Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym. Studium na wybranym przykładzie

Liczba stron: 86

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

WSTĘP 3

Rozdział I 5
1. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE W UJĘCIU TEORETYCZNYM 5
1.1 Przedsiębiorstwo transportowe jako podmiot gospodarki rynkowej 5
1.2 Pojęcie przedsiębiorstwa transportowego 8
1.3 Rodzaje przedsiębiorstw transportowych i ich charakterystyka 13

Rozdział II 23
PROCES ZARZĄDZANIA W UJĘCIU TEORETYCZNYM 23
2.1 Zarządzanie – charakterystyka pojęcia 23
2.2 Metody zarządzania, ich podział i charakterystyka w ujęciu syntetycznym 26
2.3 Modele zarządzania 40

Rozdział III 54
CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWEGO XXX… 54
3.1 Rys historyczny funkcjonowania Przedsiębiorstwa XXX … 54
3.2 Struktura organizacyjna w kontekście szczebli zarządzania Przedsiębiorstwem XXX… 55
3.3 Zadania komórek organizacyjnych w kontekście zasad regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa XXX. 59

Rozdział IV 73
METODY ZARZĄDZANIA STOSOWANE W PRZEDSIĘBIORSTWIE XXX 73
4.1 Zarządzanie ludźmi 73
4.2 Zarządzanie finansami 75
4.3 Zarządzanie innymi zadaniami przedsiębiorstwa (informacja) 79

ZAKOŃCZENIE 81
BIBLIOGRAFIA 82
ZAŁĄCZNIK 85
Raport o firmie 85

WSTĘP

Transport to nieodłączny element każdej gospodarki, umożliwiający przemieszczanie się osób i towarów między różnymi miejscami. Wraz z globalizacją i rosnącą skalą działalności gospodarczej, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym, znaczenie sektora transportowego stale rośnie. Przedsiębiorstwa działające w tym sektorze stanowią kluczowe ogniwo łańcucha dostaw, odgrywając istotną rolę w funkcjonowaniu innych sektorów gospodarki.

Praca magisterska pt. „Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym. Studium na wybranym przykładzie” to kompleksowe opracowanie, które ma na celu zbadanie i omówienie kluczowych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem transportowym. Jego struktura została zaprojektowana tak, aby najpierw przedstawić teorię, a następnie praktykę zarządzania przedsiębiorstwem transportowym.

Praca jest podzielona na cztery główne rozdziały, z których każdy skupia się na innym aspekcie zarządzania przedsiębiorstwem transportowym. Pierwszy rozdział jest poświęcony teoretycznym aspektom przedsiębiorstwa transportowego jako podmiotu gospodarki rynkowej, definicji i rodzajom przedsiębiorstw transportowych. Drugi rozdział skupia się na teoretycznym ujęciu procesu zarządzania, jego metodach i modelach. Trzeci rozdział prezentuje studium przypadku konkretnej firmy transportowej, nazywanej tu Przedsiębiorstwem XXX. Czwarty i ostatni rozdział jest poświęcony praktycznym aspektom zarządzania przedsiębiorstwem transportowym, zastosowanym w Przedsiębiorstwie XXX.

Niniejsza praca ma na celu nie tylko zrozumienie teoretycznych podstaw zarządzania przedsiębiorstwem transportowym, ale również zastosowanie tej wiedzy do praktycznej analizy funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem XXX. Przeprowadzone studium przypadku ma na celu pokazanie, jak teoria zarządzania jest stosowana w praktyce i jakie są jej konsekwencje dla działalności przedsiębiorstwa.

Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym to dynamiczny proces, który wymaga stałego monitorowania, adaptacji i reagowania na zmieniające się warunki zewnętrzne i wewnętrzne. Praca ta ma na celu pokazanie, jak teoria zarządzania jest przekładana na praktykę, jakie są jej ograniczenia i jakie możliwości stwarza dla poprawy efektywności i efektywności przedsiębiorstwa.

Podsumowując, celem tej pracy jest zrozumienie roli zarządzania w funkcjonowaniu przedsiębiorstw transportowych i zidentyfikowanie sposobów, w jakie zarządzanie wpływa na ich działalność. W tym kontekście, analiza Przedsiębiorstwa XXX jest kluczowym elementem, umożliwiającym nie tylko zrozumienie teorii, ale również jej zastosowanie w praktyce. Ta praca przyczynia się do literatury na temat zarządzania przedsiębiorstwami transportowymi, a także dostarcza praktycznych wniosków, które mogą być użyteczne dla praktyków zarządzania.

4.6/5 - (8 votes)
image_pdfimage_print