Wpływ wspólnej polityki rolnej na restrukturyzację polskiego rolnictwa

SPIS TREŚCI

WSTĘP
ROZDZIAŁ I
Wspólna polityka Rolna
1.1. Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej
ROZDZIAŁ II
Rodzaje wsparcia po akcesji do Unii Europejskiej
2.1. Uproszczony system dopłat bezpośrednich w Polsce
2.2. Korzyści wynikające z włączenia polskich rynków rolnych do jednolitego rynku UE
2.3. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004- 2006
ROZDZIAŁ III
Sektorowy program operacyjny „ Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004-2006)
. Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno- żywnościowym
. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
. Pomoc techniczna
ROZDZIAŁ IV
Fundusze Strukturalne
4.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
4.2. Europejski Fundusz Społeczny
4.3.Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.
4.4. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
4.5. Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (IACS),
Zakończenie
Literatura

WSTĘP

Przemiany ustrojowe zainicjowane w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych postawiły przed polską gospodarką, w tym także przed rolnictwem i wsią nowe wyzwania. Wiążą się one zarówno z obiektywną koniecznością głębokiej restrukturyzacji i modernizacji sektora rolnego; jak również z potrzebą poprawy spójności społeczno – ekonomicznej oraz niwelowania skutków zapóźnień cywilizacyjnych na obszarach wiejskich.

Proces dostosowania polskiego sektora rolnego do przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej ściśle wiąże się z unijną Wspólną Polityką Rolną oraz zmianami, które w niej zachodzą. Z tego to powodu, zaprezentuję tutaj główne cechy Europejskiego Modelu Rolnictwa oraz jego wpływ na rolnictwo polskie. Chciałabym także poruszyć temat szans i wyzwań, jakie stawia przed nami Unia Europejska oraz zagrożeń, jakie mogą się z tym członkostwem wiązać.

Krótko o Unii Europejskiej

Unia Europejska zrodziła się z ludzkiej solidarności

W 1951 roku Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy utworzyły Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS).

Liczba stron 67
Nazwa Szkoły Wyższej Akademia Rolnicza w Poznaniu
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2000
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print