Psychospołeczne skutki bezrobocia

Wstęp

Rozdział 1
Bezrobocie i jego konsekwencje
1.1. Źródła i charakter polskiego bezrobocia
1.2. Dynamika i skala bezrobocia
1.3. Klasyfikacja kosztów bezrobocia
1.3.1. Fiskalne koszty bezrobocia
1.3.2. Indywidualne koszty bezrobocia
1.3.3 Społeczne koszty bezrobocia

Rozdział 2
Psychologiczna sfera bezrobocia
2.1. Czynniki warunkujące reakcję na bezrobocie
2.1.1 Czas pozostania bez pracy
2.1.2. Wiek bezrobotnego
2.1.3. Płeć
2.1.4 Rola rodziny
2.2. Reakcje bezrobotnego na brak pracy
2.2.1. Agresja
2.2.2. Rezygnacja
2.2.3 Poczucie winy
2.3. Zachowania obronne
2.3.1. Odreagowanie
2.3.2. Zaprzestanie myślenia
2.4. Zagrożenie utratą pracy jako sytuacja stresowa

Rozdział 3
Psychospołeczne skutki bezrobocia
3.1. Postawy bezrobotnych wobec własnej sytuacji
3.2. Warunki życia bezrobotnych
3.2.1. Źródła dochodów
3.2.2. Sytuacja materialna
3.2.3. Zmiany w organizacji życia codziennego
3.3. Środowisko społeczne bezrobotnych
3.3.1 Wpływ bezrobocia na rodzinę
3.3.2. Bezrobotni a grupy towarzyskie
3.4.Postawy wobec pracy
3.4.1 Praca jako wartość
3.4.2. ocena swoich szans na rynku pracy
3.4.3 Aktywność w poszukiwaniu pracy
3.5. Skutki bezrobocia wśród absolwentów.

Zakończenie

Bibliografia

Spis tablic i wykresów

Praca na temat „Psychospołeczne skutki bezrobocia” skupia się na wpływie braku zatrudnienia na jednostkę i społeczeństwo.

Wstęp wprowadza w temat, tłumaczy kontekst badawczy, cele pracy oraz metody badawcze.

Pierwszy rozdział, „Bezrobocie i jego konsekwencje”, zawiera analizę źródeł i charakteru polskiego bezrobocia, dynamiki i skali tego zjawiska oraz klasyfikacji kosztów związanych z bezrobociem, takich jak koszty fiskalne, indywidualne i społeczne.

Drugi rozdział, „Psychologiczna sfera bezrobocia”, skupia się na czynnikach warunkujących reakcję na bezrobocie, takich jak czas pozostawania bez pracy, wiek bezrobotnego, płeć i rola rodziny. Rozpatruje również reakcje bezrobotnych na brak pracy, takie jak agresja, rezygnacja, poczucie winy, oraz analizuje różne strategie obronne, takie jak odreagowanie i zaprzestanie myślenia. Rozdział kończy się na omówieniu zagrożenia utratą pracy jako sytuacji stresowej.

Trzeci rozdział, „Psychospołeczne skutki bezrobocia”, omawia postawy bezrobotnych wobec własnej sytuacji, warunki życia osób bezrobotnych, wpływ bezrobocia na rodzinę i grupy towarzyskie, oraz postawy wobec pracy. Ten rozdział obejmuje również skutki bezrobocia wśród absolwentów.

Zakończenie pracy zawiera podsumowanie ustaleń, wnioski oraz rekomendacje dla przyszłych badań. W części Bibliografia autorzy podają źródła, na których opierali się tworząc pracę, natomiast w sekcji „Spis tablic i wykresów” czytelnik znajdzie wszelkie materiały ilustracyjne użyte w tekście.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print