozwojowy 4. Perspektywy rozwoju współpracy Lata 1948-1950 „przyniosły” w polskiej polityce morskiej reorientację, polegającą na zerwaniu z obowiązującą w początkowym okresie powojennym ideologią morską II Rzeczypospolitej[1]. Przekreśleniem szansy na bliższe powiązanie … Czytaj dalej

Struktura parlamentów europejskich

Spis treści Wstęp Rozdział I. Wielka Brytania 1.1. Podstawy ustrojowe Wielkiej Brytanii 1.2 Uregulowania prawne 1.3. Praktyczne funkcjonowanie podstawowych instytucji państwowych i ich wzajemne relacje Rozdział II. Szwecja 2.1. Podstawy ustrojowe funkcjonowania parlamentu w Szwecji 2.2. Zadania parlamentu 2.3. Komisje parlamentarne Rozdział III. Niemcy 3.1. Geneza ustroju politycznego Niemiec 3.2. Funkcjonowanie wyższej Izby Parlamentu 3.3. … Czytaj dalej

Zadania gminy

Gotowa praca licencjacka z administracji Gmina wykonuje w ramach ustaw istotną część zadań publicznych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Wykonując zadania publiczne, gmina stosownie do postanowień art. 16 ust. 2 Konstytucji RP uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. W art. 163 i 164 ust. 3 Konstytucji RP wzmocniono pozycję gmin, powierzając im do wykonywania … Czytaj dalej

Najwyższa Izba Kontroli

Wstęp Rozdział 1. Wprowadzenie do tematu 1.1. Znaczenie kontroli administracji publicznej 1.2. Historia i powstanie Najwyższej Izby Kontroli 1.3. Rola i funkcje Najwyższej Izby Kontroli Rozdział 2. Najwyższa Izba Kontroli w II Rzeczypospolitej 2.1. Pomysłodawca i utworzenie NIK 2.2. Organizacja NIK i jej struktura 2.3. Powiązania z Radą Państwa Rozdział 3. Najwyższa Izba Kontroli w … Czytaj dalej

Ustrój samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej

Spis Treści WSTĘP ROZDZIAŁ I ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROZDZIAŁ II ORGANIZACJA I USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.SAMORZĄD TERYTORIALNY NA TERENACH ZABORU ROSYJSKIEGO – SAMORZĄD GMINY WIEJSKIEJ – SAMORZĄD GMIN MIEJSKICH – SAMORZĄD POWIATOWY – FUNKCJONOWANIE NADZORU 2.SAMORZĄD TERYTORIALNY NA TERENACH ZABORU AUSTRYJACKIEGO – SAMORZĄD GMINY WIEJSKIEJ – SAMORZĄD GMINY MIEJSKIEJ – SAMORZĄD POWIATOWY – FUNKCJONOWANIE NADZORU … Czytaj dalej