Źródła kapitału w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział I. Charakterystyka segmentu małych i średnich przedsiębiorstw 2
1.1. Definicje małej i średniej przedsiębiorczości, małych i średnich przedsiębiorstw 2
1.2. Klasyfikacja przedsiębiorstw według kryteriów ilościowych i jakościowych 7
1.3. Systematyzacja przedsiębiorstw według form organizacyjno – prawnych 16
1.4. Znaczenie małego i średniego przedsiębiorstwa w rozwoju gospodarki narodowej 26

Rozdział II. Źródła kapitału w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw 31
2.1. Pozyskiwanie kapitału ze źródeł wewnętrznych 31
2.2. Pozyskiwanie kapitału ze źródeł zewnętrznych 37
2.2.1. Kredyt bankowy 39
2.2.2. Leasing 42
2.2.3. Factoring i Forfaiting 45
2.2.4. Venture capital 50
2.3. Fundusze UE 52
2.4. Metody pomiaru wyników działalności gospodarczej 54

Działalność gospodarcza jest prowadzona przez wiele podmiotów, nazywanych przedsiębiorstwami.

Przedsiębiorstwo jest organizacją gospodarczą, prowadzącą działalność zarobkową[1]. Można powiedzieć, że przedsiębiorstwo jest jednostką gospodarczą działającą na własny rachunek w celu osiągnięcia korzyści materialnych (zysku) i ponoszącą ryzyko i odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa i stosunkami rynkowymi[2].

Według kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności[3]:

  1. Oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa).
  2. Własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości.
  3. Prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych.
  4. Wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne.
  5. Koncesje, licencje i zezwolenia.
  6. Patenty i inne prawa własności przemysłowej.
  7. Majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne.
  8. Tajemnice przedsiębiorstwa.
  9. Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ogólnie rzecz ujmując pod pojęciem przedsiębiorstwa (przedsiębiorcy) należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, a także nie posiadającą osobowości prawnej spółkę prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu i na własne ryzyko podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Status przedsiębiorcy mogą również posiadać wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej[4].

Przedsiębiorcą w sensie prawnym jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna na niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą[5]. Zaś przedsiębiorcą w sensie ekonomicznym jest osoba, która tworzy własną firmę, przygotowuje nowe i rozwija dotychczasowe produkty lub usługi, zarządza istniejącym przedsiębiorstwem, aby mogło się ono rozwijać, ciągle poszukuje nowych okazji dla swojego biznesu, a przy tym uwzględnia towarzyszące tym działaniom ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Pożądane cechy osobowe przedsiębiorcy to: kreatywność, umiarkowana skłonność do podejmowania ryzyka, elastyczność, niezależność, zdolność rozwiązywania problemów, potrzeba osiągnięć, wyobraźnia, zdolność do przekonywania innych ludzi, przywództwo, umiejętność ciężkiej pracy i inne[6].

[1] J. Bućko, T. L. Wąsik, Ekonomika przedsiębiorstwa, t. I, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, 2005, s. 10.

[2] J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 18.

[3] art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

[4] E. Jarocka, Finanse przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2003, s. 39.

[5] J. Bednarz, E. Gostomski, Finansowanie działalności gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 13.

[6] B. Piasecki (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Łódź – Warszawa 2002, s. 25-26.

4.8/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print