Znaczenie transportu autokarowego w turystyce

Liczba stron: 63

Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Morska w Gdyni

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2002

Zawartość pracy:

Spis Treści

Wstęp 3
1. Pojęcia i definicja stosowane w transporcie autokarowym 5
2. Regulacje prawne w transporcie drogowym11
2.1. Przepisy prawne dotyczące przewozu pasażerów 11
2.2. Dokumenty stosowane w transporcie autokarowym 22
3. Analiza transportu autokarowego odbywającego się na terenie Polski 33
4. Perspektywy rozwoju transportu drogowego w Polsce 46
4.1. Kierunki rozwoju taboru autokarowego.46
4.2. Systemy bezpieczeństwa stosowane w transporcie autokarowym 50
4.3. Konsolidacje rynku usług przewozowych w Polsce 55
4.4. Znaczenie przystąpienia Polski do UE.57
Zakończenie 60
Literatura 61
Spis rysunków / tabel.62

Wstęp

Transport jest działem gospodarki ściśle związanym z przestrzenią. Istotą jego działalności jest pokonywanie przestrzeni. Zagospodarowanie transportowe jest jednym z głównych składników infrastruktury technicznej i wyznacza często funkcje gospodarcze danego regionu. Zagospodarowanie transportowe jest wyjątkowo kapitałochłonne, dlatego wszelkie badania naukowe, które pozwalają zmniejszyć nakłady na transport, mają duże znaczenie praktyczne. Potrzeba rozwijania tego rodzaju badań jest szczególnie pilna w tych krajach, które przeżywają przyspieszony rozwój gospodarczy i muszą uzupełniać niedostosowaną do tego rozwoju infrastrukturę.

W Polsce badania nad przestrzennymi aspektami transportu mają ogromne znaczenie, gdyż kraj nasz leży w centrum Europy. Z takiego położenia geograficznego wynika ważna w skali międzynarodowej funkcja tranzytowa terytorium Polski. Na konieczność przestrzennego rozpatrywania zagadnień transportu zwracali od dawna uwagę geografowie, traktując transport jako jeden z ważniejszych przejawów działalności ludzkiej. Transport jest nierozerwalnie połączony z innym działem gospodarki – z turystyką. W ciągu ostatnich lat polski „rynek turystyczny” stał się bardzo konkurencyjny.

Jakkolwiek oferta biur podróży, przewoźników, hoteli, ośrodków wczasowych skierowana do konsumentów nie jest jeszcze tak bogata jak w krajach Europy zachodniej czy USA (np. gdy chodzi o lotnicze wycieczki czarterowe, wycieczki morskie, tanie hotele o średnim standardzie, pobyty weekendowe), to podaż różnych podróży czy pobytów przekracza możliwości finansowe przeciętnych polskich turystów. Trwa więc prawdziwa „walka o klienta”, polegająca na obniżaniu cen produktów turystycznych, rozwinięciu sprzedaży „last minute”, udzielaniu różnych bonifikat, prowizji, dodatkowych świadczeń itp.

Piękne i kolorowe obrazy z różnych części świata pobudzają wyobraźnię i odwieczne marzenia człowieka o podróży, do zwiedzania i wypoczynku. Usługi transportowe należą do podstawowych usług turystycznych, warunkują bowiem turystom dostępność do walorów turystycznych. Są świadczone przez kolej, transport samochodowy, lotnictwo cywilne i żeglugę morską. W poniższej pracy przedstawiony zostanie tylko transport autokarowy, gdyż wiąże się on bezpośrednio z celem pracy, czyli określeniem znaczenia transportu autokarowego w turystyce. Ponadto praca ma ukazać zależności pomiędzy rozwojem transportu a rozwojem turystyki, określić stan obecny i perspektywy na przyszłość dla polskich przewoźników autokarowych. W pierwszym rozdziale przybliżone zostaną pojęcia stosowane w transporcie autokarowym, które mają za zadanie ułatwić zrozumienie dalszej części pracy.

Drugi rozdział mówi o przepisach prawnych ściśle związanych z drogowym transportem pasażerskim, a także o dokumentach niezbędnych do wykonywania pracy kierowcy autokaru.

Cały trzeci rozdział poświęcony jest statystyce dotyczącej transportu autokarowego odbywającego się na terenie Polski. Przedstawiono ilość wydanych koncesji, zarejestrowanych autokarów, liczby podróżnych, a także perspektywy rozwoju transportu powiązane z rozbudową infrastruktury państwa.

Ostatni rozdział jest podsumowaniem zalet, wad oraz mocnych i słabych stron transportu autokarowego, a także klamrą wiążącą wszystkie rozdziały pracy.

Dodatkowo zamieszczono rysunki i tabele, które wzbogacają treść pracy.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print