Kulturowe podstawy integracji europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Teoretyczne zagadnienia związane z integracją 4
1. Istota i pojęcie integracji 4
2. Czynniki determinujące integrację 8
3. Płaszczyzny integracji 11
4. Integracja a globalizacja 15

Rozdział II. Stymulatory integracji po II wojnie światowej 19
1. Podział Europy jako skutek II wojny światowej 19
2. Problemy na drodze do zjednoczenia Europy 22
3. Koncepcje zjednoczenia Europy 27
4. Instytucjonalizacja procesów zjednoczeniowych 30

Rozdział III. Unia Europejska jako Europa Ojczyzn – wymiar kulturowy 38
1. Hymn Unii Europejskiej i pozostałe symbole Unii Europejskiej 38
2. Regionalizm i znaczenie regionów w UE 42
3. Kościoły chrześcijańskie wobec integracji europejskiej 47
4. Korzyści wynikające z integracji z UE 52

Zakończenie 56

Bibliografia 61

Spis rysunków 63

Wstęp

Proces integracji europejskiej trwa co najmniej od tysiąca lat. Jest wynikiem szczególnego ukształtowania się Europy u zarania jej dziejów jako wspólnoty kulturowej i instytucjonalno-politycznej, ale nie państwowej. Uniwersalizm chrześcijański, który określa pierwsze wieki funkcjonowania Europy jako wspólnoty religijnej, rodzi warunki do jedności politycznej, zarazem ewoluujący układ sił, rozbieżne interesy coraz bardziej usamodzielniających się państw i jednoczesne podziały w chrześcijaństwie, następnie zaś partykularna polityka kolonialna, mimo istnienia kulturowych podstaw jedności, oddalają kraje europejskie od siebie. Tylko światłe jednostki dostrzegają negatywne konsekwencje tego stanu rzeczy. Projekty zjednoczeniowe, zgłaszane w ciągu wieków, nie znajdują zrozumienia u władców europejskich. Rozwój świadomości narodowej w XIX i XX wieku oraz kataklizmy wojenne, a także zagrożenia systemowe wystarczająco motywują zwolenników jedności, odbierając zarazem argumenty jej przeciwnikom, i w połowie XX wieku zaczyna się proces integracji kontynentu. Formułowane przez prawie dziesięć stuleci koncepcje integracyjne zaczynają się materializować. Perspektywa zbudowania jednolitego państwa europejskiego staje się bardzo realna.

Unia zrzeszająca jest na właściwej drodze do urzeczywistnienia ideałów federalistów. W świadomości wielu Europejczyków Komisja Europejska, organ zarządzający Unii, jawi się quasi rządem europejskim, Bruksela, siedziba władz Unii, stolicą Europy, a wybierany w państwach członkowskich w wyborach powszechnych parlament, również jak Zgromadzenie Doradcze Rady Europy z siedzibą w Strasburgu, właściwym parlamentem europejskim.

Unia Europejska stanowi dziś centrum już nie inicjatyw, lecz polityki integracyjnej. Inne instytucje ogólnoeuropejskie, jak np. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, których wkład w budowę jedności Europy jest ogromny, czy regionalne struktury, jak np. Grupa Wyszehradzka czy Inicjatywa Środkowoeuropejska, tylko procesy zjednoczeniowe wspomagają. Marzenia Herriota i Churchilla o powstaniu Stanów Zjedno­czonych Europy zdaje się urzeczywistniać Unia Europejska.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty kulturowych podstaw integracji europejskiej. Taki też był cel zasadniczy opracowania.

Praca skałą się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to teoretyczne zagadnienia związane z integracją: istota i pojęcie integracji, czynniki determinujące integrację, płaszczyzny integracji oraz integracja a globalizacja.

Rozdział drugi to stymulatory integracji po II wojnie światowej: podział Europy jako skutek II wojny światowej, problemy na drodze do zjednoczenia Europy, koncepcje zjednoczenia Europy, instytucjonalizacja procesów zjednoczeniowych.

Rozdział trzeci to Unia Europejska jako Europa Ojczyzn – wymiar kulturowy: symbole Unii Europejskiej hymn Unii Europejskiej, regionalizm i znaczenie regionów w UE oraz kościoły chrześcijańskie wobec integracji europejskiej i korzyści wynikające z integracji z UE.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

5/5 - (8 votes)
image_pdfimage_print