Otwarte Fundusze Emerytalne na rynku kapitałowym

Wstęp ROZDZIAŁ I. SYSTEM EMERYTALNY W POLSCE – PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1.1. Historia emerytur 1.2. Reforma emerytalna 1.3. Podstawowe założenia systemu emerytalnego 1.4. Architektura zreformowanego systemu emerytalnego ROZDZIAŁ II. ISTOTA FUNDUSZY EMERYTALNYCH 2.1. Status prawny i zasady działania otwartego funduszu emerytalnego 2.2. Obowiązki informacyjne otwartych funduszy emerytalnych 2.3. Podmioty obsługujące otwarty fundusz emerytalny 2.4. Członkostwo … Czytaj dalej

Wpływ inwestycji na wynik finansowy firmy X

Wstęp Rozdział 1. Problem inwestycji w literaturze 1.1. Pojęcie inwestycji w literaturze 1.2. Rodzaje inwestycji 1.3. Podstawowe metody oceny inwestycji 1.4. Źródła finansowania projektów inwestycyjnych 1.5. Pojęcie i rodzaje ryzyka finansowego Rozdział 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa X 2.1 Zakres i przedmiot działalności firmy X 2.2 Analiza ekonomiczna firmy 2.2.1 Analiza makrootoczenia (SWOT) 2.2.2 Analiza sektorowa przedsiębiorstwa … Czytaj dalej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa hotelarskiego na przykładzie X

Wstęp Rozdział 1 TEORETYCZNE ASPEKTY ANALIZY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Istota i cel analizy finansowej 1.2 Metody i rodzaje analizy finansowej 1.3 Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny przedsiębiorstwa 1.4 Wstępna analiza sprawozdań finansowych Rozdział 2 ROLA I ZNACZENIE ANALIZY FINANSOWEJ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI HOTELOWYMI 2.1 Funkcjonowanie i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych 2.2 Istota hotelarstwa oraz charakterystyka usług … Czytaj dalej

Źródła kapitału w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział I. Charakterystyka segmentu małych i średnich przedsiębiorstw 2 1.1. Definicje małej i średniej przedsiębiorczości, małych i średnich przedsiębiorstw 2 1.2. Klasyfikacja przedsiębiorstw według kryteriów ilościowych i jakościowych 7 1.3. Systematyzacja przedsiębiorstw według form organizacyjno – prawnych 16 1.4. Znaczenie małego i średniego przedsiębiorstwa w rozwoju gospodarki narodowej 26 Rozdział II. Źródła kapitału w finansowaniu … Czytaj dalej

Usprawnienie pracy oraz obsługi klienta w zawodzie doradcy finansowego w oparciu o nauki zarządzania jakością

Wstęp Rozdział I. Istota i pojęcie jakości 1.1. Ogólna charakterystyka jakości 1.2. Czynniki charakteryzujące pojęcie jakości 1.3. Ewolucja postrzegania jakości 1.4. Jakość w pracy doradcy finansowego Rozdział II. Praca i zadania doradcy finansowego w firmie X 2.1. Pojęcie i zakres pracy doradcy finansowego w firmie X 2.2. Przedmiot działalności firmy i produkty przez nią oferowane … Czytaj dalej

Proces konsolidacji sprawozdań finansowych

1. Podstawowe akty prawne 3 2. Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych 4 3. Wyłączenia z konsolidacji – obligatoryjne i fakultatywne 5 4. Tryb sporządzania skonsolidowanego sprawozdania 9 5. Dokumentacja konsolidacyjna 13 6. Terminy sporządzania, zatwierdzenie oraz obowiązek publikacji 15 Podstawowe akty prawne Spółka handlowa, ponosząca odpowiedzialność za politykę bilansową całej grupy kapitałowej jest zobowiązana do przygotowania … Czytaj dalej

Rola doradztwa finansowego na rynku usług finansowych

Wstęp Podstawą zmian w strukturach lokalnych i regionalnych rynków finansowych były przemiany zachodzące na światowych rynkach finansowych. Polski rynek finansowy uznawany jest za stosunkowo młody, chociaż w aspekcie historycznym nasz kraj stał się spiritus movens[1] w zakresie wdrażania niektórych produktów i usług finansowych. Rozwój polskiego rynku finansowego w ostatnim dwudziestoleciu nabrał bardzo dużego przyspieszenia. Tempo … Czytaj dalej

Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa na przykładzie PPHU

Liczba stron: 81 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Rachunkowości i Finansów Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP. 4 1. RESTRUKTURYZACJA I JEJ ISTOTA. 5 1.1. PRZYCZYNY, ISTOTA I CELE RESTRUKTURYZACJI 5 1.2. RODZAJE PROCESU RESTRUKTURYZACJI. 11 1.3. EFEKTY RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW 21 1.4. ZAKRES RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW 24 1.4.1 RESTRUKTURYZACJA ORGANIZACYJNA 25 1.4.2 RESTRUKTURYZACJA … Czytaj dalej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie X

Wstęp Rozdział I. Pojęcie analizy finansowej przedsiębiorstwa 1.1. Przedmiot i zakres analizy finansowej 1.2. Rodzaje i metody analizy finansowej 1.3. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródło analizy finansowej 1.4. Wstępna analiza sprawozdań finansowych 1.5. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych Rozdział II. Ogólna prezentacja analizowanego przedsiębiorstwa X 2.1. Forma prawna i historia spółki 2.2. Profil działalności 2.3. Klienci … Czytaj dalej

Analiza finansowa jednostki budżetowej na przykładzie przedszkola

Do pracy dołączono bilans, rachunek zysków i strat, obliczenia, zestawienie obrotu i sald, zestawienie zmian w funduszu… Zestawienie zmian w funduszu jako obligatoryjny element sprawozdania finansowego mają obowiązek sporządzać te jednostki, których roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Podstawowym celem tego zestawienia jest dostarczenie odbiorcom sprawozdania odpowiednich informacji na temat zmian w kapitale … Czytaj dalej