Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie X

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie analizy finansowej przedsiębiorstwa
1.1. Przedmiot i zakres analizy finansowej
1.2. Rodzaje i metody analizy finansowej
1.3. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródło analizy finansowej
1.4. Wstępna analiza sprawozdań finansowych
1.5. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych

Rozdział II. Ogólna prezentacja analizowanego przedsiębiorstwa X
2.1. Forma prawna i historia spółki
2.2. Profil działalności
2.3. Klienci i konkurencja na rynku
2.4. Prezentacja bilansu i rachunku zysków i strat w latach 2014 – 2017

Rozdział III. Analiza finansowa przedsiębiorstwa X w latach 2014 – 2017 w ujęciu empirycznym
3.1. Wstępna analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa X w latach 2014 – 2017
3.1.1. Analiza dynamiki i struktury danych bilansu
3.1.2. Analiza dynamiki i struktury danych rachunku zysków i strat
3.2. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa X w latach 2014 – 2017
3.2.1. Analiza wskaźników płynności
3.2.2. Analiza wskaźników rentowności
3.2.3. Analiza wskaźników zadłużenia
3.2.4. Analiza sprawności działania
3.3. Ogólna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa X w latach 2014 – 2017 i perspektywy na przyszłość

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

Ocena efektywności ekonomicznej funkcjonowania przedsiębiorstwa powinna być prowadzona przez pryzmat finansów. W formie pieniężnej wyrażane są bowiem przychody i koszty ich uzyskania oraz osiągnięty rezultat działalności (zysk lub strata). W pieniądzu ujmowany jest majątek i źródła jego finansowania, a także wartość bieżąca firmy[1]. Tak więc efektywność ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa znajduje odzwierciedlenie w jego sytuacji finansowej, której analiza powinna stanowić podstawowe narzędzie optymalizacji zysków i nadwyżki finansowej[2].

Przedmiot analizy finansowej jest różnie definiowany w literaturze. Zauważa się jednak tendencję do[3]:

  • systematycznego poszerzania zakresu zagadnień objętych analizą finansową,
  • odchodzenia od interpretacji liczb zawartych w sprawozdaniu finansowym do objaśnienia konkretnych problemów mających wpływ na efektywność działalności przedsiębiorstwa i jego sytuację finansową.

[1] W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2005, s. 10.

[2] J. Filipowicz, Ocena efektywności finansowej przedsiębiorstwa, [w:] Ekonomika przedsiębiorstwa, J. Bućko, T. L. Wąsik, t. I., Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2005, s. 186.

[3] W. Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005, s. 20.

3.8/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print