Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej PGE według polskiego prawa bilansowego i MSR

Spis treści 1 Zagadnienia wstępne 9 1.1 Uzasadnienie wyboru tematu 9 1.2 Cele i hipotezy badawcze 10 1.3 Metody badawcze 10 1.3.1 Uzasadnienie doboru obiektu do badań 10 1.3.2 Źródła materiałów empirycznych 11 1.3.3 Metody opracowywania i prezentacji danych 11 1.4 Zakres badań 12 2 Różnice teoretyczne między polskimi a międzynarodowymi uregulowaniami w zakresie rachunkowości … Czytaj dalej

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa Carlsberg Okocim S.A.

Spis Treści Wstęp ROZDZIAŁ 1 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 1.1. Istota i ogólne informacje dotyczące sprawozdań finansowych 1.2. Podmioty zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych 1.3. Cechy i cele prawidłowego sprawozdania finansowego 1.4. Użytkownicy sprawozdawczości finansowej 1.5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej 1.6. Obowiązek badania sprawozdań finansowych ROZDZIAŁ 2 ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I JEGO ANALIZA. … Czytaj dalej

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Spis treści Wstęp 5 I Rozdział: Istota sytuacji finansowej 7 1. Pojęcie sytuacji finansowej 7 1.1. Znaczenie analizy finansowej w warunkach gospodarki rynkowej 7 1.2. Przedmiot analizy finansowej w przedsiębiorstwie 9 1.3. Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa 11 2. Czynniki warunkujące sytuację finansową przedsiębiorstwa 14 2.1. Uwarunkowania sytuacji finansowej 14 2.1.1. Czynniki zewnętrzne 14 2.1.2. Czynniki wewnętrzne … Czytaj dalej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa XXX

SPIS TREŚCI WSTĘP 4 ROZDZIAŁ I ISTOTA I PRZEDMIOT ANALIZY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 6 1.1. Pojęcie analizy finansowej 6 1.2. Miejsce analizy w systemie oceny przedsiębiorstwa 10 1.3. Materiały źródłowe sprawozdań finansowych 13 1.4. Rodzaje analiz 18 1.5. Metody rachunkowe wykorzystywane w analizie 25 1.6. Sposoby prezentowania wyników analizy finansowej 33 ROZDZIAŁ II ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH … Czytaj dalej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie cukrowni Jawor S.A.

Spis Treści 1. WSTĘP 4 2. ROZDZIAŁ I Analiza sprawozdań finansowych 6 1.1. Znaczenie i istota analizy finansowej 6 1.2. Źródła analizy finansowej i zasady ich tworzenia 10 1.3. Istota bilansu oraz kierunki jego analizy 20 1.3.1. Pionowa analiza bilansu 24 1.3.2. Pozioma analiza bilansu 26 1.4. Rachunek zysków i strat 27 1.5. Sprawozdanie z … Czytaj dalej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Spis Treści WSTĘP 4 ROZDZIAŁ I PODSTAWOWE WIADOMOŚCI I MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE Z ZAKRESU ANALIZY FINANSOWEJ 1.1. Pojęcie, metody, zadania oraz funkcje analizy finansowej 7 1.2. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz ekonomicznych 13 1.3. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych 15 1.4. Dobór i opracowanie sprawozdań finansowych jako materiałów źródłowych potrzebnych do analizy finansowej 19 1.4.1. … Czytaj dalej

Optymalizacja portfela inwestycyjnego na rynku Centralnej Tabeli Ofert S.A.

SPIS TREŚCI Wstęp……………….4 Rozdział I. Rynek kapitałowy………………5 1.1. Podział rynku kapitałowego……………5 1.1.1. Rynek pierwotny………………..5 1.1.2. Wtórny rynek kapitałowy…………….7 1.1.3. Rynek regulowany………………9 1.1.4. Rynek pozagiełdowy………………10 1.1.5. Rynek giełdowy………………..10 1.2. Instytucje rynku kapitałowego w Polsce…………..11 1.2.1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie………..11 1.2.2. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd……….18 1.2.3. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych………..18 1.2.4. Domy maklerskie……………….19 1.2.5 Fundusze … Czytaj dalej

Handel elektroniczny. Płatności online (Płatności poprzez internet)

Spis treści Wstęp 4 1. Rozdział I Internet – jako nowe narzędzie ekonomii 6 1.1. Pojęcie Internetu 6 1.2. Internet w firmach – dziś i jutro 8 1.3. Znaczenie rozwoju Internetu dla gospodarki 19 1.4. Internet w Polsce 22 1.5. Internet na świecie 28 1.6. Internet – jako podstawowe narzędzie w bankowości elektronicznej 30 2. … Czytaj dalej

Giełda Papierów Wartościowych w urynkowionej gospodarce polskiej i jej główne instrumenty finansowe (akcje, obligacje, instrumenty pochodne)

Spis Treści Wstęp.5 Rozdział I Zasady funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.7 1.1. Zasady funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce. 7 1.2. Giełda papierów wartościowych w Warszawie. 12 1.2.1. Historia giełdy w Polsce. 12 1.2.2. Wadze i organy Giełdy Papierów Wartościowych. 16 1.2.3. Członkowie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 20 1.2.4. System … Czytaj dalej

Koszt pozyskiwania kapitału

Spis Treści: 1. Koszt kapitału w przedsiębiorstwie – wprowadzenie. 3 2. Struktura kapitału przedsiębiorstwa. 5 3. Koszt kapitału. 15 3.1. Koszt kapitału własnego. 15 3.2. Koszt kapitału obcego. 22 3.3. Przeciętny (średni) ważony koszt kapitału (Weighted Averaged Cost of Capital -WCC). 27 3.4. Krańcowy koszt kapitału. 30 4. Kształtowanie struktury kapitału. 32 Literatura 43 Literatura … Czytaj dalej