Film kinowy i jego wpływ na rozwój człowieka

Liczba stron: 65

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Wstęp

Rozdział 1: Rozwój psychofizyczny człowieka
1.1. Definicje rozwoju
1.2. Teorie rozwoju człowieka
1.3. Etapy rozwojowe w życiu ludzkim
1.4. Charakterystyka podstawowych etapów rozwojowych człowieka
1.4.1. Okres późnego dzieciństwa
1.4.2. Okres adolescencji
1.4.3. Okres dorosłości
1.4.4. Okres postprodukcyjny

Rozdział 2: Film kinowy – podstawowe zagadnienia
2.1. Definicję filmu kinowego
2.2. Historia rozwoju filmu kinowego
2.3. Film jako gatunek sztuki
2.4. Rodzaje i typy filmów kinowych

Rozdział 3: Psychiczne i społeczne aspekty percepcji filmu kinowego
3.1. Psychiczne aspekty percepcji filmu kinowego
3.1.1. Podstawowe wiadomości na temat percepcji człowieka
3.1.2. Psychiczne podstawy percepcji obrazu i dźwięku
3.1.3. Zakłócenia percepcji filmu kinowego w aspekcie psychicznym
3.2. Społeczne aspekty percepcji filmu kinowego
3.2.1. Podstawowe wiadomości na temat zachowań w grupie
3.2.2. Społeczne podstawy percepcji w zbiorowisku ludzkim
3.2.3. Zakłócenia percepcji filmu kinowego w aspekcie społecznym

Rozdział 4: Zagadnienia metodologiczne badań własnych
4.1. Cel i przedmiot badań
4.2. Problemy badawcze i hipoteza pracy
4.3. Metody i narzędzia wykorzystane w badaniach własnych
4.4. Dobór próby i przebieg badań

Rozdział 5: Deklaracje widzów kinowych na temat wpływu filmu na rozwój człowieka
5.1. Charakterystyka społeczno-demograficzna badanej próby
5.2. Deklaracje na temat wpływu filmu kinowego na psychikę człowieka
5.3. Deklaracje na temat wpływu filmu kinowego na fizyczność człowieka

Bibliografia

Narzędzia badawcze

Żyjemy w czasach globalizacji, a co za tym idzie – społeczeństwo ma szeroki dostęp do wszelkiego rodzaju środków masowego przekazu. Coraz częściej też media wpływają na to, jaką mamy wiedzę na różne tematy, jakich dokonujemy wyborów konsumenckich i jakie mamy poglądy (nie bez powodu nazywa się media czwartą władzą w kraju).

Kontakt z filmem kinowym nie jest już dzisiaj luksusem dla wybranych. Do kina może się wybrać właściwie każdy – od najmłodszych do najstarszych, od słabo wykształconych do profesorów – niezależnie czy się jest mieszkańcem miasta czy wsi, a także w coraz mniejszym stopniu kino jest opcją dla bogatych. Sprawia to, że filmy o międzynarodowych premierach szybko docierają do Polski i są oglądane przez tysiące ludzi w całym kraju (niektóre z nich nawet przez miliony).

Z punktu widzenia socjologii interesujące jest nie tylko to, jacy ludzie wybierają się do kin, ale także to, jaki wpływ ma film kinowy na człowieka – jednostkowo i grupowo.

Niniejsza praca będzie poświęcona właśnie wpływom filmu kinowego na wybrane psychiczne i fizyczne funkcje człowieka. Oczywiście badania będą miały charakter typowo statystyczny więc wnioski będzie trzeba traktować ostrożnie.

Metodą badawczą zastosowaną w pracy jest sondaż diagnostyczny – ankieta. Badani (widzowie kina „Kinoplex” z Bielska-Białej) wypełniali kwestionariusz autorski dzięki czemu można było poznać ich opinię na interesujące tematy. Dzięki tym opiniom zweryfikowane zostaną hipotezy pracy i udzielone zostaną odpowiedzi na pytania szczegółowe badań.
Plan pracy jest tak pomyślany, aby od najbardziej ogólnych kwestii kierować się w stronę tych bardziej szczegółowych. W pierwszym rozdziale poruszone są zagadnienia związane z rozwojem człowieka w najważniejszych fazach życia.

Rozdział drugi koncentruje się filmie kinowym – jego definicji, historii, a także na podstawowych wiadomościach, które znajdą później odzwierciedlenie w empirycznej części pracy.
W rozdziale trzecim omówione są psychiczne i społeczne aspekty percepcji filmu kinowego. Szczególną uwagę zwrócono na elementy zakłócające odbiór filmu kinowego.

Kolejne rozdziały dotyczą już badań, z czego rozdział czwarty zajmuje się metodologicznymi zagadnieniami badań własnych, a piąty stanowi zbiór wniosków empirycznych z badań autorskich.

5/5 - (7 votes)
image_pdfimage_print