Zarządzanie strategiczne a rozwój lokalny

Spis treści

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE A ROZWÓJ LOKALNY
1.1. Zarządzanie jako podstawa racjonalnego gospodarowania
1.2. Zmiany w podejściu do badań procesów rozwojowych i koncepcja zrównoważonego rozwoju
1.3. Istota rozwoju lokalnego i regionalnego
1.4. Rola samorządu terytorialnego w procesach rozwoju i wzrostu konkurencyjności

ROZDZIAŁ II. DEFINIOWANIE POJĘCIA ROZWOJU LOKALNEGO
2.1 Definicja i analiza pojęcia „rozwój”
2.2 Znaczenie i zastosowanie terminu „lokalny”
2.3 Rozwój lokalny jako odpowiedź na kryzys strukturalny

ROZDZIAŁ III. EWOLUCJA POGŁĄDÓW NA ROZWÓJ LOKALNY
3.1 Przesunięcie nacisku z aspektów ekonomicznych na ekologiczne i społeczne
3.2 Rozwój zrównoważony jako nowa forma zarządzania rozwojem
3.3 Znaczenie trwałości w procesach rozwoju gospodarczego i społecznego

ROZDZIAŁ IV. WPŁYW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO NA ROZWÓJ LOKALNY
4.1 Zarządzanie strategiczne jako narzędzie wspierania rozwoju lokalnego
4.2 Znaczenie strategii w procesie zarządzania rozwojem
4.3 Przypadki skutecznego wykorzystania zarządzania strategicznego w promowaniu rozwoju lokalnego

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
ZAŁĄCZNIKI

Pojęcie „rozwój lokalny” jest pojęciem powszechnie używanym do określenia kierunków zmian w życiu społecznym i gospodarczym w skali lokalnej. W ogólnym rozumieniu jest to pojęcie złożone, składające się z dwóch elementów: pojęcia „rozwój” oraz pojęcia „lokalny”.[1] Pojęcie  „rozwój” definiowane jest jako „(…) proces zmian prowadzących do ulepszenia czegoś, zwiększenia czegoś, osiągnięcia poziomu wyższego pod jakimś względem”. [2] Dlatego też, aby mówić o rozwoju należy określić, doprecyzować przedmiot i podmiot tego rozwoju. Konieczne jest ustalenie odpowiedzi na pytania: co ulega ulepszeniu, zwiększeniu?, oraz : kto się rozwija? Pojęcie „lokalny” definiowane jest jako „(…) charakterystyczny dla danego miejsca, ograniczony, zawężony do danego obszaru; miejscowy”[3], określa więc przestrzeń, na której ma nastąpić rozwój.

Pojęcie „rozwój lokalny” pojawiło się w powszechnym użyciu w latach osiemdziesiątych XX wieku jako odpowiedź na przedłużający się kryzys strukturalny gospodarki w Europie Zachodniej oraz wyczerpanie możliwości skutecznego i efektywnego oddziaływania na funkcjonowanie gospodarki przez władze publiczne na podstawie założeń teorii keynesowskiej i koncepcji państwa dobrobytu. Terminem tym objęto koncepcje rozwoju oparte na wykorzystaniu różnorodności potencjałów lokalnych, ich waloryzacji oraz stosunków pozarynkowych.[4]

Ewolucja poglądów na ten temat przesuwa nacisk z aspektów ekonomicznych na ekologiczne i społeczne, znane pod hasłem rozwoju zrównoważonego. Idea tego rozwoju opiera się na zapewnieniu światu spokojnych form gospodarowania, które pozwalałyby na wstrzymywanie narastania zagrożeń podważających perspektywy rozwoju i nadawałyby procesom rozwoju gospodarczego i społecznego cechę trwałości, zapewniając rzeczywistą poprawę warunków życia.[5]

[1] T. Famulska, K. Znaniecka: Finansowe aspekty rozwoju lokalnego. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004, s. 9.

[2] Słownik współczesnego języka polskiego. TII. Red. B. Dunaj. Readers Digest Przegląd Sp. z o.o., Warszawa 2001, s. 272.

[3] Tamże. T I, s. 469.

[4] I. Pietrzyk: Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego. W: Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną. Akademia ekonomiczna, Wrocław 1997, s. 87

[5] A. Klasik: Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2001, s. 148.

5/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print