Struktura parlamentów europejskich

Spis treści Wstęp Rozdział I. Wielka Brytania 1.1. Podstawy ustrojowe Wielkiej Brytanii 1.2 Uregulowania prawne 1.3. Praktyczne funkcjonowanie podstawowych instytucji państwowych i ich wzajemne relacje Rozdział II. Szwecja 2.1. Podstawy ustrojowe funkcjonowania parlamentu w Szwecji 2.2. Zadania parlamentu 2.3. Komisje parlamentarne Rozdział III. Niemcy 3.1. Geneza ustroju politycznego Niemiec 3.2. Funkcjonowanie wyższej Izby Parlamentu 3.3. … Czytaj dalej

Rola kościoła katolickiego w kształtowaniu się Unii Europejskiej

Temat brzmi trochę jak żart – w kontekście tego co dzisiaj głoszone jest w kościołach Spis treści Wstęp 3 Rozdział I. Tło historyczne i społeczne 1.1 Pozycja Kościoła katolickiego w powojennej Europie Zachodniej 6 1.2 Kościół i społeczeństwo w latach 1945 – 1989 w Europie Środkowej i Wschodniej 18 1.3 Katolicy świeccy wobec idei europejskiej … Czytaj dalej

Prawa i wolności obywatela w Unii Europejskiej

Spis treści WSTĘP 3 Rozdział I POJĘCIE PRAW I WOLNOŚCI W KONTEKŚCIE OBYWATELSTWA EUROPEJSKIEGO 5 1.1. Pojęcie prawa i wolności obywatelskie 5 1.2. Pojęcie obywatelstwa Unii Europejskiej 9 Rozdział II IDEA OBYWATELSTWA EUROPEJSKIEGO 16 2.1. Początki idei obywatelstwa europejskiego przed powstaniem Unii Europejskiej 16 2.2. Obywatelstwo europejskie w okresie od traktatów założycielskich do Jednolitego Aktu … Czytaj dalej

Polska na drodze do Unii Europejskiej

SPIS TREŚCI Wstęp 1. Przedmiot, cel i zakres pracy 3 2. Stan badań nad integracją europejską 4 Rozdział I Rola Europy na arenie międzynarodowej i historia integracji zachodnioeuropejskiej 1.1 Znaczenie kontynentu europejskiego we współczesnym świecie 6 1.2 Początki Wspólnej Europy 11 1.3. Etapy powstawania Wspólnot Europejskich 12 1.4. Unia Europejska 17 Rozdział II Starania Polski … Czytaj dalej

Wpływ wspólnej polityki rolnej na restrukturyzację polskiego rolnictwa

SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I Wspólna polityka Rolna 1.1. Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej ROZDZIAŁ II Rodzaje wsparcia po akcesji do Unii Europejskiej 2.1. Uproszczony system dopłat bezpośrednich w Polsce 2.2. Korzyści wynikające z włączenia polskich rynków rolnych do jednolitego rynku UE 2.3. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004- 2006 ROZDZIAŁ III Sektorowy program operacyjny … Czytaj dalej

Procesy dostosowawcze Polski w dziedzinie ochrony środowiska do wymogów Unii Europejskiej

SPIS TREŚCI Spis skrótów Wstęp Rozdział I : WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA. 1.1. Ochrona środowiska naturalnego w stosunkach międzynarodowych 1.2. Harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Rozdział II : DOSTOSOWANIE POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE DO WYMOGÓW UNII EUROPEJSKIEJ 2.1. Uwarunkowania dostosowania polskiej polityki ochrony środowiska do wymogów … Czytaj dalej

Wynagrodzenia w Polsce na tle wynagrodzeń w wybranych krajach europejskich

SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1 ISTOTA I FUNKCJE WYNAGRODZEŃ 1.1Pojęcie i znaczenie wynagrodzenia w gospodarce narodowej 1.2Charakterystyka i zastosowanie płacy minimalnej 1.2.1Płaca minimalna w Polsce 1.2.2Płaca minimalna w wybranych krajach europejskich 1.3Wpływ klasyfikacji zawodów i specjalności na wielkość wynagrodzenia Rozdział 2 ŚREDNIE I PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIA W POLSCE ORAZ W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH 2.1Różne metody obrazowania … Czytaj dalej

Współpraca konfederacji szwajcarskiej z unią europejską, analiza dokonań i perspektyw rozwoju

Spis treści WSTĘP 4 ROZDZIAŁ I 7 Ogólna charakterystyka relacji Konfederacja Szwajcarska – Unia Europejska 7 1. Początki Konfederacji Szwajcarskiej 7 1.1. Rozwój państwowości 7 1.2. Konfederacja czy federacja? 8 1.3. Jedność między podziałami 10 1.4. Geneza demokracji bezpośredniej i neutralności 15 2. Wkład Szwajcarii w procesy integracyjne na kontynencie europejskim 23 2.1. Szwajcaria jako … Czytaj dalej

Wspólnota Europejska, a prawo własności

Praca kończąca dwuletnie studia podyplomowe z zakresu praw europejskiego w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta w Toruniu przy Wydziale Prawa UMK. Swoim charakterem odpowiada pracy magisterskiej. SPIS TREŚCI A. Wykaz skrótów str. 3 1. Wstęp – zarys prawa Wspólnot Europejskich str. 4 2. Różnorodność pojęcia własności str. 7 3. Własność w prawie Unii Europejskiej … Czytaj dalej

Wspólna polityka bezpieczeństwa w Unii Europejskiej

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów  4 Wstęp  6 Rozdział I – Geneza i założenia Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. 1. Od Europejskiej wspólnoty Obronnej do WEPBiO  8 2. Założenia Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony  18 Rozdział II – Ewolucja podstaw prawnych Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. 1. Stopniowy rozwój idei w latach 1992 – … Czytaj dalej