Problematyka mniejszości węgierskiej na Słowacji

Spis Treści

WSTĘP 4
1. ROZDZIAŁ PIERWSZY: DEFINICJE MNIEJSZOŚCI I HISTORIA NIZINY NADDUNAJSKIEJ.
1.1. Pojęcie mniejszości. 8
1.2. Historia mieszkańców Niziny Naddunajskiej. 10
2. ROZDZIAŁ DRUGI: CHARAKTERYSTYKA LUDNOŚCIOWA OBSZARU SŁOWACJI ZAMIESZKAŁEGO PRZEZ MNIEJSZOŚĆ WĘGIERSKĄ.
2.1. Struktura narodowościowa obecnych ziem Słowacji przed wybuchem I wojny światowej. 20
2.2. Sytuacja narodowościowa na ziemiach słowackich w okresie międzywojennym. 26
2.3. Ruchy migracyjne na ziemiach słowackich w latach 1938-1948. 33
2.4. Sytuacja narodowości węgierskiej na Słowacji po II wojnie światowej. 42
2.5. Współczesna sytuacja narodowościowa na Słowacji po roku 1990. 48
3. ROZDZIAŁ TRZECI: POZYCJA PRAWNA MNIEJSZOŚCI WĘGIERSKIEJ W REPUBLICE SŁOWACKIEJ.
3.1. Zobowiązania prawne Republiki Słowackiej o charakterze globalnym. 59
3.1.1. Dokumenty wypracowane w ramach ONZ. 60
3.1.2. Prace Rady Europy. 62
3.1.3. Dokumenty OBWE. 65
3.2. Normy prawa wewnętrznego. 68
3.2.1. Przepisy Konstytucji Republiki Słowackiej. 68
3.2.2. Słowackie akty prawne dotyczące mniejszości. 71
4. ROZDZIAŁ CZWARTY: ORGANIZACJE MNIEJSZOŚCI WĘGIERSKIEJ NA SŁOWACJI.
4.1. Organizacje kulturalne. 75
4.2. Węgierski system edukacyjny na Słowacji. 77
4.3. Węgierskie ugrupowania polityczne na Słowacji. 79
4.4. Struktura religijna mniejszości węgierskiej na Słowacji. 84
4.5. Badania opinii publicznej dotyczące sytuacji mniejszości węgierskiej na Słowacji. 88
ZAKOŃCZENIE 93
BIBLIOGRAFIA 97
SPIS TABEL 101
SPIS MAP 102
SPIS WYKRESÓW 102
ANEKS 103

WSTĘP

Tematem niniejszej pracy jest analiza problematyki mniejszości węgierskiej na Słowacji. Istota tej tematyki wynika z długotrwałych procesów historycznych, które prowadziły do formowania się obecnej struktury narodowościowej regionu. W kontekście europejskim jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, że stosunki pomiędzy mniejszościami narodowymi a większościami stanowią jeden z głównych wyznaczników stabilności i jakości funkcjonowania państw demokratycznych.

W pierwszym rozdziale zaczynamy od zdefiniowania podstawowych pojęć, które są niezbędne do zrozumienia dalszych rozważań. Skupiamy się na pojęciu mniejszości oraz historycznym kontekście mieszkańców Niziny Naddunajskiej, w celu uchwycenia korzeni obecnej sytuacji narodowościowej w tym regionie.

Rozdział drugi przedstawia szczegółową analizę struktury narodowościowej ziem obecnej Słowacji, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości węgierskiej. Opisujemy zmiany, które zaszły w tym zakresie od wybuchu I wojny światowej, poprzez okres międzywojenny, aż po współczesność. Omawiamy również ruchy migracyjne, które miały miejsce na tym obszarze w latach 1938-1948, a także sytuację mniejszości węgierskiej na Słowacji po II wojnie światowej i po roku 1990.

Trzeci rozdział dotyczy pozycji prawnej mniejszości węgierskiej w Republice Słowackiej. Analizujemy zobowiązania prawne Republiki Słowackiej o charakterze globalnym oraz normy prawa wewnętrznego, które regulują sytuację mniejszości w tym kraju.

W rozdziale czwartym skupiamy się na organizacjach mniejszości węgierskiej na Słowacji. Omawiamy różne typy organizacji, takie jak organizacje kulturalne, system edukacyjny, ugrupowania polityczne, strukturę religijną, a także wyniki badań opinii publicznej dotyczących sytuacji mniejszości węgierskiej na Słowacji.

Niniejsza praca jest próbą zrozumienia złożoności problematyki mniejszości węgierskiej na Słowacji, analizy jej historycznego kontekstu, aktualnej sytuacji oraz perspektyw na przyszłość. Mamy nadzieję, że umożliwi ona czytelnikom głębsze zrozumienie tej tematyki, która jest nie tylko istotna dla mieszkańców regionu, ale ma również szersze znaczenie dla rozwoju społeczno-politycznego Europy.

Liczba stron 103
Nazwa Szkoły Wyższej Katolicki Uniwersytet Lubelski (ten od ministra Czarnka)
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2000
5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print