Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Akt prawny powołujący fundusz 2. Struktura organizacyjna funduszu 3. Zadania funduszu 4. Źródła dochodów i wydatków funduszu Obecnie kompleksowa regulacja działalności NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy zawarta jest w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska[1]. Funkcjonowanie krajowych publicznych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie jest regulowane przez prawo wspólnotowe. Jest … Czytaj dalej

Partnerstwo publiczno-prawne w finansowaniu zadań publicznych – możliwości i ograniczenia

Definicja partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu ustawy składa się z dwóch elementów: samej umowy, zawierającej określone postanowienia co do zasad realizacji określonego przedsięwzięcia oraz procedury dochodzenia do tej umowy, co stanowi konstrukcyjny element PPP.[1] Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) polega na współpracy pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego (ewentualnie administracji rządowej) z sektorem prywatnym. Jest to realizacja wspólnego przedsięwzięcia, w … Czytaj dalej

Zarządzanie strategiczne a rozwój lokalny

Rozdział I. Zarządzanie strategiczne a rozwój lokalny 1 1. Zarządzanie jako podstawa racjonalnego gospodarowania 1 2. Zmiany w podejściu do badań procesów rozwojowych i koncepcja zrównoważonego rozwoju 7 3. Istota rozwoju lokalnego i regionalnego 15 4. Rola samorządu terytorialnego w procesach rozwoju i wzrostu konkurencyjności 25 Pojęcie „rozwój lokalny” jest pojęciem powszechnie używanym do określenia … Czytaj dalej

Funkcje i znaczenie portów morskich w polityce gospodarczej samorządów terytorialnych

gotowa praca z administracji 1. Geneza administracji morskiej i jej współpracy z samorządami 2. Polityka gospodarcza władz samorządowych a działalność portów 3. Lokalny potencjał rozwojowy 4. Perspektywy rozwoju współpracy Lata 1948-1950 „przyniosły” w polskiej polityce morskiej reorientację, polegającą na zerwaniu z obowiązującą w początkowym okresie powojennym ideologią morską II Rzeczypospolitej[1]. Przekreśleniem szansy na bliższe powiązanie … Czytaj dalej

Struktura parlamentów europejskich

Spis treści Wstęp Rozdział I. Wielka Brytania 1.1. Podstawy ustrojowe Wielkiej Brytanii 1.2 Uregulowania prawne 1.3. Praktyczne funkcjonowanie podstawowych instytucji państwowych i ich wzajemne relacje Rozdział II. Szwecja 2.1. Podstawy ustrojowe funkcjonowania parlamentu w Szwecji 2.2. Zadania parlamentu 2.3. Komisje parlamentarne Rozdział III. Niemcy 3.1. Geneza ustroju politycznego Niemiec 3.2. Funkcjonowanie wyższej Izby Parlamentu 3.3. … Czytaj dalej

Zadania gminy

Gotowa praca licencjacka z administracji Gmina wykonuje w ramach ustaw istotną część zadań publicznych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Wykonując zadania publiczne, gmina stosownie do postanowień art. 16 ust. 2 Konstytucji RP uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. W art. 163 i 164 ust. 3 Konstytucji RP wzmocniono pozycję gmin, powierzając im do wykonywania … Czytaj dalej

Najwyższa Izba Kontroli

Organem kontroli państwowej jest Najwyższa Izba Kontroli, powołana została już w okresie II Rzeczypospolitej. Jej pomysłodawcą był Józef Piłsudski, który podpisał dekret o jej utworzeniu po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1919 r. Zgodnie z ustawą o kontroli państwowej Prezesa NIK powoływał i odwoływał Sejm, przed nim też Prezes ponosił odpowiedzialność. Ustalono wówczas organizację NIK, … Czytaj dalej

Ustrój samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej

Spis Treści WSTĘP ROZDZIAŁ I ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROZDZIAŁ II ORGANIZACJA I USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.SAMORZĄD TERYTORIALNY NA TERENACH ZABORU ROSYJSKIEGO – SAMORZĄD GMINY WIEJSKIEJ – SAMORZĄD GMIN MIEJSKICH – SAMORZĄD POWIATOWY – FUNKCJONOWANIE NADZORU 2.SAMORZĄD TERYTORIALNY NA TERENACH ZABORU AUSTRYJACKIEGO – SAMORZĄD GMINY WIEJSKIEJ – SAMORZĄD GMINY MIEJSKIEJ – SAMORZĄD POWIATOWY – FUNKCJONOWANIE NADZORU … Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji środkiem do zwiększenia ściągalności abonamentu RTV

Spis Treści: Wstęp Rozdział I. Rozwój radiofonii i telewizji w Polsce 1. Radio i telewizja w Polsce w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 2. Zniesienie cenzury i rozwój mediów komercyjnych 3. Uchwalenie ustawy o radiofonii i telewizji – proces legislacyjny i nowelizacja w 1995 roku Rozdział II. Abonament RTV 1. Zadania KRRiTV wynikające z ustawy z … Czytaj dalej

Komputeryzacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ocenie Najwyższej Izby Kontroli

Wstęp Praca ma na celu pokazanie w jaki sposób reformowano ważną instytucję państwową, jaką jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pokazanie, jakie procedury (także te nieoficjalne, choć będę się starał więcej pisać o oficjalnych) towarzyszą wprowadzeniu zmian w drodze do nowej, demokratycznej i zinformatyzowanej Polski. Po bezkrwawej rewolucji, jaka w 1989 r. zaowocowała systemem demokratycznym, wiele instytucji … Czytaj dalej