Elementy kalkulacyjne we wspólnotowym prawie celnym

Spis treści Wstęp Rozdział I. Pojęcie i istota elementów kalkulacyjnych we Wspólnotowym Prawie Celnym Rozdział II. Wspólnotowa Taryfa Celna 1. Nomenklatura towarowa 2. Środki taryfowe. 2.1. Stawki celne 2.2. Kontyngent taryfowy 2.3. Plafon taryfowy 2.4. Zawieszenie poboru ceł Rozdział III. Pochodzenie towarów i jego wpływ na wysokość stawek celnych. 1. Reguły pochodzenia towarów 2. Rodzaje … Czytaj dalej

Kulturowe podstawy integracji europejskiej

Wstęp 2 Rozdział I. Teoretyczne zagadnienia związane z integracją 4 1. Istota i pojęcie integracji 4 2. Czynniki determinujące integrację 8 3. Płaszczyzny integracji 11 4. Integracja a globalizacja 15 Rozdział II. Stymulatory integracji po II wojnie światowej 19 1. Podział Europy jako skutek II wojny światowej 19 2. Problemy na drodze do zjednoczenia Europy … Czytaj dalej

Wielonarodowe Siły Zbrojne Unii Europejskiej i ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa zjednoczonej Europie

1. Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. 2 2. Organizacja struktur wojskowych Unii Europejskiej. 7 2.1 Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa. 9 2.2 Komitet Wojskowy. 10 2.3 Sztab Wojskowy. 11 2.4 Europejska Agencja Obrony. 11 2.5 Grupy Bojowe. 16 3. Wnioski. 18 4. Bibliografia Przełomowym wydarzeniem w procesie rozwoju polityki zagranicznej Unii Europejskiej było przyjęcie Traktatu z … Czytaj dalej

Instytucje Unii Europejskiej chroniące przestrzeganie praw człowieka

1. Rada Europejska 2. Rada Unii 3. Komisja Europejska 4. Parlament Europejski 5. Europejski Trybunał Sprawiedliwości 6. Agencja Praw Podstawowych 7. Karta Praw Podstawowych Podstawę systemu instytucjonalnego Wspólnot Europejskich tworzą na­stępujące instytucje: Parlament Europejski, Rada, Komisja, Trybunał Spra­wiedliwości oraz Trybunał Obrachunkowy (artykuł 7 TWE)[1]. Radę i Komisję wspomagają: Komitet Ekonomiczno- Społeczny oraz Komitet Regionów. Rada … Czytaj dalej

Struktura parlamentów europejskich

Spis treści Wstęp Rozdział I. Wielka Brytania 1.1. Podstawy ustrojowe Wielkiej Brytanii 1.2 Uregulowania prawne 1.3. Praktyczne funkcjonowanie podstawowych instytucji państwowych i ich wzajemne relacje Rozdział II. Szwecja 2.1. Podstawy ustrojowe funkcjonowania parlamentu w Szwecji 2.2. Zadania parlamentu 2.3. Komisje parlamentarne Rozdział III. Niemcy 3.1. Geneza ustroju politycznego Niemiec 3.2. Funkcjonowanie wyższej Izby Parlamentu 3.3. … Czytaj dalej

Rola kościoła katolickiego w kształtowaniu się Unii Europejskiej

Temat brzmi trochę jak żart – w kontekście tego co dzisiaj głoszone jest w kościołach Spis treści Wstęp 3 Rozdział I. Tło historyczne i społeczne 1.1 Pozycja Kościoła katolickiego w powojennej Europie Zachodniej 6 1.2 Kościół i społeczeństwo w latach 1945 – 1989 w Europie Środkowej i Wschodniej 18 1.3 Katolicy świeccy wobec idei europejskiej … Czytaj dalej

Prawa i wolności obywatela w Unii Europejskiej

Spis treści WSTĘP 3 Rozdział I POJĘCIE PRAW I WOLNOŚCI W KONTEKŚCIE OBYWATELSTWA EUROPEJSKIEGO 5 1.1. Pojęcie prawa i wolności obywatelskie 5 1.2. Pojęcie obywatelstwa Unii Europejskiej 9 Rozdział II IDEA OBYWATELSTWA EUROPEJSKIEGO 16 2.1. Początki idei obywatelstwa europejskiego przed powstaniem Unii Europejskiej 16 2.2. Obywatelstwo europejskie w okresie od traktatów założycielskich do Jednolitego Aktu … Czytaj dalej

Polska na drodze do Unii Europejskiej

SPIS TREŚCI Wstęp 1. Przedmiot, cel i zakres pracy 3 2. Stan badań nad integracją europejską 4 Rozdział I Rola Europy na arenie międzynarodowej i historia integracji zachodnioeuropejskiej 1.1 Znaczenie kontynentu europejskiego we współczesnym świecie 6 1.2 Początki Wspólnej Europy 11 1.3. Etapy powstawania Wspólnot Europejskich 12 1.4. Unia Europejska 17 Rozdział II Starania Polski … Czytaj dalej

Wpływ wspólnej polityki rolnej na restrukturyzację polskiego rolnictwa

SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I Wspólna polityka Rolna 1.1. Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej ROZDZIAŁ II Rodzaje wsparcia po akcesji do Unii Europejskiej 2.1. Uproszczony system dopłat bezpośrednich w Polsce 2.2. Korzyści wynikające z włączenia polskich rynków rolnych do jednolitego rynku UE 2.3. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004- 2006 ROZDZIAŁ III Sektorowy program operacyjny … Czytaj dalej

Procesy dostosowawcze Polski w dziedzinie ochrony środowiska do wymogów Unii Europejskiej

SPIS TREŚCI Spis skrótów Wstęp Rozdział I : WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA. 1.1. Ochrona środowiska naturalnego w stosunkach międzynarodowych 1.2. Harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Rozdział II : DOSTOSOWANIE POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE DO WYMOGÓW UNII EUROPEJSKIEJ 2.1. Uwarunkowania dostosowania polskiej polityki ochrony środowiska do wymogów … Czytaj dalej