Procesy dostosowawcze Polski w dziedzinie ochrony środowiska do wymogów Unii Europejskiej

SPIS TREŚCI

Spis skrótów
Wstęp

Rozdział I : WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA.
1.1. Ochrona środowiska naturalnego w stosunkach międzynarodowych
1.2. Harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska.

Rozdział II : DOSTOSOWANIE POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE DO WYMOGÓW UNII EUROPEJSKIEJ
2.1. Uwarunkowania dostosowania polskiej polityki ochrony środowiska do wymogów Unii Europejskiej
2.2. Zasady polityki dostosowania ochrony środowiska w Polsce do wymogów Unii Europejskiej

Rozdział III : SYSTEM FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
3.1. Finansowanie ochrony środowiska w Unii Europejskiej
3.2. System finansowania ochrony środowiska w Polsce
3.3. Przewidywane koszty dostosowań Polski do wymogów UE w dziedzinie ochrony środowiska

Zakończenie
Spis tabel i wykresów
Bibliografia

Wstęp

Społeczeństwo i poszczególni ludzie już wcześniej sygnalizowali, że chcieli by żyć w czystym środowisku, korzystać z jego zasobów – przyrody, krajobrazu, czystych gór, żywych i zdrowych lasów, czystych jezior, potoków i rzek pełnych ryb i innych zwierząt. Czasami ze względu na złą sytuację materialną te potrzeby schodzą na drugi plan. Wtedy priorytetem jest szybki rozwój gospodarczy zapewniający wzrost produkcji dóbr materialnych, dający nowe miejsca pracy – likwidujący bezrobocie. Niesie to jednak za sobą zniszczenie środowiska i związane z tym uciążliwości dla życia.
Nikogo nie trzeba przekonywać o potrzebie przeciwdziałania degradacji środowiska. Powstaje jednak pytanie kto i z jakich środków finansowych ma to zrobić oraz czy ochronie środowiska podporządkować rozwój państwa (tzn. ograniczyć rozwój gospodarczy)? Odpowiedź intuicyjną na te pytania większość naszego społeczeństwa udzieli taką, że należy nie dopuszczać do niszczenia środowiska, ale że również należy zapewnić niezbędny postęp gospodarczy.

W mojej pracy chciałem przedstawić sytuację w jakiej znajduje się środowisko w naszym państwie obecnie i co należy jeszcze zrobić aby spełnić wszystkie wymogi stawiane Polsce przez Unię w tym zakresie. Istotnym jest także fakt finansowania ochrony środowiska w Polsce, gdzie przy obecnym stanie budżetu nie jest chyba możliwe zwiększenia nakładów na tą, tak ważną dziedzinę życia, co również postaram się przedstawić w mojej pracy.

Celem mojej pracy będzie analiza międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem Polski jako przyszłego członka Unii Europejskiej oraz procesy jakie muszą być spełnione aby dostosować nasz kraj do wymogów unijnych w tej dziedzinie.

W pracy posłużyłem się metodą analizy i porównawczą. Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym z rozdziałów przedstawiłem międzynarodową współpracę w dziedzinie ochrony środowiska, zakresu podmiotowy i przedmiotowy internacjonalizacji działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz genezę tego procesu. Zająłem się także harmonizacją prawa polskiego z prawem Wspólnot Europejskich tylko w odniesieniu do ochrony środowiska.

W rozdziale drugim chciałem przedstawić Polskę jako kraj stowarzyszony z Unią Europejską, a pełne członkostwo w tej organizacji jest długookresowym celem naszego kraju. Jednak tak jak i w innych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego, przystąpienie Polski do tego ugrupowania będzie związane nie tylko z korzyściami lecz także z koniecznością poniesienia pewnych wyrzeczeń. Odnosi się to również do polityki ochrony środowiska.

W ostatnim trzecim rozdziale zająłem się porównaniem finansowania ochrony środowiska w Unii Europejskiej a systemem finansowania w Polsce. Przedstawiłem problematykę z tym związaną oraz rozważyłem przewidywane koszty dostosowania jakie musi ponieść Polska w zakresie dostosowania systemu ochrony środowiska.

Pracę zamykam bibliografią, która zawiera podstawowe pozycje wykorzystane w niniejszej pracy. Korzystałem również z informacji i opracowań statystycznych wydanych przez Główny Urząd Statystyczny. Ważnym źródłem informacji był również internet.

Liczba stron 66
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2002
5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print