Emocjonalne i społeczne konsekwencje rozwodu w opinii osób doświadczonych

Liczba stron: 50

Nazwa Szkoły Wyższej: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.Witelona

Rodzaj pracy: licencjacka
Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Spis treści

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I Rodzina niepełna w świetle literatury naukowej 5
1.1. Pojęcie rodziny, rodziny niepełnej 5
1.2. Modele i typologie rodzin niepełnych 7
1.3. Rozwód 8
1.3.1. Zarys historyczny rozwodu 8
1.4. Rola wieku dziecka przy rozwodzie rodziców 11
1.5. Największe zagrożenia dla dzieci rozwiedzionych rodziców 13
1.6. Funkcjonowanie emocjonalne dzieci małżeństw rozwiedzionych 17
1.7. Problemy matek samotnie wychowujących dzieci 19
1.8. Problemy ojców samotnie wychowujących dzieci 21

ROZDZIAŁ II Metodologia badań własnych 24
2.1. Cel i przedmiot badań 24
2.2. Problemy badawcze 25
2.3. Hipotezy, zmienne i wskaźniki 26
2.4. Metody i techniki badawcze 28
2.5. Organizacja i teren badań 34

ROZDZIAŁ III Analiza badań własnych 35
3.1. Charakterystyka badanej grupy 35
3.2. Konsekwencje życia w rodzinie rozbitej. 37
3.3. Wnioski z badań 48

ZAKOŃCZENIE 50
BIBLIOGRAFIA 51
SPIS TABEL I WYKRESÓW 53
ANEKS 54

WSTĘP

Najlepszym środowiskiem wychowawczym jest rodzina w której panuje miłość, troska, harmonia. Taka rodzina zapewnia dziecku prawidłowy rozwój psychiczny a także fizyczny, społeczny oraz duchowy. Jednak w dzisiejszych czasach coraz więcej dzieci pochodzi z rodzin rozbitych. Naczelnym zadaniem każdej rodziny jest wychowanie dziecka w świecie wartości, dzięki którym dziecku będzie łatwiej odnaleźć się w późniejszym życiu. Rozwód to faza kończąca kryzys w małżeństwie. Istnieją cztery najważniejsze funkcje rodziny, a mianowicie:

  • funkcja biopsychiczna, w ramach jej swoje miejsce ma funkcja prokreacyjna a także seksualna;
  • funkcja ekonomiczna, w jej skład wchodzą następujące funkcje: materialno – ekonomiczna, opiekuńczo – zapobiegająca;
  • funkcja społeczno – wyznaczająca, w której składzie odnajdujemy funkcję klasową i legalizacyjno – kontrolną;
  • funkcja socjopsychologiczna, do której zalicza się funkcje socjalizacyjną, kulturalno – rekreacyjno – towarzyską oraz emocjonalno – ekspresyjną.

Zjawisko to ma charakter zarówno prawny, socjologiczny jak i psychologiczny, pedagogiczny oraz etyczny. Rozbita wspólnota rodzinna powoduje, że w wyżej wymienione funkcje rodzinne są zachwiane. Największą a zarazem najczęściej występującą konsekwencją rozwodu jest narażenia dobra dzieci małoletnich. Rozpad rodziny dostarcza dziecku bardzo wielu przeżyć traumatycznych i jest niewątpliwie jednym z najbardziej negatywnych zjawisk.

Tematem mojej pracy są „Emocjonalne i społeczne konsekwencje rozwodu – w opinii osób doświadczonych”. Wybór tematu podyktowało mi zainteresowanie tematyką rodzin niepełnych a także ciekawość, co czuje osoba pochodząca z rodziny niepełnej. Celem mojej pracy jest uzyskanie informacji na temat konsekwencji jakie niesie za sobą rozwód rodziców w opinii dzieci i młodzieży, którzy tego doświadczyli.

Metoda, którą się posługiwałam to sondaż diagnostyczny. Narzędziem badawczym, którym się posługiwałam był kwestionariusz ankiety dla osób w wieku od 17 – 19 lat w jednym z legnickich liceów. Z kolei techniką, którą wybrałam była ankieta.

Moja praca składa się z trzech rozdziałów.

Rodzina niepełna w świetle literatury naukowej to tytuł pierwszego rozdziału pracy. Ukazałam w nim jak literatura postrzega zjawisko rozwodu, jego konsekwencje według kilku autorów.
Metodologia badań własnych to drugi rozdział mojej pracy, w którym przedstawiłam charakterystykę założeń metodologicznych pracy, cel oraz przedmiot badań, na których podstawie opracowane zostały narzędzia; rozdział trzeci to część badawcza, gdzie za pomocą ankiety ukazałam wiadomości na temat konsekwencji rozwodu dla osób w różnym wieku, które uczą się w szkole ponad gimnazjalnej. Całość pracy wieńczy bibliografia oraz aneks.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print