Empatia a doznawanie i przejawianie przemocy przez uczniów

Liczba stron: 88

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2004

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I 5
TEORETYCZNY KONTEKST PRZEMOCY I EMPATII 5
1. POJĘCIE PRZEMOCY I AGRESJI 5
2. RODZAJE PRZEMOCY 10
3. PRZYCZYNY PRZEMOCY 13
4. SKUTKI PRZEMOCY 19
5. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY 23
6. POJĘCIE EMPATII I JEJ RODZAJE 28
ROZDZIAŁ II 35
METODOLOGIA BADAŃ 35
1. CEL BADAŃ 35
2. PYTANIA BADAWCZE I HIPOTEZA ROBOCZA 37
3. METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE 38
4. TEREN BADAŃ 43
ROZDZIAŁ IV 48
ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH DOTYCZĄCYCH PRZEMOCY I EMPATII W UJĘCIU MŁODZIEŻY KLASY III GIMNAZJUM WE WŁODAWIE 48
1. RODZINNO – SPOŁECZNE TŁO AGRESYWNYCH ZACHOWAŃ GIMNAZJALISTÓW, ICH STOSUNEK DO RÓWIEŚNIKÓW, NAUCZYCIELI, RODZICÓW I SZKOŁY 48
2. POZIOM PRZEMOCY WŚRÓD BADANYCH GIMNAZJALISTÓW 62
3. POZIOM EMPATII BADANYCH 64
4. EMPATIA A DOZNAWANIE I PRZEJAWIANIE PRZEMOCY WŚRÓD BADANYCH UCZNIÓW. 67
ZAKOŃCZENIE 72
BIBLIOGRAFIA 75
SPIS TABEL 78
ANEKS

Wstęp

Przemoc staje się obecnie najważniejszym tematem spośród zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Narastająca fala agresji obserwowana wśród nieletnich budzi niepokój różnych grup społecznych.

Przemoc i agresja we współczesnym świecie są zjawiskami coraz bardziej powszechnymi. Statystyki ukazują niewiarygodną dynamikę przestępczości. Na początku trzeciego tysiąclecia człowiek żyje w świecie informacji przepełnionej doniesieniami o powszechności przemocy i agresji, często sam staje się jej ofiarą. Informacje te wskazują również na narastające okrucieństwo, bezwzględność i perfekcjonizm organizacyjny świata przestępczego. Efektem tych obiektywnych faktów, jest dziś u przeciętnego człowieka dotkliwy syndrom zagrożenia i zanik poczucia bezpieczeństwa.

Przemoc, agresja i nietolerancja stają się w świadomości współczesnego człowieka elementami społecznego pejzażu, trwałymi komponentami systemu informacji, życia codziennego, a nawet kultury masowej i rozrywki.

Celem niniejszej pracy jest próba ustalenia, jakie zachowania agresywne przejawiają uczniowie gimnazjum i jakich form przemocy doznają oraz czy istnieje zależność między poziomem empatii a doznawaniem i przejawianiem przemocy.

Żyjemy w świecie gdzie coraz szybciej zdaje się zanikać struktura życia społecznego, coraz bardziej rozrywają się więzy między ludźmi, panuje egoizm, przemoc i bezduszność. To wszystko wpływa na rozkład całego ludzkiego życia. Dlatego też, element empatia odgrywa nieprzeciętną rolę w skutecznym porozumiewaniu się, które jest procesem zachodzącym między ludźmi, gdy wspólnie zapragną wychylić się z pancerza swojej pewności, obojętności i zamknięcia.

Przeprowadzone do tej pory badania nad empatią, wskazują, że ma ona istotny wpływ na sposoby postępowania ludzi. Empatie od wczesnego dzieciństwa kształtują czynniki: biopsychiczne, psychospołeczne jak również te związane z aktywnością samego podmiotu. Rozwój empatii związany jest z rozwojem zachowań społecznych i rozwojem moralnym, zależność ta zmienia się wraz z wiekiem i zależy od płci. Człowiek może wyrażać nieodpartą chęć wczuwania się w stany emocjonalne drugiej osoby lub też zdecydowanie nie angażować się. Badania w niniejszej pracy zostały przeprowadzone w grupie 30 uczniów klasy trzeciej gimnazjum.

Praca składa się ze wstępu, części teoretycznej, części metodologicznej, analizy wyników badań oraz zakończenia. Rozdział pierwszy przybliż problem przemocy i agresji, różne definicje przemocy i agresji oraz ich klasyfikacja.

Rozdział drugi dotyczy problemu empatii. Przedstawione są w nim główne stanowiska teoretyczne dotyczące pojęcia empatii.

Rozdział trzeci zawiera problemy i hipotezy badawcze opis metod, terenu badań oraz charakterystykę badanej grupy. Analiza wyników badań została przedstawiona w ostatnim rozdziale. Pracę uzupełnia bibliografia oraz aneks, gdzie zamieszczono kwestionariusze technik wykorzystane w badaniach.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print