Przemiany społeczeństwa amerykańskiego w latach trzydziestych XX wieku

Spis Treści:

Wstęp
Rozdział I (1920-1929) Społeczeństwo amerykańskie w latach dwudziestych XX wieku
1. Boom gospodarczy i jego efekty
2. Rolnictwo amerykańskie
3. Kultura masowa
4. Przemiany obyczajowe
5. Rodzina amerykańska
6. Wzrost nastrojów nacjonalistycznych
Rozdział II (1929-1933) Wielki Kryzys
1. Krach na giełdzie
2. Przyczyny kryzysu
3. Hoover i Wielki Kryzys
Rozdział III (1933-1939) Nowy Ład
1. Podstawy teoretyczne Nowego Ładu
2. Sto Dni i pierwsza faza Nowego Ładu
3. Krytycy Nowego Ładu
4. Druga faza Nowego Ładu
Rozdział IV (1929-1939) Społeczeństwo amerykańskie w dobie kryzysu
1. Pierwsze reakcje na kryzys
2. Bezrobocie i jego skutki
3. Młodzież w latach kryzysu
4. Sytuacja mniejszości narodowych
5. Zasiłek – psychologiczny aspekt pomocy rządowej dla bezrobotnych
6. Rodzina amerykańska w dobie kryzysu
7. Problem półbezrobocia
8. Rolnictwo amerykańskie
9. Protesty społeczne
10. Życie religijne Amerykanów i położenie kościołów w latach kryzysu
11. Rozrywka i kultura masowa w latach trzydziestych
Zakończenie
Bibliografia

Wstęp:

Celem niniejszej pracy magisterskiej jest próba opisania przemian jakie zaszły w społeczeństwie amerykańskim w latach trzydziestych XX wieku pod wpływem wielkiego kryzysu gospodarczego.
Pełne ujęcie tego problemu nie byłoby jednak możliwe bez wcześniejszego opisania wartości i postaw jakie cechowały społeczeństwo amerykańskie we wcześniejszej dekadzie – w latach dwudziestych XX wieku. Już Robert S. McElvaine, autor książki The Great Depression, poświęconej w pełni społeczeństwu amerykańskiemu w latach kryzysu, stwierdził, że aby móc mówić o tym, co się zdarzyło w latach trzydziestych, trzeba sięgnąć pamięcią wstecz, do złotych lat dwudziestych. Tylko takie bowiem podejście pozwala na ukazanie ogromu tragedii jaka spotkała naród amerykański w tych trudnych latach.

Podobna zasada została zastosowana w tej pracy. Pierwsza część pracy (rozdział I) poświęcona została więc próbie całościowego oddania obrazu społeczeństwa amerykańskiego w latach dwudziestych. Opisane zostały w niej zarówno zasady stanowiące podstawy istniejącego systemu ustrojowego jak i dominujące wartości i postawy społeczno-polityczne. Druga część pracy (rozdziały II, III, IV) opisuje natomiast zmiany, jakie zaszły w społeczeństwie amerykańskim w latach kryzysu. Rozdział I (Wielki Kryzys) i II (Nowy Ład) ukazują przede wszystkim zmiany jakie zaszły pod wpływem kryzysu w gospodarce i systemie rządzenia i operują dużą ilością faktów i danych statystycznych. Stanowią one bazę do przedstawienia zjawisk i wartości społecznych, których opisaniu poświęcony jest ostatni, podsumowujący rozdział pracy – rozdział IV (Społeczeństwo amerykańskie w dobie kryzysu). Rozdział IV poświęcony został w pełni analizie wartości i postaw dominujących w społeczeństwie amerykańskim w latach trzydziestych. Ukazuje on nie tylko zmiany jakie zaszły w społeczeństwie amerykańskim pod wpływem kryzysu, ale wskazuje też na podobieństwa i kontynuacje z poprzedniej dekady.

Podstawowym źródłem wiedzy na temat zjawisk i zdarzeń, jakie miały miejsce w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku w historii Stanów Zjednoczonych i które zostały opisane w niniejszej pracy, jest literatura zarówno w języku polskim jak i angielskim. Autorka pracy, świadoma ogromu ilości istniejących książek i opracowań poświęconych opisywanemu okresowi, zwłaszcza w języku angielskim, przy wyborze danej literatury kierowała się nie tylko jej przydatnością tematyczną, ale także dostępnością na rynku polskim. Wśród opracowań w języku polskim najwięcej informacji na temat lat dwudziestych i trzydziestych w Stanach Zjednoczonych znaleźć można w tomie IV Historii Stanów Zjednoczonych Ameryki pod redakcją Andrzeja Bartnickiego i Zbigniewa Kwietnia oraz w książce Krzysztofa Michałka Na drodze ku potędze. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945. Wśród dostępnych opracowań w języku angielskim najpełniejszy obraz omawianej dekady odnaleźć można w książce Roberta S. McElvaine The Great Depresion oraz w tomie Redeeming the Time. A People’s History of the 1920s and the New Deal autorstwa Page Smitha. Duża część rozważań podjętych w niniejszej pracy opiera się na wskazanych pozycjach książkowych, ale nie mniej pomocne w ich konstruowaniu były opracowania, których wykaz znajduje się na końcu pracy.

Duża ilość pozycji książkowych, które mogłyby być przydatne w opracowywaniu podjętej tematyki, nie była jednak dostępna. Braki te w pewnej mierze zostały zrekompensowane przez wykorzystanie źródeł internetowych (strony internetowe Biblioteki Kongresu Amerykańskiego, Kingwood College Library i inne), uzupełniających w dużym stopniu wiedzę niezbędną do opisania i przedstawienia tematu niniejszej pracy magisterskiej.

Przedkładana praca magisterska, mająca charakter opisowo-historyczny, jest tylko pewną propozycją oświetlenia przeszłości, w wielu miejscach ledwie zasygnalizowaniem problemów, nie dość rozwiniętych bądź z braku miejsca na nie w tej pracy, bądź z braku odpowiednich kompetencji szczegółowych. Jak każda relacja o charakterze historycznym i ta nie pozwala na wyciąganie absolutnych wniosków i podsumowań, a jedynie na wskazanie pewnych problemów.

Liczba stron 105
Nazwa Szkoły Wyższej UJ
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2003
5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print