Zwyczaje i obyczaje w miejscu pracy na przykładzie Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie

Wstęp 2

Rozdział I. Kultura, zwyczaje i obyczaje w życiu człowieka 4
1.1. Pojęcie kultury 4
1.2. Tworzenie kultury pracy w firmie 7
1.3. Wpływ kultury pracy na skuteczność w kierowaniu ludźmi 12
1.4. Kultura i jej wpływ na motywację 21
1.5. Pojęcie zwyczaju i obyczaju 23

Rozdział 2. Zwyczaje obchodzone w górnictwie ze szczególnym uwzględnieniem KWB Bełchatów 27
2.1. Zwyczaje w górnictwie 27
2.2. Zwyczaje górnicze obchodzone w Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie 35
2.2.1. Barbórka 35
2.2.2. Comber Babski 36
2.2.3. Karczma Piwna 37
2.2.4. Inne 38

Rozdział 3. Założenia metodologiczne badań 42
3.1. Cel badań 42
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 44
3.3. Charakterystyka metod, technik i narzędzi badawczych 50
3.4. Przebieg i organizacja badań 54
3.5. Charakterystyka próby badawczej 57

Rozdział 4. Wyniki badań 59

Zakończenie i wnioski 69
Bibliografia 74
Spis rysunków 78
Spis tabel 79
Spis wykresów 80
Aneks 81

Wstęp

Praca magisterska pt. „Zwyczaje i obyczaje w miejscu pracy na przykładzie Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie” ma na celu przedstawienie znaczenia kultury, zwyczajów i obyczajów w miejscu pracy, jak również analizę ich wpływu na skuteczność kierowania ludźmi i motywację. Studium przypadku to Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie, gdzie szczegółowo omówiono praktyki i obyczaje charakterystyczne dla górnictwa.

Rozdział pierwszy koncentruje się na zrozumieniu kultury, zwyczajów i obyczajów w kontekście życia ludzi oraz w miejscu pracy. Autor omawia wpływ kultury pracy na efektywność zarządzania ludźmi i motywację.

Drugi rozdział skupia się na specyficznych zwyczajach obchodzonych w górnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie. Autor szczegółowo omawia tradycje, takie jak Barbórka, Comber Babski, Karczma Piwna i inne.

Trzeci rozdział przedstawia założenia metodologiczne badań przeprowadzonych przez autora. Omówione są cel badań, problemy i hipotezy badawcze, a także charakterystyka metod, technik i narzędzi badawczych.

Czwarty rozdział prezentuje wyniki badań przeprowadzonych przez autora, które pomogą zrozumieć zwyczaje i obyczaje w miejscu pracy na przykładzie Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie.

W zakończeniu autor podsumowuje swoje odkrycia i wyciąga wnioski z przeprowadzonych badań. Praca ta stanowi wartościowe źródło wiedzy dla tych, którzy są zainteresowani zrozumieniem wpływu kultury, zwyczajów i obyczajów na funkcjonowanie miejsc pracy, zwłaszcza w kontekście specyficznych branż, takich jak górnictwo.

Celem pracy jest przedstawienie zwyczajów i obyczajów w miejscu pracy na przykładzie Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie. Przedmiotem pracy są zwyczaje i obyczaje w miejscu pracy na przykładzie Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print