Analiza finansowa jednostki budżetowej na przykładzie przedszkola

Do pracy dołączono bilans, rachunek zysków i strat, obliczenia, zestawienie obrotu i sald, zestawienie zmian w funduszu…

Zestawienie zmian w funduszu jako obligatoryjny element sprawozdania finansowego mają obowiązek sporządzać te jednostki, których roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Podstawowym celem tego zestawienia jest dostarczenie odbiorcom sprawozdania odpowiednich informacji na temat zmian w kapitale lub funduszu jednostki oraz przyczyn zmian.

W zestawieniu zmian w funduszu jednostka budżetowa wykazuje w szczególności informacje ukazujące zwiększenia lub zmniejszenia poszczególnych elementów funduszu jednostki wraz z określeniem tytułów tych zmian.

W zestawieniu tym jednostka przedstawia również informacje dotyczące pozycji przychodów i zysków oraz kosztów i strat, które zostały bezpośrednio odniesione na fundusz z pominięciem rachunku zysków i strat. Istotne są także informacje ukazujące stan funduszu własnego po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku lub pokrycia strat.

W zestawieniu zmian w funduszu własnym prezentowane się informacje o zwiększeniach i zmniejszeniach poszczególnych pozycji funduszu własnego.

Ogólna struktura tego zestawienia przedstawia się następująco:

 1. Fundusz jednostki na początek okresu (BO).
 2. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ).
 • Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmuje określone pozycje wpływające na poziom funduszu własnego. Elementami tego zestawienia są zatem następujące składniki:

 1. Fundusz podstawowy.
 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy.
 3. Udziały własne.
 4. Fundusz zapasowy.
 5. Fundusz z aktualizacji wyceny.
 6. Pozostałe fundusze rezerwowe.
 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych.
 8. Wynik netto.
5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print