Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne

gotowa praca podyplomowa

Wstęp 1

I. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania rozpoznawcze (sądowe i administracyjne) wszczęte przeciwko upadłemu przed ogłoszenie upadłości 2
1. Uwagi ogólne 2
2. Wpływ ogłoszenia upadłości na rozpoznawcze postępowania cywilne wszczęte przeciwko upadłemu przed ogłoszeniem upadłości 3
2.1 Zawieszenie postępowania cywilnego na podstawie art. 174 § 1 pkt. 4 k.p.c. 3
2.2 Podjęcie zawieszonego postępowania 6
3. Stan prawny po nowelizacji – problem legitymacji procesowej 7
4. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania administracyjne wszczęte przeciwko upadłemu przed ogłoszeniem upadłości. 8

II Dopuszczalność wszczynania przez wierzyciela nowych postępowań po ogłoszeniu upadłości 9
1. Uwagi ogólne 9
2. Dopuszczalność wszczynania przez wierzyciela, po ogłoszeniu upadłości, postępowań sądowych i administracyjnych o roszczenie, które nie podlega zaspokojeniu z masy upadłości 12
3. Dopuszczalność wszczynania przez wierzyciela, po ogłoszeniu upadłości, postępowań sądowych i administracyjnych o wyłączenie z masy upadłości 14
4. Dopuszczalność wszczynania przez wierzyciela, po ogłoszeniu upadłości, postępowań sądowych i administracyjnych o wierzytelność powstałą przed ogłoszeniem upadłości 15
4.1 Postępowania cywilne 16
4.2 Postępowania administracyjne 17
5. Dopuszczalność wszczynania przez wierzyciela, po ogłoszeniu upadłości, postępowań sądowych i administracyjnych o wierzytelność powstałą po ogłoszeniu upadłości 19

Zakończenie 23

Bibliografia 24

Ogłoszenie upadłości może mieć istotny wpływ na postępowania sądowe i administracyjne, w których uczestniczy osoba lub firma ogłaszająca upadłość. W szczególności, upadłość może wprowadzić zmiany w zakresie odpowiedzialności za długi i wpływu na trwające lub planowane postępowania.

Po ogłoszeniu upadłości, sądy i organy administracji publicznej mają obowiązek uwzględnienia tego faktu przy podejmowaniu decyzji dotyczących danej osoby lub firmy. W szczególności, postępowania sądowe i administracyjne, które dotyczą długów i zobowiązań finansowych, mogą zostać zawieszone lub przerwane w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

Ponadto, upadłość może również mieć wpływ na możliwość dochodzenia roszczeń przez dłużników lub wierzycieli w postępowaniach sądowych i administracyjnych. W przypadku osób fizycznych, upadłość może prowadzić do ograniczenia ich odpowiedzialności za długi, co oznacza, że nie będą one zobowiązane do ich spłacania.

Warto pamiętać, że ogłoszenie upadłości może mieć różne konsekwencje dla różnych postępowań i że każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie. W każdym przypadku, ważne jest, aby osoba lub firma, która ogłosiła upadłość, skonsultowała się z odpowiednim doradcą prawnym, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wpływu upadłości na jej postępowania sądowe i administracyjne.

5/5 - (7 votes)
image_pdfimage_print