Wpływ konteneryzacji na rozwój zintegrowanych systemów transportowych

Liczba stron: 111

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2005

Zawartość pracy:

WSTĘP

1. ISTOTA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH
1.1. Pojęcie zintegrowanych systemów transportowych
1.2. Organizacja zintegrowanych systemów transportowych
1.3. Funkcjonowanie zintegrowanych systemów transportowych

2. ROZWÓJ KONTENERYZACJI
2.1. Rozwój konteneryzacji na świecie
2.2. Zmiany organizacyjno-prawne po wprowadzeniu konteneryzacji
2.3. Korzyści wynikające z wprowadzenia konteneryzacji
2.4. Rozwój konteneryzacji w Polsce

3. ROLA TERMINALI KONTENEROWYCH
3.1. Charakterystyka terminali kontenerowych
3.1.1. Morskie terminale kontenerowe
3.1.2. Lądowe terminale kontenerowe
3.2. Organizacja pracy w terminalach kontenerowych
3.2.1. Zasady pracy w morskim terminalu kontenerowym
3.2.2. Zasady pracy w lądowym terminalu kontenerowym
3.3. Pozycja terminalu kontenerowego w zintegrowanych systemach
transportowych
3.4. Polskie terminale kontenerowe

4. TECHNOLOGIE OBSŁUGI JEDNOSTEK TRANSPORTOWYCH W TERMINALACH KONTENEROWYCH
4.1. Jednostki ładunkowe
4.2. Konwencjonalne technologie przeładunku kontenerów
4.3. Technologia przeładunku w przewozach szynowo-drogowych

5. ANALIZA OBSŁUGI KONTENERÓW W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM
5.1. Ogólna charakterystyka firmy C. Hartwig Szczecin
5.2. Proces obsługi kontenerów w firmie C. Hartwig Szczecin
5.3. Analiza dynamiki obrotów kontenerowych firmy C. Hartwig Szczecin

6. MOŻLIWOŚCI ROZWOJU PRZEWOZÓW KONTENEROWYCH W POLSCE
6.1. Zadania polityki transportowej Polski
6.2. Możliwości rozwoju zintegrowanych przewozów w Polsce
6.3. Bariery w rozwoju zintegrowanych przewozów w Polsce
6.4. Europejskie programy wspierające rozwój zintegrowanych przewozów

ZAKOŃCZENIE
LITERATURA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

WSTĘP

Przewozy międzynarodowe są dokonywane przy użyciu różnych gałęzi transportu. Integracja poszczególnych gałęzi transportu na płaszczyźnie organizacyjno-prawnej jak i techniczno-technologicznej polega na tym, że przewóz ładunku dokonywany jest na podstawie jednej umowy o przewóz, a także jeden wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie usługi transportowej. Natomiast przewóz dotyczy zunifikowanych jednostek transportowych.

Odejście od spostrzegania transportu jako przewozu odrębnymi gałęziami transportu, traktując zarazem transport jako kompleksową usługę transportową, przyczyniło się do rozwoju zintegrowanych systemów transportowych. Jednakże było to możliwe dzięki zjednostkowaniu ładunku tzn. ładunek podlega manipulacjom przeładunkowym wraz z całą jednostką tj. urządzeniem lub środkiem transportowym. Z punktu widzenia zintegrowanych systemów transportowych najlepszym rozwiązaniem przyczyniającym się do rozwoju nowych technologii przewozu okazała się konteneryzacja.

Natomiast aby osiągnąć korzyści wynikające z zastosowania kontenerów niezbędna była ich standaryzacja. Znormalizowanie wymiarów kontenerów niezaprzeczalnie ułatwiło i przyśpieszyło operacje przeładunkowe związane z zmianą środka transportowego jak i sam przewóz ładunku od nadawcy od odbiorcy. Punkty transportowe tj. terminale kontenerowe przystosowane do obsługi jednostek ładunkowych transportowanych różnymi środkami transportowymi spełniają także bardzo ważną rolę w sprawnym funkcjonowaniu morsko-lądowych łańcuchów transportowych.

Wykorzystywany do obsługi ładunku jak i środków transportowych sprzęt przeładunkowy, będący wyposażeniem terminali, jest przystosowany do obsługi zjednostkowanego ładunku. Pozwala to na stosowanie nie tak specjalistycznego wyposażenia jak w przypadku konwencjonalnych punktów transportowych przystosowanych do obsługi danej gałęzi transportu. Ze względu na występujące różnice techniczne, organizacyjne, eksploatacyjne jak i handlowe między poszczególnymi konwencjonalnymi formami przewozu a zintegrowaną formą przewozu ładunku ta forma przewozu jest traktowana jako odrębna forma transportu, która rządzi się własnymi regułami. (…)

4.6/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print