Polska na drodze do Unii Europejskiej

SPIS TREŚCI

Wstęp
1. Przedmiot, cel i zakres pracy 3
2. Stan badań nad integracją europejską 4
Rozdział I
Rola Europy na arenie międzynarodowej i historia
integracji zachodnioeuropejskiej
1.1 Znaczenie kontynentu europejskiego
we współczesnym świecie 6
1.2 Początki Wspólnej Europy 11
1.3. Etapy powstawania Wspólnot Europejskich 12
1.4. Unia Europejska 17
Rozdział II
Starania Polski o przyjęcie do Unii Europejskiej
2.1 Podpisanie Układu Europejskiego 20
2.2 Wniosek Polski o przyjęcie do Unii Europejskiej 23
2.3 Narodowa Strategia Integracji 25
2.4. Negocjacje członkowskie 27
Rozdział III
Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne integracji Polski z UE
3.1 Analiza czynników sprzyjających i utrudniających
integrację Polski z UE 33
3.2 Rola Niemiec w procesie integracyjnym Polski z UE 35
Zakończenie 39
Bibliografia 41

Wstęp

1. Przedmiot, cel i zakres pracy

Polska po zmianach politycznych, społecznych i gospodarczych z roku 1989 stanęła przed koniecznością dokonania wyboru między uczestnictwem w strukturach integrującej się Europy, a pozostaniem poza nurtem integracji europejskiej. Wszystkie znaczące siły polityczne opowiadają się za członkostwem w Unii Europejskiej. Wszystkie z urzędujących po przełomie rządów uznały członkostwo w Unii za strategiczny cel Polski i priorytet w polskiej polityce zagranicznej. Integracja służy przyspieszeniu rozwoju gospodarczego, modernizacji gospodarki i systemu prawnego, likwidacji luki rozwojowej dzielącej nasz kraj od państw Europy Zachodniej.

Przedmiotem niniejszej pracy są efekty zaangażowania polskich instytucji rządowych odpowiedzialnych za dostosowanie polskich realiów do europejskich standardów. W pracy tej chciałbym przedstawić wyniki działalności przede wszystkim Komitetu Integracji Europejskiej oraz wyniki dotychczasowych negocjacji Polski z UE.

Postaram się także zbadać, jaki wpływ na polskie aspiracje do członkostwa w Unii mają stosunki naszego kraju z państwami sąsiednimi, w tym przede wszystkim, jaką rolę w procesie integracji Polski z UE mogą odegrać Niemcy.

Celem pracy jest porównanie śmiałych zamierzeń i początkowego entuzjazmu, jaki towarzyszył zaproszeniu Polski przez UE do negocjacji, z ich dotychczasowym przebiegiem oraz dokonanie rachunku kosztów i korzyści, ewentualnych zysków i strat związanych z przystąpieniem do Unii.

Praca swym zakresem obejmować będzie te aspekty działań instytucji realizujących strategię integracyjną, które mają bezpośredni wpływ na ewentualne członkostwo Polski w Unii.

Liczba stron 42
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Opolski
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2000
Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print