Analiza finansowa przedsiębiorstwa hotelarskiego na przykładzie X

Wstęp

Rozdział 1
TEORETYCZNE ASPEKTY ANALIZY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1 Istota i cel analizy finansowej
1.2 Metody i rodzaje analizy finansowej
1.3 Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny przedsiębiorstwa
1.4 Wstępna analiza sprawozdań finansowych

Rozdział 2
ROLA I ZNACZENIE ANALIZY FINANSOWEJ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI HOTELOWYMI
2.1 Funkcjonowanie i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych
2.2 Istota hotelarstwa oraz charakterystyka usług – specyfika branży
2.3 Kondycja finansowa obiektów hotelarskich
2.4 Specyfika inwestycji w hotelarstwie

Rozdział 3
„X” NA LOKALNYM RYNKU TURYSTYCZNYM
3.1 Gościniec X – obiekt o charakterze hotelu butikowego
3.2 Charakterystyka oferty usługowej – kluczowe czynniki sukcesu
3.3 Analiza konkurencji wybranych obiektów
3.4 Specyfika przyszłych klientów X
3.5 Analiza silnych i słabych stron – szanse i zagrożenia (SWOT)

Rozdział 4
PERSPEKTYWY ROZWOJU GOŚCIŃCA „X”
4.1 Analiza finansowa w kontekście planowanych inwestycji
4.2 Ocena kondycji finansowej
4.3 Kierunki rozwoju X

Zakończenie
Bibliografia

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw wymaga wieloaspektowych, służących różnym celom, ocen. Wśród nich istotną rolę odgrywają oceny odnoszące się do całości przedsiębiorstwa, bazujące na syntetycznych, wartościowych pomiarach jego zasobów majątkowych i finansowych oraz procesów i wyników. Formułowaniem tak rozumianych ocen, lub inaczej – stawianiem diagnoz gospodarczych, zajmuje się analiza finansowa[1].

Pojęcie „analiza” obejmuje system różnorodnych metod badania naukowego, które polegają na rozłożeniu badanego przedmiotu lub zjawiska na części składowe w celu wykrycia składników albo logicznej abstrakcji niezbędnej do pełnego poznania całości i sformułowania odpowiedniej decyzji[2].

Analiza jest metodą poznania obiektów i zjawisk złożonych przez ich podział na elementy proste i zbadanie powiązań między tymi elementami, szczególnie zależności przyczynowo-skutkowych[3]. Należy podkreślić, że analiza powinna pozwolić z jednej strony na ustalenie, czy dotychczasowa działalność dała zamierzone efekty (analiza ex post), z drugiej zaś na określenie kierunków i sposobów doskonalenia dalszej działalności (analiza ex ante)[4].

Analizę finansową można zdefiniować jako część analizy ekonomicznej, która zajmuje się oceną efektywności działalności przedsiębiorstwa oraz jego sytuacją majątkową i finansową[5]. Analiza finansowa zajmuje się przede wszystkim wielkościami ekonomicznymi w ujęciu pieniężnym, a w tym: stanem finansowym przedsiębiorstwa w określonym momencie (ujęcie statyczne) oraz wynikami finansowymi przedsiębiorstwa ustalonymi narastająco za pewien okres (ujęcie dynamiczne)[6].

[1] A. Pogorzelski, Procedury analizy finansowej, [w:] Przedsiębiorstwo. Zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, J. Żurek (red.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 298.

[2] J. Duraj, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004, s. 9.

[3] M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, WN PWN, Warszawa 2002, s. 9.

[4] L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE , Warszawa 2006, s. 7.

[5] W. Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005, s. 18-19.

[6] T. Waśniewski, W. Skoczylas, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004, s. 5.

5/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print