Samotne matki

Irena Jundził[1] rozróżnia funkcje rodziny, biorąc pod uwagę dwa aspekty: zadania wobec szerszych grup społecznych oraz wobec swych członków Funkcja prokreacyjna pełniona przez rodzinę zapewnia biologiczną reprodukcję społeczeństwa. Mimo, że wiele dzieci rodzi się poza małżeństwem, a liczba matek samotnie wychowujących dzieci wzrasta, to jednak jedynie w pełnej rodzinie dziecko ma korzystne środowisko wychowawcze, a przyrost ludności dzięki prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny znajduje społeczną aprobatę.

Przed rodziną stawia się jako główne zadanie reprodukcję biologiczną społeczeństwa oraz socjalizację młodego pokolenia. Fakt istnienia małżeństw bezdzietnych oraz upowszechnianie się nie tylko w mieście, ale i w środowisku wiejskim modelu rodziny małej z jednym lub dwojgiem dzieci budzi niepokój demografów. Tendencja do ograniczania liczby potomstwa ma różne źródła. Rodzina mała może zapewnić lepsze warunki życia, umożliwia pracę zarobkową obojga małżonków. W okresie dużych trudności gospodarczych występuje obawa, czy zdoła się zapewnić niemowlęciu wyżywienie i pielęgnację; skłania to do rezygnacji nie tylko z kolejnego, ale także z pierwszego dziecka. Dlatego zabezpieczenie ekonomiczne młodych małżeństw, poprawa warunków ich życia i pomoc w uzyskiwaniu mieszkań ma duże znaczenie nie tylko dla trwałości rodziny, lecz także dla pełnienia przez nią funkcji prokreacyjnej.[2]

Bibliografia

 1. Adamczyk E., Samotne matki wobec dylematów wychowawczych, w: „Problemy rodziny”, styczeń- luty 1991, nr 1.
 2. Balcerzak _Paradowska B., B. Konweska, Sytuacja społeczna i materialna matek niezamężnych, PWE, Warszawa 1983.
 3. Brągiel J., Wychowanie w rodzinie niepełnej, UŚ, Katowice, 1990.
 4. Brejnak W., Dysleksja, PZWL, Warszawa 2003, s. 27.
 5. Czekała M., Dobry nauczyciel. „Nauczyciel z klasą”, 2000 nr 1.
 6. Dykcik W., Odpowiedzialność rodzicielska matek i ojców samotnie wychowujących dzieci, w: „Problemy rodziny”, 1992, nr 5-6.
 7. Godlewski M. (red.),  Pedagogika. PWN, Warszawa 1980.
 8. Goodman N., Wstęp do socjologii. Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 9. Górniok – Naglik A., Założone a rzeczywiste funkcje nauczyciela w procesie edukacji wczesnoszkolnej. Wyd. UŚ. Katowice 2003.
 10. Han – Ilgiewicz N., Więź rodzinna w aspekcie pedagogiki specjalnej ,PWE, Warszawa 1976.
 11. Han Ilglewicz N., Nieznośni chłopcy. Typy plastyczne psychiki, „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1960.
 12. Izdebska H., Funkcjonowanie rodziny, a zadania opieki nad dzieckiem, PWE, Warszawa 1967.
 13. Janowski  A., Zbieranie i wykorzystywanie informacji o uczniu i klasie, w: Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, K. Kruszewski (red.), WSiP, Warszawa 1995.
 14. Janowski A., Poznanie uczniów, WSiP, Warszawa 1985.
 15. Jeziorska J., Szkolne pytania czyli dylematy nauczania, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 1995.
 16. Jundziłł I., Zarys pedagogiki opiekuńczej, Wydawnictwa Skryptowe, Gdańsk 1975
 17. Jurczak M., Leksykon. Wyrazy trudne, ważne i ciekawe, PWN,  Warszawa 1997.
 18. Kawula S., Brągiel J., Janke A., Pedagogika rodziny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999,
 19. Kowalski S., Socjologia wychowania w zarysie, PWN, Warszawa 1979.
 20. Kozidrowicz E., Sytuacja dzieci w rodzinie samotnej matki, PWN, Warszawa 1989.
 21. Kozłowski K., O pedagogicznym kształceniu rodziców, PZWS, Warszawa 1968.
 22. Kukołowicz T., Kulczycka B.: Spełnianie funkcji przez rodziny niepełne, w: Pomoc rodzinie niepełnej pr. zb. pod red. T. Kukołowicz, , Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, Sandomierz 1988.
 23. Lachowska B., Samotne macierzyństwo, w: D. Kornas-Biela (red.), Oblicza macierzyństwa, KUL, Lublin 1999.
 24. Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, PWN, , Warszawa 1978.
 25. Misiorna E., Nauczanie zintegrowane wyzwaniem dla nauczyciela. „Nauczyciel z klasą”, 2000 nr 2.
 26. Ochmański M., Istota wychowania w rodzinie a zachowanie dziecka w przedszkolu. „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, 1993, t. XV.
 27. Pająk K., Zduniak A. (red.), Edukacyjne zagrożenia początku XXI wieku. PWN, Warszawa 2003.
 28. Rembowski J., Więzi uczuciowe w rodzinie. WSiP, Warszawa 1972.
 29. Kowalski, Socjologia wychowania w zarysie, WSiP, Warszawa 1979.
 30. Skorupka S., Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2006.
 31. Stasiak H., Kształty i wnętrza rodziny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
 32. Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Gdańsk 2004.
 33. Śnieżyński M., Pedagogika w katechezie, Kraków 1998
 34. Trawińska M., Samotne matki, Tygodnik Kulturalny 1977; cyt. za J. Pielkowa, Rodzina samotnej matki jako środowisko wychowawcze, UŚ, Katowice 1983.
 35. Tyszka Z., Rodziny współczesne w Polsce. Warszawa 1982, [w]: W. Pomykało. Encyklopedia Pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa 1997,.
 36. Tyszka Z., Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 1976.
 37. Tyszkowa M., Charakterystyka typowych środowisk wychowawczych: rodzinnego, szkolnego i pozaszkolnego, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1974, nr 23.
 38. Wrochno K., Potrzeby jedynych żywicielek a polityka społeczna, „Problemy Rodziny”  1975, nr 4.
 39. Wróblewska W., Nastoletnie matki w Polsce – przygotowanie do życia seksualnego, „Problemy Rodziny” 2002, nr 3
 40. Zaborowski Z., O rodzinie, rodzina jako grupa społeczno – wychowawcza, Nasza Księgarnia, Warszawa 1969.
 41. Ziemska M., Rodzina i dziecko, PWN, Warszawa 1986.

[1] I. Jundziłł, Zarys pedagogiki opiekuńczej, Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1975, s. 185.

[2] Ibidem.

Piszcie po więcej informacji o tej gotowej pracy

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print