Zakres odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe

1. Pojęcie i rodzaje osób trzecich 2
2. Przesłanki, rodzaje i zakres odpowiedzialności osób trzecich 4
2.1. Odpowiedzialność podatkowa rozwiedzionego małżonka i członków rodziny 10
2.2. Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka podatnika 13
Bibliografia 20

Praca zaliczeniowa na 20 stron

Do uznania przesłanek ponoszenia odpowiedzialności przez konkretny podmiot, należy stwierdzić wypełnienie przesłanek określonych w konkretnym przepisie wprowadzającym odpowiedzialność określonej osoby trzeciej.[1]

Odpowiedzialność osób trzecich została w Ordynacji podatkowej ukształtowana w sposób specyficzny. W tym zakresie należy wskazać na jej solidarny, akcesoryjny, posiłkowy i osobisty charakter.

Solidarny charakter odpowiedzialności osoby trzeciej wynika wprost z art. 107 Ordynacji podatkowej. Jest on jednak istotnie zmodyfikowany przede wszystkim przez subsydiarny charakter odpowiedzialności osoby trzeciej za należności podatnika. Charakter ten nie pozwala na dowolny wybór podmiotu, w stosunku do którego kierowane będzie roszczenie i wymaga w pierwszym rzędzie dochodzenia należności od podatnika.

Odpowiedzialność osób trzecich ma charakter akcesoryjny oraz następczy ponieważ nie może powstać bez uprzedniego powstania obowiązku wobec pierwotnego dłużnika. Odpowiedzialność jest w tym zakresie powiązana ściśle z tym obowiązkiem. Z drugiej strony, osoba trzecia nie ma żadnego wpływu na zobowiązania w zakresie należności podatnika, które się kształtują bez jej udziału. W związku z tym osoba, na którą jest przenoszona odpowiedzialność podatkowa, nie może skutecznie kwestionować ustaleń wcześniej dokonanych przez organ podatkowy w toku postępowania podatkowego, zarówno co do podstawy opodatkowania, wysokości podatku, jak i prawdziwości materiałów dowodowych, na podstawie których ustalono zobowiązanie podatkowe. Zasada ta doznaje ograniczeń, kiedy to postępowanie podatkowe będzie dotyczyło jednocześnie zobowiązania pierwotnego dłużnika, jak i zakresu odpowiedzialności osoby trzeciej.

[1] A. Mariański, Odpowiedzialność za zobowiązania podatnika, płatnika, inkasenta w prawie polskim, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999, s. 43;

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print